اطلاعیه دیوان عدالت در مورد فوق العاده حق تخصص برای مشاغل تخصصی در سطوح کاردانی ، کارشناسی و بالاتر فرهنگیان

0

پاراف اطلاعیه دیوان عدالت در مورد فوق العاده حق تخصص برای مشاغل تخصصی در سطوح کاردانی ، کارشناسی و بالاتر فرهنگیان : دیوان عدالت اداری در خصوص طرح دادخواست فرهنگیان در مورد اطلاعیه دیوان عدالت در مورد فوق العاده حق تخصص برای مشاغل تخصصی در سطوح کاردانی ، کارشناسی و بالاتر فرهنگیان اطلاعیه ای صادر نموده است.این اطلاعیه بشرح زیر است:

با توجه به طرح دادخواست های متعدد در دیوان عدالت اداری توسط کارکنان آموزش و پرورش مبنی بر پرداخت فوق العاده حق تخصص بصورت کامل به این افراد (موضوع بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری) به استناد مصوبه 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت بدینوسیله به اطلاع می رساند استناد به مصوبه مذکور به دلایل ذیل فاقد وجاهت قانونی بوده و قابلیت استناد برای شعب دیوان عدالت اداری و صدور حکم به نفع دادخواست دهندگان نخواهد داشت.
توضیح آنکه متعاقب طرح دادخواست های متعدد توسط تعدادی از فرهنگیان مبنی بر اجرای مصوبه 2941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت و پرداخت کامل فوق العاده حق تخصص به استناد آن در تاریخ 9/12/93 ، جلسه ای با حضور معاون قضایی در امور شعب این مرجع و معاون توسعه منابع و معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش تشکیل و موارد ذیل مشخص و مقررگردید :
در راستای اجرای بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری مبنی بر منظور نمودن فوق العاده حق تخصص برای مشاغل تخصصی در سطوح کاردانی ، کارشناسی و بالاتر ، هیأت دولت طی مصوبه شماره 71893/ت49302هـ مورخ 26/3/92 نسبت به منظور نمودن این امتیاز برای فرهنگیان به صورت خاص در مشاغل همسطح کاردانی 500 امتیاز همسطح کارشناسی 1000 و مشاغل بالاتر حداکثر 1500 امتیاز اقدام نموده و بدین ترتیب نحوه اجرای قانون برای فرهنگیان به استناد این مصوبه تعیین گردیده است.
مصوبه مورد استناد دادخواست دهندگان به شماره 3941/ت50071هـ مورخ 20/1/93 هیأت دولت اولاً اعلام کرده این مصوبه شامل دستگاه هایی می باشدکه تا تاریخ تصویب آن نسبت به اجرای بند 5 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری اقدام ننموده اند و وزارت آموزش و پرورش از شمول آن مستثنی می باشد ثانیاً این مصوبه به استناد اصل 85 قانون اساسی توسط رئیس مجلس شورای اسلامی مغایر با قانون تشخیص و اعلام گردیده است لذا استناد به این مصوبه فاقد وجاهت قانونی می باشد.
در این جلسه معاونان محترم وزیر آموزش و پرورش متعهد شدند در مواردیکه مصوبه مورخ 26/3/92 درخصوص کارکنان وزارت آموزش و پرورش اجرا نشده یا بصورت ناقص اجرا گردیده نسبت به اجرای کامل مصوبه اقدام نمایند. معاون قضایی امور شعب و استانها

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here