رای ۳۶۹ هیات تخصصی دیوان درباره اختیارات هیات رئیسه دانشگاه در تعیین میزان پرداخت کارانه به پرسنل

ابطال بند ۱ مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

هیات تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت با موضوع ابطال بند ۱ مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان رای صادر نموده است.

  • مرجع صدور رای : هیات تخصصی اداری و استخدامی
  • دادنامه : ۳۶۹
  • تاریخ : ۲۷/۱۲/۹۶
  • طرف شکایت : دانشگاه علوم پزشکی کاشان
  • موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۱ مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ هیأت رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان

متن مقرره مورد شکایت : نامبرده از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۱ در سازمان طرف شکایت بصورت روز مزد اشتغال داشته است. متعاقباً از آذرماه ۱۳۷۴ تا اواسط ۱۳۸۶ وضعیت استخدامی وی بصورت شرکتی درآمده فلذا خواسته خود را بشرح ذیل مطرح کرده است : اولاً تقاضای حقوق قانونی ناظر بر زمان شرکتی بودن خود را خواستار شده ثانیاً نقض مصوبه هیأت رئیسه دانشگاه (مصوبه ۶/۴/۸۸ ) را که بند ۱۵ مصوبه فوق الذکر دایر بر پرداخت ۵۰% میزان کارانه به پرسنل قراردادی از تاریخ تصویب را خواستار شده و ثالثاً تقاضای احتساب سنوات خدمت بدو امر را به میزان سه سال و هشت ماه را خواستار شده است.

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت : شاکی با تقدیم دادخواستی ابطال بند یک مصوبه ۱۶/۷/۱۳۸۸ هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان را تقاضا کرده است ؛ با این استدلال که بالاترین مرجع تصمیم گیرنده در دانشگاه علوم پزشکی کاشان هیات امناء دانشگاه می باشد و در مساله پیش رو ، هیات رئیسه خارج از حدود اختیارات خود عمل کرده و اقدام به تصویب مصوبه ای نموده مبنی بر اینکه حق کارانه کارکنان شاغل در بیمارستان ها را ۵۰% پرداخت نمایند.

همچنین شاکی بموجب همان دادخواست موارد زیر را از مقام قضایی محترم درخواست نموده است :
۱-حقوق و مزایای دوران شرکتی بودن خود را ، ( از آذر ۱۳۷۴ لغایت اواسط سال ۱۳۸۶) ،
۲-سنوات خدمت بمدت ۳ سال و ۸ ماه بدو خدمت ( از ۱/۱/۱۳۷۱ لغایت آذر ماه ۱۳۷۴) ،
۳-بازنشستگی تا آخر دی ماه ۱۳۹۵ ( به دلیل اینکه ۵ سال اول خدمت خود را در اداره تعاون شهری کاشان انجام وظیفه نموده است. )

خلاصه مدافعات طرف شکایت : رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کاشان به موجب لایحه دفاعیه به موارد زیر اشاره کرده است :
۱-کلیات پرداخت کارانه به پرسنل قراردادی به استناد بند ۱۵ مصوبه ۶/۴/۸۸ هیأت امنای دانشگاه به تصویب رسیده که تعییـن درصد آن برابر مصوبه هیأت امنا به شورای نظام نوین اداره بیمارستنها منوط شده است.
۲-بند ۱ مصوبه ۱۶/۷/۸۸ هیأت رئیس دانشگاه به استناد مصوبه ۶/۴/۸۸ هیأت امنا بوده است.
۳-وفق مصوبه هیأت امنا ، تعیین میزان کارانه به هیأت رییسه تفویض گردیده است.
۴-باتوجه به دستـورالعمل پرداخـت مبتنی بر عملکرد کارکنان غیر پزشـک در دانشـگاه هـای علوم پزشـکی کـه جایگزین دستورالعمل نظام نوین بیمارستان شده ، مصوبه مورد اعتراض ، محلی از اعراب ندارد.

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی دیوان

بند یک صورتجلسه هیات رئیسه دانشگاه علوم پزشکی کاشان مبنی بر تعیین میزان پرداخت کارانه به پرسنل قراردادی به میزان پنجاه درصد (۵۰%) مستند به بند ۱۵ مصوبه مورخ ۶/۴/۱۳۸۸ هیات امنای دانشگاه بوده و بر اساس بند اخیرالذکرکلیات پرداخت کارانه به پرسنل قراردادی دانشگاه مورد تصویب قرار گرفته و جزئیات و میزان آنرا مطابق مصوبات شورای نظام نوین اداره بیمارستانها تجویز نموده و هیأت رئیسه بر اساس اختیارات تفویضی مبادرت به تصویب بند یک صورتجلسه مورد شکایت نموده است. لذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با مقررات قانونی مغایرت ندارد و در بازه زمانی که اعتبار قانونی داشته است قابل ابطال نیست. باستناد بند « ب » ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای به رد شکایت شاکی صادر و اعلام میگردد. رأی صادره از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان ظرف بیست روز از تاریخ صدور قابل اعتراض است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.