پاسخ به امکان دریافت دو مستمری همزمان ، بیمه زنان خانه دار و ادامه بیمه بصورت اختیاری

طبق ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، چنانچه بیمه شده متوفی قبل از فوت دارای یک‌سال سابقه پرداخت حق بیمه باشد که ۹۰ روز آن (سه ماه) ظرف یک‌سال قبل از فوت باشد، بازماندگان از مستمری فوت برخوردار می‌شوند. با فرض اینکه بیمه‌شده متوفای ، قبل از فوت دارای چهار سال سابقه متصل بوده است، بنابراین بازماندگان می‌توانند از مستمری بهره‌مند شوند. ضمنا بابت بیمه‌شده متوفا یک‌ماه حداقل حقوق به عنوان کمک‌هزینه کفن‌ودفن، قابل پرداخت به بازمانده و وراث قانونی پرداخت می‌شود.

آیا امکان دریافت دو مستمری وجود دارد؟

سئوال: دختری هستم که هنوز ازدواج نکردم و پدر و مادرم در یک تصادف فوت کرده‌اند. هر دو آنها بازنشسته و مستمری‌بگیر سازمان بوده‌اند. سؤالم این است که آیا فقط از یکی از مستمری‌ها برخوردار می‌شوم یا هر دو مستمری به من تعلق می‌گیرد؟ پاسخ : طبق بخشنامه شماره ۵۰ مستمری‌ها، شما می‌توانید از هر دو مستمری بهره‌مند شوید.

سئوال : خانمی که بازنشسته است و خود از سازمان مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر می‌تواند از مستمری بازماندگان هم برخوردار شود و هر دو مستمری را بگیرد؟ پاسخ : خانمی که بازنشسته یا ازکارافتاده است و از سازمان تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کند، در صورت فوت شوهر بیمه‌شده خود، در صورت وجود سایر شرایط مندرج در ماده ۸۰ قانون تامین اجتماعی، از هر دو مستمری می‌تواند برخوردار شود.

چرا فرآیند برقراری مستمری متوفی طولانی می شود؟

اگر سوابق بیمه‌شده متوفی در آخرین شعبه پرداخت حق بیمه، تجمیع شده باشد، معمولا زمان زیادی برای صدور حکم برقراری مستمری لازم نیست و این موارد اکثرا ظرف یک‌هفته برقرار می‌شود، ولی اگر نیاز به جمع‌آوری سوابق از شعبه‌های دیگر باشد زمان صدور حکم طولانی‌تر خواهد بود.

به موجب بخشنامه ۳۹ مستمری‌ها، راجع به «تسریع در برقراری احکام مستمری بازماندگان» این مدت نباید از یک‌ماه بیشتر طول بکشد. در مواردی نیز به‌خاطر کسر سابقه و فقدان اسناد و مدارک لازم و نیاز به پیگیری‌های بیشتر از مراجع قضایی و اداری ممکن است برقراری مستمری بیش از مدت فوق‌الذکر باشد که بعضا به چندماه نیز بالغ می‌شود. براساس آمار ارائه‌شده توسط سازمان تامین‌اجتماعی ۶۰درصد از احکام صادره در سال ۹۴ ظرف کمتر از یک‌ماه صادر شده‌اند و براساس آمار مذکور حداقل مدت صدور احکام ۴۸ساعت و حداکثر آن ۱۳۰روز گزارش شده است.

شرایط برقراری مستمری کارگر فوت شده چیست؟

اگر فوت کارگر ناشی از حادثه کار باشد، یعنی در محل کارگاه و ملحقات آن فوت کرده، خانواده وی از مستمری فوت برخوردار می‌شوند، ولی اگر فوت غیرناشی از کار باشد، خیر. برقراری مستمری فوت غیرناشی از کار منوط به داشتن حداقل یک‌سال سابقه در۱۰سال قبل از فوت است که ۹۰ روز آن در سال آخر باشد.

در مورد تعهدات کارفرما در مورد کارگری که فوت می‌کند لازم به توضیح است که در این خصوص نیز مسئله دو بعد دارد، اگر فوت در محل کارگاه باشد و کارفرما با توجه به نظر بازرس اداره کار مقصر شناخته شود، کارفرما می‌باید به میزان تقصیر دیه پرداخت کند. موضوع دیه توسط دادگاه تعیین و رای مقتضی صادر می‌شود.

در این حالت همچنین کارفرما موظف به پرداخت خسارات وارده به سازمان تامین اجتماعی از بابت پرداخت مستمری به خانواده متوفا و هزینه‌های درمانی مربوطه به میزان تقصیر تعیین شده است. در صورتی که فوت ناشی از کار نباشد، کارفرما فقط موظف به پرداخت مطالبات کارگر شامل حقوق معوقه، حق سنوات، مرخصی‌های پرداخت نشده است.

