لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران و احدهای مسکونی

0

پاراف لایحه قانونی حمایت از پیش خریداران و احدهای مسکونی : ماده واحده – کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از طرف خریداران باید بحسابی در بانک مسکن بنام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق و صول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند.

  • تبصره ۱ ـ سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسکن باید طرح کامل تأیید شده از طرف مقامات ذیصلاح را بضمیمه نمونه قرارداد خریداران به بانک تسلیم نماید.
  • تبصره ۲ ـ عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تأمین نبوده و فقط تأمین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.
  • تبصره ۳ ـ آئیننامه اجرائی این قانون توسط وزارت مسکن و شهرسازی و بانک مسکن و وزارت دادگستری تهیه و به تصویب شورای انقلاب خواهد رسید.

شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده – کلیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از طرف خریداران باید بحسابی در بانک مسکن بنام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق و صول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند.

لیه پیش پرداختها به شرکتهای سازنده شهرکها و یا مجموعه های ساختمانی بیش از ده دستگاه، از طرف خریداران باید بحسابی در بانک مسکن بنام همان شرکت واریز گردد و بانک با توجه به پیشرفت عملیات ساختمانی از آن حساب به شرکت وجه پرداخت نماید و شرکتها حق و صول مستقیم پول از پیش خریداران را ندارند. تبصره ۱ ـ سازندگان قبل از افتتاح حساب در بانک مسکن باید طرح کامل تأیید شده از طرف مقامات ذیصلاح را بضمیمه نمونه قرارداد خریداران به بانک تسلیم نماید.

عرصه و اعیان طرح و منابع مالی مربوط تا میزان ارزش طلب پیش خریداران و بانک، قبل از انتقال قطعی واحدهای مسکونی به پیش خریداران، توسط اشخاص حقیقی و حقوقی قابل تأمین نبوده و فقط تأمین کنندگان منابع مالی طرح چنین حقی را خواهند داشت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here