بخش اول پرسش و پاسخ حقوق مزایا، اضافه کار،سنوات، فوق العاده هاو بازنشستگی

15

پاراف بخش اول پرسش و پاسخ حقوق مزایا، اضافه کار،سنوات، فوق العاده هاو بازنشستگی : پاسخ به سئوالات در خصوص حقوق و مزایا،اضافه کار،سنوات ، فوق العاده ها ، بازنشستگی،کمک هزینه ها و …

۱- نحوه محاسبه و پرداخت حقوق کارمندان آماده به خدمت چگونه است؟

با عنایت به ردیف ۴ و تبصره یک ماده ١٢٢ قانون مدیریت خدمات کشوری، به کارمندان آماده به خدمت حقوق ثابت موضوع ماده ۶۵ و تبصره های آن حسب مورد و ماده ۶۶ قانون پرداخت می گردد.

۲- نحوه محاسبه و احتساب تجربه و سنوات دوره دو ساله بهورزی چگونه است؟

احتساب دوره دو ساله بهورزی که قبل از استخدام طی می شود با رعایت ردیف ۴ ضوابط اجرایی رسته بهداشتی، درمانی در صورتی که منجر به اخذ معادل مقطع تحصیلی بالاتر از گواهینامه تحصیلات رسمی مستخدم نگردد، صرفآ به عنوان سابقه تجربی مربوط در جدول شماره ٣ بخشنامه بلامانع است.

لیکن احتساب مدت مذکور به عنوان سابقه خدمت جهت بهره مندی از امتیاز سنوات خدمت در جدول فوق مجوزی ندارد.

٣- علت اختلاف حقوق و مزایای کارکنان دولت بین سال های ١٣٨٧ و ١٣٨٨ چیست؟

علت اختلاف حقوق و مزایای کارمندان استخدام شده در سال ٨٨ در مقایسه با سال ٨٧ به لحاظ پرداخت فوق العاده های جذب، مخصوص، ویژه، تعدیل و … در سال ١٣٨٧ در اجرای قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت و محاسبه آنها در تفاوت تطبیق و عدم مجوزپرداخت آنها در قانون مدیریت خدمات کشوری می باشد. خاطرنشان می سازد حقوق ومزایای کارمندان دولت می بایست درچارچوب قانون مذکور تعیین وبرقرار گردد.

۴- افرادی که در طول سال مدرک تحصیلی جدید ارایه نمایند چگونه با آنان برخورد خواهد شد؟

در صورت ارایه مدرک بالاتر توسط کارمندان و ارتقای سطح مشاغل آنان، ص رفاً امتیازات تحصیلات آنها در جدول شماره ٣ (جدول حق شاغل) تغییر می نماید و در طبقه آنان در جدول شماره یک (جدول حق شغل) در حال حاضر تغییری ایجاد نمی گردد.

۵- آیا مشاغلی نظیر حسابدار، کارگزین در صورتی که دارای عناوین کارشناسی باشند، متصدیان آنها می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند؟

چنانچه مشاغلی چون حسابدار، کارگزین، مترجم و… به عنوان مشاغل کارشناسی شناخته شده باشند و متصدیان آنها طبق ضوابط و مقررات قبل از اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری از فوق العاده شغل مشاغل کارشناسی برخوردار بوده اند، با رعایت ضوابط پیش بینی شده در بخشنامه می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند.

۶- دراجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، موضوع کارافتادگی کارکنان دولت چگونه است؟

در حال حاضر جهت از کار افتادگی کارمندان دولت بر اساس ماده ٧٩ قانون استخدام کشوری اقدام مقتضی معمول می گردد.

٧- استخدام کارکنان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بر چه اساسی می باشد؟

در اجرای ماده ١٢٧ قانون مدیریت خدمات کشوری و لغو مقررات عام و خاص مغایر با آن، هر گونه بکارگیری باید وفق الزامات مصوب ازجمله مواد ۲۹، ۴۲، ۴۴ و ۴۵ این قانون صورت پذیرد.

٨- استخدام رسمی در قانون مدیریت خدمات کشوری برای چه مشاغلی پیش بینی شده است؟

براساس بند الف ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری استخدام رسمی صرفاً برای تصدی پست های ثابت در مشاغل حاکمیتی صورت می پذیرد.

٩- بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱۴۵۹۳/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر چه کارکنانی می باشد؟

بند پ ردیف ۴ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ ناظر بر شاغلین فعلی و بند ث آن ناظر بر کارمندانی است که درسال ١٣٨٨ استخدام می گردند.

١٠- نحوه پرداخت اضافه کار کارکنان دولت چگونه است؟

در بند ٩ ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر سقف اضافه کار و طبق ماده ٢ دستورالعمل بند ٩ ماده ۶٨ تعیین شده است.

