تصویب نامه اصلاح بند ب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

0

پاراف تصویب نامه اصلاح بند ب اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران : شماره۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ           ۲/۵/۱۳۹۲

اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

وزارت امور اقتصادی و دارایی

هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۷۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حـرفه‌ای حـسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسـابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود:

بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ موضوع اصلاح اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران به شرح زیر اصلاح می‌شود:

۱ـ در متن ماده (۳۷) مکرر، بعد از عبارت «در مواردی که مقتضی بداند تخلفات» عبارت «، قصور و اهمال» اضافه و عبارات «انتظامی (حرفه‌ای) و مالیاتی» و «از جمله اعضای شورای عالی جامعه» حذف و بعد از عبارت «هیئت یادشده به تخلفات» عبارت «، قصور و اهمال کلیه» اضافه و بعد از عبارت «اعضای جامعه مذکور اعم از» عبارت «اعضای شورای‌عالی، هیئت مدیره» اضافه و در انتهای ماده عبارت «به پیشنهاد هیئت ویژه» جایگزین عبارت «به پیشنهاد هیئت مدیره» می‌شود.

۲ـ متون زیر به عنوان تبصره‌های (۳) و (۴) به ماده مذکور الحاق می‌شوند:

تبصره۳ـ رسیدگی به تخلفات کلیه اعضای جامعه به شرح این ماده و صدور رأی توسط هیئت‌های انتظامی بدوی و عالی، نافی صلاحیت هیئت ویژه رسیدگی نخواهد بود.

تبصره۴ـ مصوبات خلاف مقررات شورای عالی و هیئت مدیره، بنا به گزارش هیئت عالی نظارت و تأیید هیئت ویژه رسـیدگی توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی ابطال می‌شوند.

۳ـ این تصویب‌نامه از تاریخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ لازم‌الاجرا است.

معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here