زنان خانه دار با چه شرایطی می توانند بیمه تامین اجتماعی شوند؟

سازمان تامین اجتماعی به منظور گسترش و توسعه بیمه به آحاد افراد جامعه، زنان خانه دار را بر اساس مقررات بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد، تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار داده است.

زنان خانه داری که کمتر از ۵۰ سال تمام سن دارند، می توانند نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام نمایند و چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از ۵۰ سال باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود.

زنان خانه داری که حداقل دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه می باشند نیز می‌توانند بدون لحاظ شرط سنی، نسبت به ارائه تقاضا و انعقاد قرارداد بیمه اقدام کند.

نرخ حق بیمه و حمایت های بیمه ای در این نوع بیمه، همانند ضوابط بیمه صاحبان حرف و مشاغل آزاد خواهد بود

نرخ حق بیمه ۱۴ درصد (١٢ درصد سهم بیمه شده + ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت بعد از بازنشستگی، نرخ حق بیمه ۱۶ درصد (۱۴ درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی و فوت قبل و بعد از بازنشستگی و نرخ حق بیمه ٢٠درصد (١٨ درصد سهم بیمه شده+ ٢ درصد سهم دولت) شامل بازنشستگی، فوت و ازکارافتادگی است.

شرایط ادامه بیمه به صورت اختیاری

افرادی که از ردیف بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی خارج شده یا بشوند، با دارا بودن حداقل ٣٠ روز سابقه پرداخت حق بیمه می‌توانند بیمه خود را به صورت اختیاری ادامه دهند.

حداکثر شرط سنی برای پذیرش تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری ۵٠ سال تمام برای مردان و زنان است و چنانچه سن متقاضی بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت‌ مازاد سنی خواهد بود.

کسانی که دارای ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه قابل قبول نزد سازمان تامین اجتماعی باشند، می‌توانند بدون رعایت شرط سنی تقاضای بیمه اختیاری نمایند.

میزان دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه متقاضیان ادامه بیمه به طور اختیاری برای افرادی که بیش از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند معادل با میانگین آخرین ٣۶٠ روز قبل از تقاضای ادامه بیمه به طور اختیاری است، مشروط بر اینکه مبلغ مذکور از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار در زمان تقاضا کمتر نباشد و برای کسانی که کمتر از ١٠ سال سابقه پرداخت حق بیمه دارند به انتخاب متقاضی بین حداقل و حداکثر دستمزد تعیین می شود.

لازم به ذکر است مبنای پرداخت حق بیمه هر سال به میزان درصدی که طبق مصوبات شورای عالی کار به سطوح دستمزد شاغلین اضافه می‌شود، افزایش می‌یابد.

مستمری بازنشستگی، بازماندگان و از کارافتادگی در صورت احراز شرایط قانونی به بیمه شدگان اختیاری تعلق می‌گیرد و در صورت بیماری و بارداری، مشمولین می‌توانند از خدمات درمانی واحدهای درمانی ملکی و طرف قرارداد سازمان برخوردار شوند.

از بیمه شدگان اختیاری چه حمایت های می شود؟

این گروه از بیمه شدگان مشمول دریافت غرامت دستمزد ایام بیماری و بارداری، کمک ازدواج، بیمه بیکاری و… نبوده، لیکن پرداخت هزینه های وسایل کمک پزشکی(پروتز و اروتز) و کمک هزینه کفن و دفن به بیمه شدگان اختیاری بلامانع خواهد بود.

متقاضیان می تواند با مراجعه به شعبه محل سکونت خود در صورت احراز شرایط مقرر نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کنند و با رعایت ضوابط مربوطه از تعهدات قانونی شامل بازنشستگی، ازکارافتادگی، فوت و خدمات درمانی سازمان بهره مند شوند.

متقاضیان ادامه بیمه به صورت اختیاری قبل از انعقاد قرارداد توسط سازمان تأمین اجتماعی مورد معاینه پزشکی قرار می گیرند و در صورتی که فردی طبق گواهی پزشک سازمان تأمین اجتماعی از کارافتاده شناخته شود، نمی تواند از حمایت مربوط به از کارافتادگی برخوردار شود. همچنین چنانچه متقاضی در بدو قرارداد به بیماری یا عارضه خاصی مبتلا باشد، نمی تواند بر اساس بیماری یا عارضه مذکور از مستمری از کار افتادگی استفاده کند.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.