١١ – آیا افزایش حداقل یک میلیون ریال موضوع ردیف «ج» بند ٨ دستورالعمل قانون مدیریت خدمات کشوری شامل زنان سرپرست خانوار نیز می باشد؟

مبلغ افزایش حداقل یک میلیون ریال موضوع ردیف (ج) بند (٨) شامل زنان سرپرست خانوار نیز می شود.

١٢ – امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی چگونه تعیین می شود؟

امتیاز حق شاغل بهورزان دارای مدرک تحصیلی سوم راهنمایی و پنجم ابتدایی که دوره های مربوطه را طی نموده اند به ترتیب معادل ردیف اول جدول شماره ٧ (دیپلم) و معادل جدول شماره ٨ (پایین تر از دیپلم) و متناسب با ردیف های جدول شماره (٣) تعیین می شود.

١٣ – آیا امتیاز حق شاغل به صورت سالانه تعیین خواهد شد؟

امتیاز حق شاغل در ابتدای هر سال محاسبه و در حکم کارگزینی کارمندان درج می گردد . لیکن کارمندانی که آخرین سال خدمت خود را سپری می کنند سنوات خدمت آنان در زمان بازنشستگی به میزان خدمت انجام شده در همان سال به نسبت کسر سال محاسبه و امتیاز مربوطه تخصیص می یابد.

١۴ – آیا امتیاز بخش خصوصی جهت محاسبه سنوات ملاک محاسبه می باشد؟

سنوات خدمت بخش خصوصی کارمندان دولت ملاک محاسبه برای تخصیص امتیاز موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه فوق الذکر نمی باشد، لیکن آن قسمت از سنوات تجربی بخش خصوصی کارمندان که به موجب مقررات گذشته منجر به اعطای گروه می شد ملاک محاسبه برای استفاده از امتیاز تجربه جدول فوق قرار می گیرد.

١۵ – نحوه محاسبه امتیازات دوره های آموزشی چگونه است؟

نحوه اعمال امتیازات دوره های آموزشی ارائه شده توسط کارمندان به عهده کمیته موضوع ردیف ۵ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره می باشد. درهر حال امتیاز دوره های آموزشی ارایه شده فوق می بایست حداکثر تا پایان هر سال اعمال گردد. ضمناً این ارقام از تفاوت تطبیق کسر نمی گردد.

١۶ – آیا ایثارگران با استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می توانند تا رتبه ارشد ارتقا یابند؟

چنانچه ایثارگران برابر مقررات مربوط با استفاده از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر از مزایای فوق دیپلم و یا لیسانس بهره مند می گردند درصورتی می توانند به سطح پایه و ارشد ارتقا یابند که به ترتیب در مشاغل کاردانی و کارشناسی اشتغال به کار داشته باشند.

١٧ – آیا مدت اسارات آزادگان جزو سنوات خدمتی محسوب می شود؟

با عنایت به اینکه مدت اسارت آزادگان از هر نظر جزو سنوات خدمت دولتی محسوب می گردد، مستثنی از سقف در تبصره ٣ ماده ۶ فصل دوم بخشنامه شماره ۱/۱۴۵۹۳۱/۲۰۰ مورخ ۲۱/۲/۱۳۸۸ نمی باشند.

١٨ – نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری افرادی که گواهی خود را در سال ١٣٨٨ ارایه می نمایند چگونه است؟

ایثارگرانی که در سال ١٣٨٨ گواهی حضور در جبهه و تغییر درصد جانبازی ارایه می دهند به ترتیب از تاریخ تآیید حضور در جبهه و از تاریخ تغییر درصد جانبازی طبق گواهی مراجع مربوطه از امتیازات ایثارگری موضوع جدول شماره ۴ بخشنامه بهره مند می گردند.

١٩ – مدت اسارت آزادگان چگونه از لحاظ امتیاز سنوات و تجربه محاسبه خواهد شد؟

مدت اسارت آزادگان از نظر امتیاز سنوات و تجربه موضوع جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره دو برابر قابل محاسبه می باشد.

٢٠ – تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه با چه مرجعی می باشد؟

تشخیص خدمت داوطلبانه و غیرداوطلبانه رزمندگان در جبهه، به عهده مقام اعزام کننده می باشد.

٢١ – نحوه محاسبه امتیاز مدرک تحصیلی جانبازان فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای چگونه است؟

جانبازانی که دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس یا دکترای حرفه ای هستند در تطبیق با قانون مدیریت خدمات کشوری، از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر با توجه به جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می شوند.

٢٢ – آیا برای حضور داوطلبانه کمتر از ٣ ماه امتیاز تعلق خواهد گرفت؟

جهت تخصیص امتیاز برای حضور داوطلبانه کمتر از ٣ ماه در جبهه اقداماتی صورت پذیرفته که در صورت حصول نتیجه مراتب اعلام خواهد شد.

