رای ۱۰۵ هیات تخصصی دیوان درباره احراز نخبگی برای برخورداری از فوق العاده نخبگی

0
مجموع آرا هیات تخصصی دیوان عدالت
مجموع آرا هیات تخصصی دیوان عدالت

پاراف رای ۱۰۵ هیات تخصصی دیوان درباره احراز نخبگی برای برخورداری از فوق العاده نخبگی : موضوع: ۱- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۷۸۹۴۹/۱۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ ، ۲- ابطال نامه شماره ۵۷۹۹۴/۱/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵

  • شماره پــرونـــده : هـ ع/۹۵/۱۰۱۱
  • دادنامه : ۱۰۵
  • تاریخ : ۳۱/۵/۹۶

طرف شکایت : ۱- معاونت توسعه مدیریت ومنابع بنیاد ملی نخبگان ، ۲- سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه. مـوضـوع شکایت و خـواستـه : ۱- ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۷۸۹۴۹/۱۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ ، ۲- ابطال نامه شماره ۵۷۹۹۴/۱/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵

متن مقرره مورد شکایت: ۱- بند ۵ بخشنامه شماره ۷۸۹۴۹/۱۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ : « با توجه به مفاد سند راهبردی کشور در امور نخبگان تداوم اعطای امتیازات به معرفی شدگان مشروط به استمرار فعالیت های نخبگانی آنان و مطابق کار راهه شغلی نخبگانی ویژه هر دستگاه است از این رو لازم است تداوم فعالیت های نخبگانی این گروه براساس شاخص هایی که پس از مدت یک سال از ابلاغ این بخشنامه توسط دستگاه اجرایی تهیه و به تایید بنیاد ملی نخبگان خواهد رسید بررسی شود . یادآور می شود تمدید تسهیلات آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی از ابتدای سال ۱۳۹۶ منوط به تایید مسیر حرکت نخبگی کارکنان دستگاه از سوی بنیاد ملی نخبگان و ازریابی تداوم پویایی ذینفع در دستگاه و تایید نهایی بنیاد خواهد بود .یاد آور می شود کارکنانی که قبل از سال ۱۳۹۴ بـه استخدام دستگاه اجرایی درآمده و بـراساس آئین نامه های قبلی بنیاد ، شرایط استعدادهای برتر و نخبگی را احراز کرده و ازسوی بنیاد به دستگاه اجرایی معرفی شده اند تا پایان سال ۱۳۹۵ مشمول بهره مندی از مزایای آئین نامه جذب و نگهداری می شوند و تمدید آن از ابتدای سال ۱۳۹۶ منوط به ارزیابی استمرار فعالیت نخبگانی ذینفع مطابق کارراهه شغلی نخبگان در دستگاه و تایید نهایی بنیاد خواهد بود .»

۲- نامه شماره ۵۷۹۹۴/۱/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ : « به پیوست نامه شماره ۱۵۷۰۶ / ۹۵ / ۲۰۰ مورخ ۵/۵/۹۵ مدیر کل محترم امور اداری وزارت منضم به بخشنامه چگونگی و فرآیند دریافت تاییدیه افتخار و اجرای شرایط بهره مندی از آئین نامه نخبگان جهت اطلاع ایفاد می گردد توضیحاً اضافه می نماید کارکنانی که قبل از سال ۹۴ به استخدام درآمده و از مزایای فوق العاده نخبگی برخوردار گردیده اند تا پایان سال ۹۵ مشمول بهره مندی از مزایای موصوف گردیده و تمدید آن از سال ۹۶ منوط به ارزیابی استمرار فعالیت نخبگی مطابق کار راهه شغلی نخبگان در سازمان و تایید نهایی بنیاد نخبگان ( بند ۵ بخشنامه شماره ۷۸۹۴۹/۱۵ مورخ ۲۲/۲/۹۵ پیوست ) خواهد بود. »

دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت (حسب مورد با تصریح به مغایرت با قانون یا شرع یا خروج از حدود اختیارات) : بخشنامه و نامه موضوع خواسته مغایر رای وحدت رویه شماره ۹۱۹ مورخ ۲۸/۱۱/۹۲ هیات عمومی دیوان عدالت اداری و تبصره یک ماده ۶۵ و بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری و بند « ی » ماده ۱۸ قانون برنامه پنجم توسعه و ماده ۵ آئین نامه جذب و نگهداری نیروهای انسانی نخبه و استعدادهای برتر در دستگاه های اجرایی کشور موضوع تصویب نامه شماره ۴۷۰۵۰ ت ۲۴۷۲۸۵ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ هیات وزیران است لذا ابطال آنها مورد تقاضا است.

