قانون اصلاح بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

0
ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه
ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه

پاراف قانون اصلاح بند (ز) ماده ۴۴ قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه : قانون اصلاح بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۲/۸/۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی)

ماده واحده- در بند (ز) ماده (۴۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۹ قبل از عبارت «فرزندان جانبازان بالای پنجاه درصد (۵۰%)» عبارت «همسران و»، قبل از عبارت «فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از سه سال اسارت»، عبارت «همسران و» اضافه می‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوازدهم آبان‌ماه یکهزار و سیصد و نود و چهار مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.

علی لاریجانی

رییس مجلس شورای اسلامی

پیش از این اصلاحیه، در بند (ز) ماده (۴۴) برنامه پنجم توسعه آمده است:

دانشگاه‌ها، مراکز و مؤسسات آموزشی و پژوهشی و وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مکلفند حداقل ۱۰درصد اعضای هیأت علمی مورد نیاز خود را از بین جامعه ایثارگران شامل رزمندگان با بیش از ۶ماه حضور داوطلبانه در جبهه، جانبازان بالای ۲۵درصد، آزادگان بالای ۳سال اسارت، فرزندان جانبازان بالای ۵۰درصد، فرزندان شهدا و فرزندان آزادگان با بیش از ۳سال اسارت که دارای مدرک دکترای تخصصی مورد تایید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند، حسب مورد از طریق استخدام یا موافقت با انتقال کارکنان دیگر دستگاه‌ها یا تبدیل وضعیت کارکنان غیرهیأت علمی، تأمین و از ابتدا آنان را به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی با احتساب سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط و تأثیر آن در پایه و مرتبه علمی بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، استخدام کنند. مسئولیت اجرای این حکم به طور مستقیم برعهده وزرا و رؤسای دانشگاه‌های مذکور است.

مقامات یاد شده در این خصوص، خود مجاز به اتخاذ تصمیم هستند. احکام و امتیازات این بند شامل اعضای هیأت علمی فصلی دارای شرایط فوق نیز می‌شود.همچنین تمامی دانشگاه‌ها و مراکز مؤسسات آموزشی و پژوهشی مکلف شده‌اند در طول برنامه پنجم توسعه۱۰درصد از اعضای هیأت علمی خود را از میان ایثارگران مذکور در بند (ز) ماده(۴۴) تأمین کنند. این گروه با داشتن مدرک دکترای تخصصی، بدون الزام به رعایت شرط سنی و آزمون، از ابتدا به صورت عضو هیأت علمی رسمی قطعی پذیرفته می‌شوند و تمامی سوابق آموزشی، پژوهشی و اجرایی مرتبط قبل از عضویت هیأت علمی آنان در پایه و مرتبه علمی آنان مؤثر خواهد بود. از نکات مهم این مصوبه قانونی مسئولیت مستقیم وزرای مربوطه و رؤسای دانشگاه‌ها در خصوص اجرای این مصوبه است. مقنن اختیار تصمیم‌گیری در این باره را نیز به آنان واگذار کرده و با این اقدام مسیری هموار برای وزرا و رؤسای دانشگاه‌ها ایجاد کرده تا هرگونه بهانه در عدم اجرای این قانون را سلب کند. با این اقدام مسیر طولانی و کاغذبازی‌های مرسوم در پذیرش اعضای هیأت علمی درباره ایثارگران حذف شده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here