٢٣ – آیا ایثارگرانی که در سال ١٣٨٨ استخدام می شوند از گروه های تشویقی برخوردار خواهند شد؟

باعنایت به اینکه در قانون مدیریت خدمات کشوری گروه اعم از تشویقی یا استحقاقی و یا افزایش سنواتی پیش بینی نشده است لذا اعطای هر گونه گروه موضوعیت ندارد.

٢۴ – نحوه تخصیص امتیاز به ایثارگرانی که دارای مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدایی و یا سیکل می باشند چگونه است؟

جانبازان و آزادگانی که مشمول استفاده از یک مقطع تحصیلی بالاتر می گردند با داشتن مدرک تحصیلی پایان دوره ابتدائی یا مقطع بالاتر ( سیکل) از امتیازات جدول شماره ٨ و با داشتن مدرک تحصیلی دوره اول متوسطه (سیکل) از امتیازات ردیف ١ جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند. امتیازات سایر جداول بدون در نظر گرفتن مدرک تحصیلی و با رعایت مقررات مربوط محاسبه می گردند.

چنانچه جانبازان با رعایت مقررات مربوط گواهی نامه نوع دوم ارائه دهند می توانند از مزایای مقطع تحصیلی بالاتر از گواهی نامه ارائه شده بهره مند گردند.

٢۵ – نحوه محاسبه امتیاز جانبازانی که مدرک تحصیلی بالاتر آنها در رشته شغلی پیش بینی نگردید، چگونه است؟

چنانچه جانبازی مدرکی ارایه دهد که مقطع بالاتر آن در رشته شغلی مربوط پیش بینی نشده باشد می تواند از امتیازات تحصیلات یک مقطع تحصیلی بالاتر در جدول شماره ٣ بخشنامه صدرالاشاره استفاده کند.

٢۶ – آیا جانبازان در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری می توانند کماکان از قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و … مصوب ١٣۶٧ استفاده نمایند؟

جانبازان کماکان می توانند با رعایت شرایط مقرر در قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی ایران و جنگ تحمیلی و معلولین عادی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/١٣۶٧ بازنشسته شوند.

٢٧ – نحوه محاسبه مدرک تحصیلی جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ استخدام می شوند، چگونه است؟

امتیاز مدرک تحصیلی این عزیزان و حق شاغل یک مقطع تحصیلی بالاتر در نظر گرفته می شود.

٢٨ – حداقل زمان لازم برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری چه مدتی می باشد؟

حداقل مدت لازم برای برخورداری از فوق العاده ایثارگری براساس مدت خدمت داوطلبانه در جبهه ٣ ماه می باشد.

٢٩ – نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری براساس جدول شماره ۴ دستورالعمل اجرایی قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

نحوه بهره مندی از فوق العاده ایثارگری براساس جدول شماره ( ۴) برای کارکنانی که به صورت سطری برخوردار می باشند بدین صورت است که از امتیاز ستون مربوط به اضافه بیست و پنج درصد ( ٢۵ %) افزایش برخوردار می باشند. برای مثال فردی که جانباز ( ۵) درصد باشد و تا ( ۶) ماه خدمت داوطلبانه داشته باشد، امتیاز ایثارگری او برابر است با ( ۵٠٠ ) امتیاز

٣٠ – آیا امتیاز دارندگان نشان های دولتی و فوق العاده ایثارگری در قالب حق شاغل قابل پرداخت است؟

امتیاز دارندگان نشان های دولتی و فوق العاده ایثارگری در قالب حق شاغل قابل پرداخت نیست بلکه امتیاز موارد مذکور به صورت مستقل و علاوه بر حق شاغل برای مشمولین برقرار می گردد.

٣١ – نحوه انطباق جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتی درمی آیند با جدول حق شغل چگونه است؟

جانبازان و آزادگانی که در سال ١٣٨٨ به خدمت دستگاه دولتی درمی آیند جهت تطبیق با جدول حق شغل، جدول شماره (١) براساس مدارک تحصیلی موضوع جدول شماره (۵) از امتیاز یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار می باشند برای مثال چنانچه جانباز یا آزاده ای با مدرک تحصیلی فوق دیپلم به استخدام دستگاه دولتی درآید در ابتدای امر در طبقه چهار جدول (طبقه شغلی دارندگان کارشناسی) تخصیص می یابد. این عزیزان علاوه بر امتیاز مذکور از فوق العاده ایثارگری موضوع بند (۴) دستورالعمل مذکور نیز حسب مورد برخوردار می شوند.

٣٢ – نحوه تأمین ایمنی و سلامت شغلی کارکنان چگونه است؟

هرگونه امور مربوط به فراهم آوردن موجبات ایمنی و سلامت شغلی برخی از کارمندان دولت از جمله تهیه و تحویل شیر به آنان بر اساس ضوابط و استانداردهایی خواهد بود که در آیین نامه اجرایی ماده ٣٩ قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد.

