اصلاح تصويبنامه شماره 203313/ت47628هـ فوق العاده مشاغل راه آهن

0

پاراف اصلاح تصويبنامه شماره 203313/ت47628هـ فوق العاده مشاغل راه آهن : اصلاح تصويبنامه شماره 203313/ت47628هـ موضوع قانون مديريت خدمات كشوري فوق العاده مشاغل راه آهنشماره ۱۰۰۸۴۰/ت۴۷۶۲۸هـ    تاريخ ۰۲/ ۰۵/ ۱۳۹۲

بسمه تعالي

با صلوات بر محمد و آل محمد

وزارت راه و شهرسازي – معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۲۳/ ۴/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس جمهور و به استناد بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشوري – مصوب ۱۳۸۶ – تصويب نمود:

۱- در تصويب نامه شماره ۲۰۳۳۱۳/ت۴۷۶۲۸هـ مورخ ۱۴/ ۱۰/ ۱۳۹۰ و اصلاحيه عبارتي آن به شماره ۲۵۰۵۴۱/ ۴۷۶۲۸ مورخ ۲۰/ ۱۲/ ۱۳۹۰ پس از واژه “(۳۰۰۰)” عبارت و براي ساير مشاغل به ميزان امتيازات مندرج در جدول پيوست که به مهر دفتر هيئت دولت تأييد شده است با رعايت قيود مقرر در بند (۱۰) ماده (۶۸) قانون مديريت خدمات کشورياضافه مي شود.

۲- اجراي تصويب نامه از محل منابع داخلي شرکت راه آهن جمهوري اسلامي ايران خواهد بود.

۳- اين تصويب نامه جايگزين تصويب نامه شماره ۲۶۱۶۹/ت۴۸۷۲۹هـ مورخ ۱۰/ ۲/ ۱۳۹۲ مي گردد و از همان تاريخ قابل اجرا مي باشد.

محمدرضا رحيمي / معاون اول رييس جمهور

تخصيص فوق العاده ويژه موضوع بند ۱۰ ماده ۶۸ قانون مديريت خدمات کشوري در مشاغل امور سير و و حرکت راه آهن

رديف

عنوان شغل

عنوان پست سازماني

امتياز

۱

بهره بردار قطار و ايستگاه

رئيس قطار باري

۳۰۰۰

سوزنيان

۱۸۰۰

سرمانورچي

۲۷۰۰

مانورچي

۲۷۰۰

۲

تکنيسين سير و حرکت

رئيس ايستگاه

۱۸۰۰

معاون ايستگاه

۱۸۰۰

رئيس گار

۱۸۰۰

معاون گار

۱۸۰۰

مسئول کنترل ترافيک

۱۸۰۰

متصدي کنترل ترافيک

۱۸۰۰

کنترلر ترافيک

۱۸۰۰

ناظم دپو

۱۸۰۰

مسئول دپو

۱۸۰۰

متصدي دپو

۱۸۰۰

کاردان کنترل ترافيک مرکزي

۱۸۰۰

متصدي امور حرکت و ايستگاهها

۱۸۰۰

۳

کارشناس سير و حرکت

کارشناس مسئول کنترل ترافيک مرکزي

۱۸۰۰

کارشناس کنترل ترافيک مرکزي

۱۸۰۰

۴

تکنيسين تعمير و نوسازي قطعات موتوري و واگن

کنترلر ناوگان و راهبري

۱۸۰۰

متصدي بررسي و تنظيم کيلومتر از مامورين

۱۸۰۰

مسئول پست بازديد

۱۸۰۰

متصدي پست بازديد

۱۸۰۰

مسئول جرثقيل ريلي و قطار نجات

۱۸۰۰

متصدي جرثقيل ريلي و قطار نجات

۱۸۰۰

۵

بازديد آلات نافله

بازديد کننده

۱۸۰۰

۶

راننده جرثقيل ريلي و زنجيري

راننده جرثقيل ريلي

۲۲۰۰

۷

تکنيسين ايجاد و نگهداري و تعمير خطوط راه آهن

مسئول ماشين آلات مکانيزه خط

۲۵۲۰

متصدي ماشين آلات مکانيزه خط

۲۵۲۰

۸

اپراتور ماشين آلات مکانيزه خط

اپراتور ماشين آلات مکانيزه خط

۲۵۲۰

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید