قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

0
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست
قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در مورد جرایم زیست محیطی. این قانون در جلسه علنی مورخ ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ مجلس شورای اسلامی تصویب و طی نامه شماره ۱۰۸۸۵مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۴از سوی رییس جمهور ابلاغ گردید.

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارت کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست

قانون اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی
ماده‌واحده ـ قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست در ارتباط با جرائم زیست محیطی مصوب ۱۲/۱۱/۱۳۸۴ به شرح زیر اصلاح می‌شود:
۱ـ در ماده‌واحده بعد از عبارت«متصدیان کشف» عبارت «و مخبران» اضافه می‌شود و عبارت «و همچنین افرادی که وظایف آنها ارتباط مستقیم با موضوعات فوق‌الذکر را ندارد» حذف می‌گردد.
۲ـ متن تبصره ذیل قانون به این شرح اصلاح می‌شود:
تبصره ـ نحوه و میزان پرداخت به کارکنان مربوط و مخبران به‌گونه‌ای ‌که قابل رسیدگی توسط دستگاههای نظارتی باشد و همچنین نحوه و میزان پرداخت حق کشف، خسارت و دیه پرداختی به مخبرانی که رابطه استخدامی با سازمان حفاظت محیط زیست ندارند از محل اعتبارات قانون، تابع آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
قانون فوق مشتمل بر ماده‌واحده در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ هفدهم اسفندماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب شد و در تاریخ ۱۸/۱/۱۳۹۵ به تأیید شورای نگهبان رسید.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here