نظریه مشورتی قوة قضائيه درباره مدرک معادل کارمندان

0
نظریه مشورتی قوه قضائیه
نظریه مشورتی قوه قضائیه

پاراف نظریه مشورتی قوة قضائيه درباره مدرک معادل کارمندان : نظريات مشورتي اداره كل حقوقي و تدوين قوانين قوه قضائيه:
مرجع تصویب: قوه قضائيه

۳۰/۱/۱۳۹۴ ـ ۲۲۵/۹۴/۷ شماره نظریه

شماره پرونده ۴۵ـ ۲۴۵ـ ۹۴

سؤال:
نظر به اینکه در راستای موافقتنامه منعقده با سازمان مدیریت و برنامه ریزی سابق، برای آن دسته از همکاران واجد شرایط دارای مدرک کارشناسی ارشد و پس از دفاع از رساله و اخذ نمره لازم، گواهی صادر گردیده است ودر آن گواهی قيد شده «گواهينامه در شرایط احراز رشته های شغلی قضایی دارای ارزشی استخدامی برابر با مقطع دکتری است» فلذا استدعا دارد ارشاد فرموده وپاسخ دهيد آیا استفاده از عنوان دکتری توسط فردی که پس از طی مراحل مذکور، موفق به اخذ گواهی مذکور گردیده، مجاز میباشد؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائيه:
به موجب ماده واحده قانون مجازاتاستفاده غيرمجاز از عناوین علمی مصوب ۱۶/۱۲/۱۳۸۸ مجلس شورای اسلامی «استفاده از عناوین علمی دکتر، مهندس و مانند اینها که شرایط اخذ آن مطابق قوانين و مقررات مربوط تعيين میگردد، توسط هر فرد برای خود، مستلزم داشتن مدرک معتبر از مراکز علمی و دانشگاهی داخلی و یا خارجی مورد تأیيد رسمی وزارتخانههای علوم، تحقيقات و فناوری یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و شورای عالی انقلاب فرهنگی میباشد.

مرتکبـين استفاده غيرمجاز از عناوین علمی مذکور به مجازات ماده ۵۶۶ فصل هشتم کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی محکوم خواهند شد» و قبل از تصویب قانون صدرالاشاره نيز به موجب رأی وحدت رویه هيأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۳۸و۳۳۷ مورخ ۱۶/۱۱/۱۳۷۹، مدرک تحصيلی میبایستی به تأیيد شورای ارزشيابی وزارت علوم، تحقيقات وفناوری یا سازمان مدیریت و برنامهریزی (معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی ریاست جمهوری) میرسيد و در فرض استعلام، باتوجه به این که در چنين گواهيهایيصرفاً اجازه درج عنوان «ارزش گواهی صادره برابر با مقطع…» داده شده است، بنابراین بدیهی است، نميتوان عنوان مقطع مشخصی به گواهیهای مربوطه اعطاء نمود و در مکاتبات و مدارکی که سبب برداشت غيـرواقعی از مدارج تحصـيلی میگردد، نمیتـوان این عـناوین را بکاربرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here