شرایط افتتاح حساب و مقررات بیمه ایرانیان خارج ازکشور

0
شرایط افتتاح حساب و مقررات بیمه ایرانیان خارج ازکشور
شرایط افتتاح حساب و مقررات بیمه ایرانیان خارج ازکشور

پاراف شرایط افتتاح حساب و مقررات بیمه ایرانیان خارج ازکشور : تأمین اجتماعی در مفهوم فراگیر آن ، حقی است همگانی برای عموم افراد جامعه که تأمین و تدارک بستر اجرائی آن از تکالیف دولت به شمار می رود. بر همین اساس و در اجرای بند ” ۳” یک هزار و ۳۳ و همچنین در راستای تعمیم و گسترش چهارصد و هشتادمین جلسه هیأت مدیره سازمان پوشش بیمه ای به هموطنان عزیزخارج ازکشورکه امکان حضور در ایران و انعقاد قرارداد بیمه با آنان میسر نبوده و صرفاً از طریق وکیل خود قصد بیمه پردازی را دارند با توجه به مقررات ذیل می توانند خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نمایند. امید است هموطنان گرامی خارج از کشور با بهره مندی از بستر بیمه ای فراهم شده نسبت پرداخت حق بیمه اقدام نموده و با احراز شرایط مقرر از خدمات و تعهدات قانونی مربوطه بهره مند گردند.

مقررات بیمه ایرانیان خارج از کشور:

مشمولین :

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه ای نزد سایر صندوقها و سازمان تأمین اجتماعی می باشند.

شرایط پذیرش تقاضا:

 • حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۰۲ سال تمام می باشد.
 • چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد ، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود .
 • پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود .
 • حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۱ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه نمایند.

دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه :

 • مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که در تاریخ ارائه تقاضا کمتر از ۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه ۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار تاحداکثر دستمزد شاغلین / دارند، به انتخاب وی بین ۰ خواهد بود .
 • مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیانی که بیش از ۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند عبارت است از میانگین دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه آخرین ۳۶۲ روز قبل از ثبت تقاضا مشروط بر اینکه مبلغ مزبور ۱ برابر حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد.
 • ازابتدای هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می گردد، مبنای پرداخت حق بیمه بیمه شدگان افزایش می یابد در هر حال مبنای پرداخت حق بیمه از ۱/۰ برابر حداقل دستمزد کمتر و از حداکثر دستمزد مصوب بیشتر نخواهد بود .

نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای :

 • مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۰۱ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار گردند :
  ۱۱ % سهم بیمه شده + ۰% سهم دولت  % الف : بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶
  ۱۱ % سهم بیمه شده + ۰% سهم دولت  % ب : بیمه بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۰۲
 • برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی ، از کارافتادگی ، فوت و درمان حسب شرایط مقرردر قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود .
 • پرداخت وسائل کمک پزشکی )پروتز و ارتز ( وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت .

نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه :

 • ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیر خانه شعبه صورت می پذیرد .
 • وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی) تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور( ویا وکالتنامه ای که به تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می تواند نسبت به ارائه تقاضا ، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام نماید .
 • شعبه تأمین اجتماعی مربوطه موظف است حداکثر ظرف مدت دو ماه از تاریخ ثبت تقاضا در دبیرخانه شعبه، استحقاق یا عدم استحقاق متقاضی را بررسی و نتیجه را حسب مورد به وکیل قانونی وی اعلام و وکیل نیز می بایست ظرف مدت یکماه نسبت به امضاء قرارداد و پرداخت حق بیمه متعلقه اقدام نماید .

تذکر : چنانچه بنا به عللی سه ماه مهلت مقرر (دو ماه واحد اجرایی و یکماه متقاضی) سپری گردد، شروع امر بیمه منوط به تسلیم درخواست مجدد و رعایت سایر شرایط مقرر خواهد بود .

خدمات درمانی :

 • متقاضی در صورت تمایل می تواند علاوه بر پرداخت حق بیمه با نرخ های تعیین شده ، با پرداخت حق بیمه به میزان مشخص شده در ماده ۰۳ قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن صرفاً در داخل کشور از خدمات درمانی مراکز ملکی و یا طرف قرارداد سازمان برای خود و افراد تحت تکفل قانونی برخوردار گردد.
 • در صورتی که متقاضی حمایت درمانی سازمان را انتخاب و پس از مدتی از درمان سازمان انصراف و دفاتر درمانی را تحویل نماید ، پذیرش درخواست بهره مندی مجدد وی منوط به پرداخت میزان سهم درمان دوران انقطاع برابر مقررات مربوطه خواهد بود .
 • هزینه های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأئید نمایندگی سیاسی ، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی سازمان تأمین اجتماعی قابل پرداخت خواهد بود .

شرایط برقراری مستمری بازنشستگی در حال حاضر:

 • دارا بودن حداقل سابقه پرداخت حق بیمه مقرر در قانون تأمین اجتماعی و ۶۲ سال سن برای مردان و ۰۰ سال سن برای زنان.
 • داشتن ۳۲ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۰۲ سال سن برای مردان و ۱۰ سال سن برای زنان.
 • داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی.

شرایط برقراری مستمری از کارافتادگی :

*چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی ، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیر قابل علاج بودن بیماری ، اتمام درمان های انجام شده و همچنین ازکارافتادگی ، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می شود معرفی می گردد .
*کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۳۱ قانون تأمین اجتماعی ، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶ % و یا بالاتر تعیین نماید.
*بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۲ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۳۲ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد.
*حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می گردد.

افتتاح حساب جهت ایرانیان خارج از کشور

امکان افتتاح حساب دربانک ملی شعبه خیابان آزادی کد ۸۸ جهت بیمه پردازی هموطنان متقاضی محترم خارج از کشور. به اطلاع می رساند، مدیریت شعب آسیا و خاورمیانه بانک ملی ایران با هماهنگی سازمان تأمین اجتماعی موافقت خود را جهت افتتاح حساب توسط شعبه خیابان آزادی کد ۸۸ از طریق دریافت مدارک و احراز هویت هموطنان محترم خارج از کشور جهت ادامه بیمه پردازی به روش های زیر اعلام نموده است :

 • مراجعه حضوری متقاضی به شعب بانک ملی ایران در خارج از کشور
 • مراجعه حضوری به کارگزار بانک ملی ایران یا کارگزارسازمان تامین اجتماعی در خارج از کشور.
 • مراجعه حضوری به کنسولی ج.ا.ایران جهت احراز هویت .
 • مراجعه حضوری به بانک ملی شعبه خیابان آزادی کد ۸۸

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here