٣٣ – آیا در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری به مشاغل جدید نیز حق لباس تعلق خواهد گرفت؟

تا تعیین ضوابط و استانداردهای ماده ٣٩ قانون مدیریت خدمات کشوری افزودن عنوان پست های سازمانی به لیست موجود که از حق لباس برخوردار می گردند، میسر نمی باشد.

بازنشستگی

٣۴ – آیا شرایط بازنشستگی کارکنان در مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری متفاوت است؟

در ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری ذکری از سطح سازمانی مشاغل برای بازنشستگی به میان نیامده است، لذا بازنشستگی کارمندان دولت در مشاغل مدیریتی و غیر مدیریتی صرفاً با حصول شرایط مندرج در ماده ١٠٣ قانون مذکور و بندها و تبصره های آن انجام می پذیرد.

٣۵ – نحوه بازنشستگی در اجرای ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

براساس بند الف ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری کارمندان با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر وهمچنین آزادگان وجانبازان دارنده مدرک تحصیلی کارشناسی، که در مشاغل تخصصی اشتغال به کار دارند و در پایان ٣٠ سال خدمت سن آنان کمتر از ٧٠ سال است می توانند با درخواست خود برای سنوات بالاتر از ٣٠ سال ادامه کار دهند لذا موافقت دستگاه اجرایی برای بازنشستگی اینگونه کارمندان در پایان ٣٠ سال خدمت ملاک عمل نمی باشد.

٣۶ – آیا استفاده از تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت و قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ١٣٨۶ به طور همزمان امکان پذیر است؟

استفاده از مزایای تبصره ١ ماده ١٠٣ قانون مدیریت خدمات کشوری و آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت موضوع تصویب نامه شماره ٢١٣١٩١ /ت ٣٨۴٣۴ ک مورخ۲۷/۱۲/۱۳۸۶ کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک هیات وزیران به طور همزمان مجوزی ندارد.

٣٧ – نحوه محاسبه حقوق بازنشستگی در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

حقوق بازنشستگی کارمندانی که از تاریخ ۱/۱/۱۳۸۸ به بعد با ٣٠ سال سابقه خدمت دولتی و یا به استناد آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش از موعد بازنشسته می شوند کماکان براساس میانگین حقوق و مزایای دو سال آخر خدمت آنان محاسبه می گردد. ضمناً بر اساس ماده ١٠٧ قانون مدیریت خدمات کشوری خدمت مازاد بر ٣٠ سال در پرداخت پاداش پایان خدمت موضوع این قانون قابل احتساب نمی باشد.

٣٨ – تفاوت موجود در میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال ١٣٨٧ با بازنشستگان سال ١٣٨٨ چیست؟

تفاوت میزان حقوق و مزایای بازنشستگان سال ١٣٨٧ در مقایسه با بازنشستگان سال ١٣٨٨ به دلیل اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری بوده و تمهیداتی در دست بررسی می باشد که به محض حصول نتیجه مراتب به اطلاع خواهد رسید.

٣٩ – نحوه کسر پس انداز کارمندان دولت در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری چگونه است؟

تا تعیین و اصلاح مقررات جدید در تطبیق با احکام و الزامات قانون مدیریت خدمات کشوری ، نحوه محاسبه ٣۵ % حداقل حقوق مبنا موضوع ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت بابت پس انداز کارمندان دولت در سال جاری کماکان براساس ماده ۵ آیین نامه اجرایی قانون تشکیل حساب پس انداز کارمندان دولت با اعمال ضریب ۶٠٠ ریال سال جاری ضربدر عدد مبنای موضوع حداقل حقوق مبنای ماده یک قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ۴٠٠ تعیین می گردد که مجموع سهم مستخدم و سهم دولت در سال جاری ٨۴٠٠٠ ریال می باشد.

۴٠ – تمدید قرارداد کارکنان پیمانی چگونه است؟

تمدید قرارداد پیمانی تا ابلاغ ضوابط مربوط در اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری کماکان طبق مقررات قبلی استخدام پیمانی صورت می پذیرد.

۴١ – آیا امتیاز تجربه به نسبت کسر سال قابل محاسبه است؟

امتیاز سنوات تجربی مربوط و مشابه به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد.

۴٢ – حداکثر زمان محاسبه سنوات تجربی کارکنان چند سال می باشد؟

حداکثر مدت زمان قابل محاسبه برای سنوات تجربی کارکنان سی سال می باشد.

۴٣ – آیا مدت خدمت وظیفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه قابل محاسبه می باشد؟

مدت خدمت وظیفه به عنوان تجربه مربوط و مشابه محاسبه نمی شود.

