آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای

0
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای
آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای

پاراف آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک داراییهای سرمایه‌ای : مطابق بند (الف) ماده (27) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)، واگذاری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید و نیمه تمام و تکمیل شده و آماده بهره‌برداری در قالب قراردادها و شرایط مورد تصویب شورای اقتصاد با تعیین نحوه تأمین مالی ساخت (فاینانس)، پرداخت هزینه‌های بهره‌برداری یا خرید خدمات در مدت قرارداد با رعایت استانداردهای اجرای کیفیت خدمات و نهایتاً واگذاری طرح پس از دوره قرارداد به بخش غیردولتی با حفظ کاربری خواهد بود.
در این خصوص، شورای اقتصاد دستورالعمل شرایط واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید، تکمیل شده و آماده بهره برداری به بخش غیردولتی را طی مصوبه شماره 142600 مورخ 14/7/1394 تصویب کرد. در همین خصوص هیئت وزیران نیز در جلسه 5/7/1394آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تصویب کرد.
بر اساس این آیین‌نامه، دستگاه های اجرایی ذی ربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آیین نامه، فهرست پروژه های قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ارایه و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژه های یادشده را در پایگاه اطلاع رسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانه‌های ارتباط جمعی اعلام نماید.

متن کامل آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای

۲۲/۷/۱۳۹۴ هـ۵۲۴۶۶ت/۹۵۵۹۳شماره

وزارت امور اقتصادی ودارایی

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیأت وزیران در جلسه ۵/۷/۱۳۹۴ به پیشنهاد شماره ۱۴۶۰۳۴ مورخ ۵/۷/۱۳۹۴ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران آییننامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای را به شرح زیر تصویب کرد:

آیین نامه ساماندهی و واگذاری طرحهای تملک داراییهای سرمایهای

ماده۱ـ در این آییننامه منظور از دستورالعمل٬ دستورالعمل شرایط واگذاری طرحهای تملک دارایی های سرمایهای جدید٬ نیمه تمام٬تکمیل شده و آماده بهرهبرداری به بخش غیردولتی موضوع مصوبه شماره ۱۴۲۶۰۰ مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۴ شورای اقتصاد است و سایر اصطلاحات این آییننامه در همان تعاریف ذکرشده در دستورالعمل به کار میروند.

ماده۲ـ دستگاههای اجرایی ذیربط موظفند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ آییننامه٬ فهرست پروژههای قابل واگذاری را به سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور ارایه نمایند و سازمان نیز ظرف ده روز فهرست پروژههای یادشده را در پایگاه اطلاعرسانی خود و حسب ضرورت سایر رسانههای ارتباط جمعی اعلام نماید.

تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی استانها نسبت به انتشار فهرست پروژههایی که منابع آنها از اعتبارات استانی تأمین میشوند٬ اقدام نمایند.

ماده۳ـ متقاضیان خرید یا سرمایهگذاری در پروژههای اعلام شده٬ تقاضای خود را به دستگاه اجرایی ذیربط برای مشارکت ارسال کنند.

ماده۴ـ دستگاه اجرایی موظف است ظرف یک ماه پس از وصول تقاضای سرمایهگذار٬ نسبت به بررسی و احراز صلاحیت متقاضی و تهیه گزارش توجیهی فنی٬ مالی و اقتصادی اقدام و نتیجه را به متقاضی اعلام نماید. در مورد پروژههایی که بیش از یک متقاضی دارند٬ دستگاه اجرایی حسب شرایط ماده (۴) دستورالعمل٬ نسبت به انتخاب سرمایهگذار اقدام نماید.

ماده۵ ـ استانداران مکلفند تمامی امکانات خود و دستگاههای اجرایی استان را برای جلب سرمایهگذاران به منظور واگذاری طرحهای استانی و ملی استان بکار گیرند.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید