گردبادهای اداری و کارمندی !؟

1
کارمندان و کارآفرینان
کارمندان و کارآفرینان

پاراف گردبادهای اداری و کارمندی !؟ : خيلي از كارهاي روزانه ما، تلاشهاي ما توي زندگي، از سر آن است كه خدايي ناكرده به بي مسئوليتي و بي تفوتي و كم كاري متهم نشويم. در چشم خلايق پست و حقير جلوه نكنيم.

درس ميخوانيم، كار مي كنيم، تلاش زياد مي كنيم، همسر خوب و بچه خوب، شغل خوب و …همه و همه براي همين است كه نتيجه رفتارمان نا اميد كننده نباشد.

اين جنب و جوش و اين جوش و خروش هر چند كه مادي است و زميني اما ريشه الهي دارد. آنجا كه خداوند كار و مسئوليت را جوهره انسان و بركت را نتيجه حركت دانسته است. و ما موجيم كه آرام نگيريم. اين تلاشها و اين به در و ديوار زدنها براي اين است كه هميشه در مقابل زمين و زمان سرمان را بالا بگيريم و اجازه ندهيم عزت مان لطمه اي هر چند ناچيز ببيند.

اما بعضي ها عزت و اعتبارشان را از جاهاي ديگر مي گيرند. كمترين تلاش، كوشش، تخصص، و مسئوليت پذيري دارند ، اما هميشه سايه شان بر روي سر ديگران سنگيني مي كند.

سايه سنگين حضور آنها همچون گردبادي است كه همه چيز را به درون خود مي كشد و ويرانه اي تحويل مي دهد. نظام اداري و دولتي ما با اين گردبادها دست به گريبان است. گردبادي كه ويران كننده تخصص، انگيزه، خلاقيت ، پشتكار و بسياري صفت هاي حركت دهنده ی ديگر است.

حركت در نظام اداري و دولتي ما عنصري كم ياب است. به همين دليل است كه هر كه به پستش مي خورد نا اميد از حركت و پيشرفت امورش است و سعي مي كند با اقدامات خاص! به اين حركت شتاب بخشد.

شتاب بخشيدن به حركت نظام اداري و دولتي به دستان انسانهاي خلاق و متخصص شكل نمي گيرد. اين حركت در دست گردبادهاي نظام اداري است. ما اگر خواهان تغيير و اصلاح وضع موجود هستيم، به جاي توجه به ويرانه ها، گردبادهاي نظان اداري و دولتي مان را بايد مهار كنيم.

گردبادهايي كه گاهي در درون خود ما هستند.

گردبادهای اداری و کارمندی !؟

1 نظر

Comments are closed.