۴۴ – آیا امتیازی برای تجربه غیر مربوط نیز در قانون مدیریت خدمات کشوری لحاظ می شود؟

با توجه به اینکه در امتیاز حق شاغل (جدول شماره ٣) امتیاز سنوات به صورت جداگانه از امتیاز تجربه مربوط و بیشتر از آن در نظر گرفته شده است بنابراین به نوعی امتیاز تجربه غیرمربوط در امتیاز سنوات نیز منظور شده است.

۴۵ – ملاک تشخیص تجربه مربوط و مشابه چه مرجعی می باشد؟

ملاک تشخیص تجربه مربوط و مشابه موضوع جدول شماره (٣) بند (٣) دستورالعمل براساس مفاد ماده (١۴) آیین نامه اجرایی طرح طبقه بندی مشاغل قانون نظام هماهنگ پرداخت می باشد.

۴۶ – نحوه محاسبه امتیاز سنوات و تجربه افرادی که در طول خدمت از مقاطع تحصیلی مختلفی برخوردار شده اند چگونه است؟

نحوه محاسبه امتیاز سنوات خدمت و تجربه افرادی که در طول دوران خدمت از مقاطع تحصیلی مختلفی برخوردار بوده اند متناسب با مدرک تحصیلی مکتسبه در هر مقطع می باشد. به عبارت دیگر چنانچه فرد در طول خدمت از مدارک متفاوت برخودار بوده است به نسبت، سنوات و تجربه او هم براساس مدارک تحصیلی مکتسبه محاسبه خواهد شد.

۴٧ – نحوه تخصیص کارکنانی که در سال ١٣٨٨ استخدام شده اند چگونه است؟

نحوه تخصیص کارکنانی که از ابتدای سال ١٣٨٨ در دستگاه های مشمول اشتغال می یابند به جدول حق شغل براساس مدرک تحصیلی به شرح جدول شماره (۵) دستورالعمل می باشد.

۴٨ – نحوه تخصیص دارندگان دکترای تخصصی (Ph.D) به جدول حق شغل چگونه است؟

همانگونه که در ردیف ٣ فصل دوم بخشنامه قید گردیده است تا تهیه و تدوین ضوابط مربوط به نحوه تخصیص مشاغل به طبقات جدول حق شغل دارندگان مدرک تحصیلی دکترای تخصصی (Ph.D) از امتیاز ردیف ۶ جدول شماره یک بخشنامه صدرالاشاره بهره مند می گردند.

۴٩ – نحوه محاسبه حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری چگونه است؟

با توجه به اینکه براساس ردیف ۴ تصویبنامه شماره ۵٧٧١٨ /ت ١٧۶٩٩ ه مورخ ٢٧/۳/۱۳۷۶ هیأت وزیران حقوق و مزایای کارمندان مامور به دفتر مقام معظم رهبری می بایست توسط دستگاه اعزام کننده پرداخت گردد، لذا وضعیت اینگونه ماموران براساس آخرین حکم کارگزینی و براساس سطح شغل مورد تصدی در دفتر مذکور با قانون مدیریت خدمات کشوی تطبیق وضع داده شده و مزایای مربوط به آنان پرداخت خواهد شد.

۵٠ – ردیف «پ» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل اجرایی ناظر بر چه افرادی می باشد؟

ردیف «پ» بند ۴ فصل دوم ناظر بر کارکنانی می باشد که قبل از سال ١٣٨٨ در دستگاه های اجرایی اشتغال داشته اند.

۵١ – ردیف «ث» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل اجرایی ناظر بر چه افرادی می باشد؟

ردیف «ث» بند ۴ فصل دوم دستورالعمل ناظر بر افرادی می باشد که در سال ١٣٨٨ ، استخدام دستگاه های اجرایی در می آیند.

۵٢ – نحوه تطبیق رتبه معلمان که به صورت توأمان از طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و ماده ٨ قانون نظام هماهنگ پرداخت در جدول حق شغل چگونه است؟

آن دسته از مشمولین طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان که به صورت توامان از فوق العاده ویژه موضوع طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان و مزایای ماده ( ٨) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت بهره مند شده اند، از بالاترین رتبه مأخوذه در یکی از موارد فوق برخوردار می گردند. به عنوان مثال فردی که در طرح مسیر ارتقای شغلی معلمان، عنوان ارشد را کسب نموده باشد، لکن در همترازی موضوع ماده ( ٨) یادشده از مزایای ردیف دوم جدول مشمولین بهره مند گردیده در تطبیق با جدول حق شغل، از همان ردیف دوم بهره مند خواهد شد.

۵٣ – آیا ابلاغ انشایی مستندی برای تعیین حقوق و مزایای افراد می باشد؟

تعیین و برقراری حقوق و مزایا برای کارمندان دولت صرفاً بر اساس حکم کارگزینی آنان صورت خواهد پذیرفت.

خاطر نشان می سازد ابلاغ انشایی دستگاه های اجرایی مستندی برای پرداخت حقوق و مزایا نمی باشد.

