دقت در حفظ و بکارگیری نیروی کار ایرانی

0
دقت در حفظ و بکارگیری نیروی کار ایرانی
دقت در حفظ و بکارگیری نیروی کار ایرانی

پاراف دقت در حفظ و بکارگیری نیروی کار ایرانی : محمد تقی حسینی  قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درامور بین الملل در مراسم امتنان از کارگران و گروه‌های کار نمونه استان البرز با بیان این که کارفرمایان باید تمام توجه شان به استفاده از کارگران ایرانی باشد، گفت: باید در حفظ و بکارگیری نیروی کار ایرانی دقت کنیم و امیدوارم کارفرمایان بیش از گذشته به این اصل مهم توجه داشته باشند.

چه در زمان هشت سال جنگ تحمیلی و چه در زمان تحریم ها کارگران مظلوم و زحمت کش کشور پای آرمانهای کشور ایستادند و با از خود گذشتگی در جهت پویایی اقتصاد گام برداشتند.

قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درامور بین الملل گفت: از خود گذشتگی کارگران در طول تاریخ نمایان است و باید آن را قدر دانست.

وی با بیان این که باید قدردان و سپاسگزار تلاش کارگران باشیم، افزود: ثابت قدمی قشر مظلوم کارگر و ایستادگی تمام قد آنان برای اقتصاد کشور با توجه به تمام فشارهایی که متحمل می‌شوند، قابل تقدیر است و باید به نحو شایسته قدر تقدیر قرار بگیرند؛ چراکه این قشر در بزنگاه‌های گوناگون اجازه روبرو شدن کشور با خطر را ندادند و با جان و دل برای موفقیت سرزمین ایران تلاش کرده است.

همین کارگران در روزهای سخت تحریم و در روزهایی که دشمن قصد به زانو در آوردن نظام ما را داشت، با شهامت و مردانگی ایستادگی کرد و در مقابل مشکلات قامتش را خم نکرد.

حسینی با بیان این که دولت در شرایط پسا برجام و بازسازی اقتصادی کشور قرار دارد، افزود: همه باید دست به دست هم دهیم تا شرایط اقتصادی کشور روز به روز به فرم مطلوب خود نزدیک تر شود.

برای احیای شعار اقتصاد مقاومتی باید اولویت تصمیم سازان بیش از هر چیز دیگری حمایت از تولید داخلی و همچنین ایجاد اشتغال باشد.

حسینی با اشاره به طرح ساماندهی اتباع بیگانه که برای کار در کشور حضور دارند، یادآور شد: این طرح در حال بررسی است و البته می‌دانیم در بخش‌هایی از اقتصاد کشور نیازمند اتباع بیگانه برای کار هستیم، البته این هم مستلزم رعایت نکاتی است که مهمترین آن استفاده از کارگران با مجوز است.ایسنا.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here