تصویبنامه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

0
تصویبنامه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری
تصویبنامه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

پاراف تصویبنامه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ، تحقیقات و فناوری. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۱ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۱۳۸۹۴مورخ ۱۳۹۵/۰۲/۰۸از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه تعیین شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم ،تحقیقات و فناوری

۸/۲/۱۳۹۵ هـ۵۲۳۱۴ت/۱۳۸۹۴شماره
وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت٬ درمان و آموزش پزشکی
وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
هیأت وزیران در جلسه ۱۳۹۵/۲/۱ به پیشنهاد شماره ۹۶۲۴۷/و مورخ ۱۳۹۴/۵/۲۴ وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری و به استناد تبصره (۱ ) ماده (۴ ) قانون اهداف٬ وظایف و تشکیلات وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ـ مصوب ۱۳۸۳ـ تصویب کرد:
ماده۱ـ شرح تفصیلی وظایف و اختیارات شورای عالی علوم٬ تحقیقات و فناوری که در این تصویبنامه به اختصار «شورا» نامیده میشود٬ به شرح زیر تعیین میشود:
الف ـ سیاستگذاری و برنامه ریزی کلان
۱ـ تعیین نظام سیاستگذاری علم؛ فناوری و نوآوری و تعیین محورهای پژوهش های راهبردی و ملی مورد نیاز٬ بر مبنای رویکرد آیندهپژوهی در چارچوب اسناد بالادستی.
۲ـ تعیین راهبردها و برنامههای کلان توسعه در حوزههای علوم٬ تحقیقات و فناوری در چارچوب سند چشمانداز و اسناد بالادستی.
۳ـ تعیین اولویتهای ملی و طرحهای بلندمدت سرمایهگذاری در بخشهای علوم٬ تحقیقات و فناوری به منظور هماهنگی و همسویی با اسناد بالادستی کشور و نیازهای اعلامی دستگاهها.
۴ـ تعیین سیاستهای نظارت٬ ارزیابی و استانداردسازی فعالیتهای علوم٬ تحقیقات و فناوری در کشور.
۵ ـ تعیین سیاستهای تجاریسازی و کاربست دستاوردهای پژوهشی٬ انتقال و اشاعه فناوری در کشور و تعیین سهم هر دستگاه بر پایه تقسیم کار ملی با رویکرد تحقق توسعه پایدار.
۶ـ تعیین سیاستهای اجرایی توسعه همکاریهای بینالمللی و جذب منابع خارجی در زمینههای علوم٬ تحقیقات و فناوری.
۷ـ تعیین سیاستهای لازم به منظور تقویت حوزه علوم٬ تحقیقات و فناوری نظام برنامهریزی منطقهای٬ استانی و مناطق ویژه علم و فناوری در آن حوزه.
۸ ـ تدوین و تصویب شیوهنامه فرآیند ارائه٬ انتخاب و تصویب طرحهای کلان ملی و نحوه نظارت بر آنها.
۹ـ پیشنهاد لوایح قانونی مرتبط با رفع موانع اقتصادی و حقوقی توسعه علوم٬ تحقیقات و فناوری به هیأت وزیران.
ب ـ حمایت و تأمین منابع حوزههای علوم٬ تحقیقات و فناوری
۱ـ تعیین منابع مالی مورد نیاز.
۲ـ تعیین سیاستهای توزیع منابع عمومی و اعتبارات دولتی٬ با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۳ـ تعیین برنامهها و سازوکارهای لازم برای تأمین و استفاده از منابع جدید مالی٬ با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۴ـ تعیین سیاستهای لازم برای حمایت از فعالیت نهادهای مدنی و بخش غیر دولتی.
۵ ـ تعیین سیاستهای حمایتی از سرمایهگذاری منطقهای در حوزه علوم٬ تحقیقات وفناوری در چارچوب آمایش سرزمین.
۶ـ تصویب سیاستهای مرتبط با افزایش کارآیی طرحهای مصوب شورا.
۷ـ تصویب سیاستهای مرتبط با فعالیتهای بخش غیر دولتی در حوزه تحقیق و توسعه با تأکید بر حمایت از مراکز کوچک و متوسط و نیز حمایت از توسعه صندوقهای مالی غیردولتی.
پ ـ هماهنگی٬ پایش و ارزیابی
۱ـ ایجاد هماهنگیهای کلان بینبخشی٬ فرابخشی و بینالمللی در راستای اجرایی شدن سیاستهای بالادستی و مصوبات شورا و همچنین اجرای اثربخش طرحهای کلان ملی.
۲ـ پایش و ارزیابی کلان تحقق اهداف و سیاستهای ابلاغی در حوزه علوم٬ تحقیقات و فناوری در سطح دستگاههای اجرایی٬ ستادی و استانی.
۳ـ تعیین شاخصهای علم٬ تحقیقات٬ فناوری و نوآوری کشور برای ایجاد هماهنگی در جمعآوری اطلاعات و تحلیل و انتشار مستمر آن توسط دستگاههای مسئول.
۴ـ تدوین و نهادینه کردن فرآیند نظارتی در کلیه سطوح مرتبط با حوزه علوم٬ تحقیقات و فناوری و طراحی نظام تدوین اطلس ظرفیت­ های این حوزه در سطح بخشی و استانی و نظارت بر اجرای آن.
ت ـ سایر امور
۱ـ تصمیمگیری درباره ضرورت و تشکیلات داخلی مورد نیاز به منظور پیگیری و استمرار فعالیتها و امور تفویضی شورا با رعایت قوانین و مقررات مربوط.
۲ـ تصویب آیین نامه داخلی شورا.
۳ـ انجام سایر اموری که از طرف رئیس جمهور و یا هیأت وزیران در چارچوب اختیارات شورا محول میشود.
۴ـ تصویب مقررات مورد نیاز در چارچوب وظایف و اختیارات شورا.
ماده۲ـ محل دبیرخانه شورا در وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری است.
ماده۳ـ شورا حداقل چهار مرتبه در سال تشکیل جلسه میدهد.
تبصره ـ نشست اضطراری شورا به درخواست رییس یا نایب رییس شورا و یا یک سوم اعضاء برگزار میشود.
ماده۴ـ تفسیر مصوبات شورا صرفاً در صلاحیت خود شورا است.
ماده۵ ـ بودجه لازم برای اجرای وظایف مندرج در این تصویبنامه همه ساله در بودجه سنواتی وزارت علوم٬ تحقیقات و فناوری ذیل ردیفی مستقل در لایحه بودجه کل کشور پیش بینی خواهد شد.
ماده۶ ـ دبیرخانه شورا طبق مصوبات شورا اعتبارات تعیین شده برای دستگاههای اجرایی را اعلام میکند تا نسبت به تنظیم موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اقدام گردد.
معاون اول رئیس جمهور ـ اسحاق جهانگیری

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here