۵۴ – نحوه برقراری فوق العاده سختی کار کارمندان چگونه است؟

در مورد برقراری و حذف اقلامی مانند سختی کار کارمندان ( به دلیل تغییر پست و جابجایی بخش ) براساس قسمت آخر تبصره ١ ردیف ۶ فصل دوم بخشنامه صدرالاشاره اقدام می گردد.

۵۵ – آیا با تغییر عنوان شغلی مستخدمین شاغل در رشته های شغلی تغییری در طبقات و رتبه های آنان ایجاد خواهد شد؟

در صورت تغییر عنوان مستخدمین شاغل در رشته های شغلی هر یک از رسته ها از جمله رسته بهداشتی، درمانی به سایر رسته های غیرمربوط، در حال حاضر در طبقات و رتبه های آنان در جدول شماره یک بخشنامه تغییری ایجاد نمی شود و همانند گذشته از حق شغل و تفاوت تطبیق عینا” برخوردار می گردند.

۵۶ – در صورتی تغییر شغل مشاغل آموزشی موضوع تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری امتیاز حق شغل آنان چگونه تعیین می شود؟

کارمندانی که درشمول تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری قرار می گیرند در صورت تغییر شغل و خروج شغل آنان از شمول تبصره مذکور، امتیاز شغل آنان به میزان ١٠ درصد از حق شغل مربوطه کاهش می یابد که نتیجتاٌ از مبلغ انتهای حکم آنان کسر می شود. خاطر نشان می سازد تفاوت تطبیق این قبیل افراد تغییر نمی کند.

۵٧ – آیا تفاوت تطبیق مانع افزایش حقوق می باشد؟

به استناد جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ کل کشور، تفاوت تطبیق مانع از افزایش حقوق نخواهد بود و در حکم حقوق ثابت باقی خواهد ماند.

۵٨ – حقوق و مزایای مشمولین تبصره ٨٧ (تقلیل ساعات کاری) چگونه تعیین می شود؟

با توجه به مفاد تبصره ٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری، حقوق و فوق العاده های کارمندانی که از مزایای این تبصره بهره مند می شوند متناسب با ساعات کار آنان تعیین خواهد شد.

۵٩ – نحوه تعیین تقلیل ساعت کار روزانه کارکنان چگونه است؟

سقف تقلیل ساعت کار روزانه موضوع تبصره یک ماده ٨٧ قانون مدیریت خدمات کشوری یک چهارم ساعات کار روزانه و حداکثر ١١ ساعت در هفته می باشد. ضمناً سال هایی که کارمند می تواند به این صورت ادامه خدمت دهد در آیین نامه های مربوط به قانون مدیریت خدمات کشوری تعیین خواهد شد. اضافه می نماید کاهش مدت خدمت مقرر در قانون خدمت نیمه وقت بانوان کماکان براساس همان قانون مانند گذشته قابل اعمال می باشد.

۶٠ – آیا کارکنان در طول دوره آزمایشی می توانند از تقلیل ساعت کار استفاده نمایند؟

کارمندانی که در دوره آزمایشی موضوع ماده ۴۶ قانون مدیریت خدمات کشوری بسر می برند نمی توانند از تقلیل ساعت کار تبصره ١ ماده ٨٧ استفاده نمایند.

۶١ – آیا فوق العاده جذب مناطق محروم در سال ١٣٨٨ قابل پرداخت است؟

فوق العاده جذب مناطق محروم و دورافتاده در سال جاری ( ١٣٨٨ ) قابل پرداخت می باشد.

۶٢ – آیا فوق العاده های موضوع ماده ۶٨ دراجرای جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ قابل افزایش است؟

براساس جزء ب بند ١١ قانون بودجه سال ١٣٨٨ میزان فوق العاده های موضوع ماده ۶٨ قانون مدیریت خدمات کشوری تا پنجاه درصد قابل افزایش می باشد، لذا در اجرای جزء ب بند ١١ قانون فوق برای هر سال خدمت در مناطق جنگ زده ١٣٠ امتیاز در نظر گرفته شده است. ضمناً کارمندانی که با حکم ماموریت (غیر از ماموریت روزانه) به عنوان مامور در مناطق جنگ زده اشتغال به خدمت داشته اند نیز مشمول کسب امتیاز فوق می باشند.

۶٣ – حق شغل افرادی که دارای مدرک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشد، چگونه تعیین می شود؟

امتیاز حق شاغل افرادی که دارای مدارک تحصیلی پایین تر از دیپلم می باشند براساس جدول شماره ( ٨) می باشد.

۶۴ – آیا اقلام مورد اشاره در ردیف ۴ فصل سوم دستورالعمل اجرایی در احکام کارکنان دولت قابل درج می باشد؟

درج اقلامی که بر اساس ردیف ۴ فصل سوم بخشنامه صدرالاشاره برقرار می گردد در احکام کارگزینی کارمندان مجوزی ندارد.

