نظریه مشورتی درباره مسئولیت تخلفات دولتی پس از اخراج یا بازنشستگی

0
نظریه مشورتی قوه قضائیه
نظریه مشورتی قوه قضائیه

پاراف نظریه مشورتی درباره مسئولیت تخلفات دولتی پس از اخراج یا بازنشستگی : نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه
مرجع تصویب: قوه قضائیه
شماره ویژه نامه: ۸۰۹
نظریه های مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه
۵/۳/۱۳۹۴ ۶۰۲/۹۴/۷شماره
جناب آقای محمد سینجلی جاسبی
رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور
به پیوست نظریات مشورتی منتخب این اداره کل مربوط به بهمن و اسفند ماه ۱۳۹۳ به همراه سؤال  جهت انتشار حضورتان ارسال میگردد.

مدیرکل حقوقی قوه قضائیه

دکتر محمدعلی شاه حیدریپور

سئوال شماره ۳۶۴
شماره پرونده ۱۸۸۲ ـ ۷/۱ ـ ۹۳
سؤال:
مطابق مواد ۷و۲۴ و تبصره ۲۳ اصلاحی سال ۱۳۶۳ قانون دیوان محاسبات کشور، مرجع مذکور میتواند به تخلفات مالی و هرگونه اختلاف حساب مأمورین ذیربط دولتی و تخلـفات مقامات مسئول در پرداخت و دریافتهای خلاف قانون و ورود ضرر و زیان به بیت المال رسیدگی و رأی صادر نماید.
اگر مسئول ذیربط در زمان رسیدگی به تخلف از آن دستگاه دولتی خارج شده باشند یا اینکه کارمند دولتی بوده و بازنشسته گردد، آیا دیوان محاسبات میتواند کارمند بازنشسته یا کارمند سابق را به جلسات دادرسی احضار نماید؟ ضمانت اجرایی عدم حضور وی در جلسات دادرسی یا اجرای رأی (کسر حقوق ـ انفصال موقت) چگونه خواهد بود؟
۸/۱۱/۱۳۹۳ ـ ۲۷۶۵/۹۳/۷ شماره نظریه
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه:
به موجب مواد ۲۳ ،۷ (تبصره ۲۴ ،(۱ و ۲۸ قانون دیوان محاسبات، دیوان مذکور صلاحیت رسیدگی به کلیه تخلّفات مالی مأمورین دولت در زمان تصدی آنها را دارد؛ اعم از این که در زمان رسیدگی، رابطه استخدامی ایشان قطع یا بازنشسته شده باشند. بنابراین هیئتهای مستشاری دیوان مذکور مکلفند نسبت به اشخاص فوق تصمیماتی اتخاذ نمایند که امکان اجرای آن، فراهم باشد. ضمانت اجرای عدم حضور در جلسات دادرسی، صدور رأی غیابی میباشد. رأی شماره ۱۵۱/۱۰۰۰۰/د مورخ ۱۹/۷/۱۳۸۸ هیئت عمومی دیوان محاسبات مؤید این نظر میباشد.

نظریه مشورتی درباره مسئولیت تخلفات دولتی پس از اخراج یا بازنشستگی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here