تصویبنامه سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت

2

پاراف تصویبنامه سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت : هیئت وزیران با الحاق تبصره 2 به ماده (1) آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی موافقت کرد.

تصویبنامه سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت
هیئت وزیران درجلسه مورخ 19/6/1393 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های تعاون ،کار و رفاه اجتماعی ، صنعت معدن و تجارت و امور اقتصادی ودارایی و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده 22 قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده ( 113 ) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب1382ـ و بند ز ماده 80 قانون برنامه پنجم توسعه مصوب 1389 تصویب کرد متن زیر به عنواان تبصره 2 به ماده 1 آئین نامه اجرائی ماده (10) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات بعدی آن اضافه و تبصره این ماده به تبصره 1 اصلاح شود.
تبصره 2-کارفرمایان مذکور در این ماده می توانند با تقبل کل بار مالی ناشی از اجرای این ماده هزینه های پیش بینی شده بابت سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت و سایر هزینه های مترتب شامل پنجاه درصد حق بیمه سهم کارفرما وپنجاه درصد حق بیمه سهم دولت ونیز هزینه مستمری متعلق تا احراز شرایط بازنشستگی را راسا پرداخت نمایند.
این مصوبه در تاریخ 23/6/1393 از سوی معاون اول رئیس جمهور ابلاغ شده است .

تصویبنامه سنوات ارفاقی اعم از سهم کارفرما ودولت

2 نظرات

  1. با سلام و دعای خیر.این بنده حقیر جانباز زیر بیست و پنج درصد هستم ۲۷ خدمت کردم .چرا فکری به حال ما جانپازان نمیکنید؟

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here