۶۵ – آیا دوره های آموزشی مصوبی که کارکنان قبلاً از امتیاز یک سال تعجیل در ارتقا گروه آنان برخوردار شده اند برای اخذ گواهینامه نوع دوم ملاک عمل می باشد؟

دوره های آموزشی مصوبی که کارکنان قبلاً از امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه آن برخوردار شده اند، برای اخذ گواهینامه نوع دوم ملاک عمل نمی باشد و به میزان ساعات دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که در چارچوب نظام آموزش کارکنان دولت و از تاریخ ۱/۱/۱۳۷۹ به بعد اجرا درآمده است و برای امتیاز یکسال تعجیل در ارتقاء گروه (برای یکبار یا چندبار) ملاک عمل قرار گرفته است، برای صدور گواهینامه نوع دوم (مهارتی، تخصصی و تخصصی- پژوهشی) موضوع بند ٢/د نظام آموزش کارکنان دولت قابل احتساب نیست.

۶۶ – آیا امتیاز دوره های آموزشی بلندمدت با ارزش استخدامی که منجر به اخذ مدرک نشده باشد قابل محاسبه به عنوان امتیاز دوره های آموزشی می باشد؟

خیر. با توجه به اینکه هدف از برنامه ریزی و اجرای دوره های آموزشی بلندمدت با اهداف و فلسفه برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت متفاوت می باشد بنابراین افراد مذکور نمی توانند از امتیازات دوره های آموزشی مصوب در ازاء گذراندن ساعات آموزشی موصوف برخوردار گردند.

۶٧ – امتیاز دوره های آموزشی از چه زمانی قابل محاسبه می باشد؟

در صورت ارایه گواهی طی دوره مصوب از سوی افراد در طول سال امتیاز آن دوره از تاریخ صدور گواهینامه قابل محاسبه می باشد.

۶٨ – امتیاز دوره های آموزشی شامل چه دوره های آموزشی می شود؟

امتیاز دوره های آموزشی فقط شامل آن دسته از دوره هایی که براساس نظام آموزش کارکنان دولت مصوب سال ١٣٧٩ برگزار گردیده اند نیست بلکه کلیه دوره های آموزشی مصوب که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی (سال ١٣۵٧) توسط مستخدمین دولت طی شده است، قابل محاسبه می باشد.

۶٩ – آیا امتیاز دوره های آموزشی که در خارج از کشور برگزار شده است، قابل محاسبه است؟

امتیاز دوره های آموزشی که در خارج از کشور برگزار شده است، قابل محاسبه نمی باشد.

٧٠ – آیا امتیاز دوره های آموزشی گواهینامه های مهارتی، تخصصی و پژوهشی قابل محاسبه می باشد؟

دوره های آموزشی که امتیاز آنها برای حق شاغل منظور شده باشد ملاک اعطای گواهینامه های مهارتی، تخصصی و پژوهشی نمی باشد.

٧١ – امتیاز دوره های آموزشی توجیهی قابل محاسبه می باشد؟

دوره آموزش توجیهی (بدو خدمت) برای استفاده از امتیاز دوره های آموزشی مصوب قابل احتساب نمی باشد.

٧٢ – آیا امتیاز دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی و … قابل محاسبه می باشد؟

دوره های آموزشی طی شده توسط شاغلین غیررسمی نظیر قراردادی، خرید خدمت، روزمزد، شرکتی و … پس از تبدیل وضعیت استخدامی آنان به رسمی و پیمانی برای برخورداری از امتیازات مربوط به این فصل قابل احتساب نمی باشد و با توجه به اینکه براساس قوانین و مقررات موضوعه، نظام آموزش کارکنان دولت صرفاً برای مستخدمین رسمی و پیمانی دستگاه های اجرایی کشور طراحی گردیده است بنابراین دوره های آموزشی کوتاه مدت مصوبی که کارکنان در طول دوره خدمت رسمی یا پیمانی در دستگاه ها گذرانیده باشند برای استفاده از این امتیاز و احتساب در سوابق آموزشی آنان قابل محاسبه می باشد.

٧٣ – سطح بندی دانشگاه های دولتی برای دریافت فوق العاده مدیریت چگونه است؟

آن دسته از دانشگاه های دولتی که در سطح استان می باشد، در زمره دستگاه های استانی محسوب می شوند و امتیاز فوق العاده مدیریت مشاغل مدیریت و سرپرستی آنها براساس حوزه جغرافیایی استان محاسبه می شود و آن دسته از دانشگاه ها که در سطح شهرستان مستقر باشند، در زمره دستگاه های شهرستان محسوب می شوند و فوق العاده مدیریت مشاغل مدیریتی و سرپرستی آنها براساس حوزه جغرافیایی شهرستان محاسبه می شود.