خلاصه مدافعات طرف شکایت : به موجب ماده ۱ آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی احراز نخبگی برای برخورداری از فوق العاده نخبگی بر عهده بنیاد ملی نخبگان نهاد شده است و به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ آن آئین نامه نخبه یا استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند به شرطی مشمول مزایای مقرر هستند که نخبگی آنها توسط بنیاد ملی نخبگان احراز شود . بنیاد ملی نخبگان در چارچوب اساسنامه خود ، وظیفه قانونی در تشخیص و احراز صلاحیت نخبگی دارد و این موضوع در صلاحیت انحصاری و تخصصی بنیاد ملی نخبگان است و بنیاد در این زمینه می تواند در چارچوب اساسنامه اقدام به وضع مقررات و ضوابط احراز نخبگی نماید بنابراین بخشنامه موضوع شکایت در چارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران و سایر مقررات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر مراجع ذیربط در جهت حمایت از نخبگان و تثبیت جایگاه آنان وضع شده است لذا رد شکایت شاکی مورد استدعا است .

رای هیأت تخصصی اداری و استخدامی:

موضوع شکایت در جلسه مورخ ۱/۵/۱۳۹۶ هیات تخصصی اداری و استخدامی مطرح گردید اکثریت قریب به اتفاق اعضای هیات تخصصی بند ۵ بخشنامه و نامه موضوع خواسته را مغایر مستندات اعلامی توسط شکات ندانستند بنابراین به شرح ذیل مبادرت به صدور رای می گردد.

در خصوص شکایت آقایان ۱- حمید رضا صحرایی ، ۲- عبدالحسین احمدی ، ۳- محمدرضا اسماعیلی متین ، ۴- قباد صیدی حاجی آبادی بطرفیت : ۱- معاونت توسعه مدیریت و منابع بنیاد ملی نخبگان ، ۲- سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه به خواسته ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۷۸۹۴۹/۱۵ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ و ابطال نامه شماره ۵۷۹۹۴/۱/۹۵ مورخ ۱۹/۵/۱۳۹۵ از آنجائیکه به موجب ماده ۱ آئین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی احراز نخبگی برای برخورداری از فوق العاده نخبگی بر عهده بنیاد ملی نخبگان نهاده شده است و به موجب ماده ۲ آئین نامه مذکور کارمندانی که قبل از ابلاغ آن آئین نامه نخبه یا استعداد برتر بوده اند یا درحین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند به تشخیص بنیاد ملی نخبگان مشمول مزایای آئین نامه می گردند بنابراین بند ۵ بخشنامه موضوع شکایت که تداوم اعطای امتیازات به افرادی که قبلاً بعنوان نخبه به استخدام دستگاه اجرایی درآمده اند را منوط به استمرار فعالیت های نخبگانی آنها نموده و نامه مورخ ۱۹/۵/۹۵ سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه که در این راستا صادر شده در چارچوب آئین نـامه مصوب هیات وزیران و اساسنامه بنیاد ملی نخبگان می باشد و مغایرتی بـا مقررات قانونی ندارد لذا به استناد بند « ب » ماده ۸۴ قانـون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رای بـر رد شکایت صـادر و اعلام می نماید رای صادره ظرف ۲۰ روز از تاریخ صدور از ناحیه ریاست محترم دیوان یا ۱۰ نفر از قضات محترم دیوان قابل اعتراض در هیات عمومی است.

سید کاظم موسوی
رئیس هیأت تخصصی اداری واستخدامی دیوان عدالت اداری

برای آگاهی از آخرین اخبار اداری، شغلی، مالی و اقتصادی با کانال پاراف در تلگرام همراه شوید: عضویت در کانال پاراف

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here