٧۴ – سطح بندی واحدهای استانی دستگاه های اجرایی چگونه است؟

واحدهای استانی دستگاه های اجرایی مستقر در استان تهران نظیر (اداره کل ثبت احوال استان تهران ) در زمره دستگاه های دولتی ملّی محسوب نمی شوند در زمره واحدهای استانی می باشند.

٧۵ – آیا امتیاز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد؟

امتیاز سنوات خدمت به نسبت کسر سال نیز قابل محاسبه می باشد.

٧۶ – ملاک محاسبه امتیاز سنوات خدمت چیست؟

ملاک محاسبه امتیاز سنوات خدمت آن دسته از سنوات خدمت است که ملاک محاسبه سنوات بازنشستگی می باشد.

٧٧ – نحوه محاسبه سنوات خدمت کارکنان قراردادی چگونه است؟

چنانچه سوابق قراردادی (غیرشرکتی) کارمندان شاغل در دستگاه های اجرایی قبل از خدمت رسمی و یا پیمانی با دستگاه های دولتی به صورت تمام وقت بوده و بابت آن حقوق و دستمزد دریافت داشته و کسورات مربوطه را پرداخت کرده باشند، سوابق خدمت مذکور جزو سنوات خدمت قابل قبول دولتی آنان قابل احتساب می باشد.

ضمنا موضوع فوق ناظر بر سوابق خدمت نیروهای قرارداد کار مشخص با توجه به اینکه سوابق آنان به صورت سالانه بازخرید می گردد نمی باشد.

٧٨ – آیا در اعمال ضریب (١/۱) موضوع تبصره ٣ ماده ۶۵ قانون مدیریت خدمات کشوری رعایت سقف امتیاز الزامی است؟

اعمال ضریب (١/۱) برای محاسبه امتیاز حق شغل مشاغل آموزشی تمام وقت وزارت آموزش و پرورش و مشاغل بهداشتی، درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی علاوه بر حداکثر سقف مقرر مجاز نمی باشد.

٧٩ – آیا عایله مندی و اولاد به زنان سرپرست خانوار قابل پرداخت است؟

فقط کمک هزینه عائله مندی برای زنان سرپرست خانوار با رعایت کلیه مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.

٨٠ – فوق العاده های مشمول کسر کسور بازنشستگی کدامند؟

اقلامی که در احکام کارگزینی کارکنان براساس قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت در ج شده و بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری مشمول کسور بازنشستگی نمی باشد فوق العاده بدی آب و هوا، فوق العاده محرومیت از تسهیلات زندگی، فوق العاده محل خدمت، فوق العاده خارج از کشور، فوق العاده کارانه و حق تضمین،اضافه کار، کسر صندوق هستند.

٨١ – آیا فوق العاده حق محرومیت از مطب قابل تعمیم به کارکنان و سایر دستگاه های اجرایی می باشد؟

فوق العاده حق محرومیت از مطب موضوع بند (١٢) دستورالعمل برای کارکنان سایر دستگاه های اجرایی (به جز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی) قابل پرداخت نمی باشد.

٨٢ – آیا فوق العاده جذب کارکنان تخلفات اداری قابل پرداخت می باشد؟

در قانون مدیریت خدمات کشوری فوق العاده ای تحت عنوان فوق العاده هیات تخلفات اداری، گزینش، بازرسی، کارشناسان بهداشت حرفه ای و فوق العاده مخصوص پیمانی پیش بینی نشده است.

٨٣ – نحوه اعمال فوق العاده سختی کار و فو ق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند، چگونه است؟

ارقام مربوط به فوق العاده های سختی کار و فوق العاده هایی که مشمول کسر کسور بازنشستگی نمی شوند می بایست در هنگام تطبیق وضع کارمندان دولت با قانون مدیریت خدمات کشوری از آخرین حکم کارگزینی آنان در سال ١٣٨٧ حذف شده و پس از تطبیق به احکام آنان اضافه شود.

٨۴ – فوق العاده محل خدمت کارکنان چگونه محاسبه می شود؟

فوق العاده محل خدمت کارمندانی که از تاریخ ١/۱/۱۳۸۸ به بعد منتقل می شوند موقتاً براساس مقررات قبلی و بر مبنای آخرین حکم کارگزینی آنان در سال ١٣٨٧ پرداخت می گردد.

٨۵ – آیا فوق العاده مخصوص به کارمندانی که در سال ١٣٨٨ تبدیل وضعیت از پیمانی به رسمی می یابند قابل پرداخت است؟

فوق العاده مخصوص کارمندانی که در سال ١٣٨٨ از استخدام پیمانی تبدیل وضع به استخدام رسمی شده اند و محاسبه فوق العاده یاد شده در تفاوت تطبیق آنان محاسبه شده است، صحیح است.

15 نظرات

 1. باسلام خسته نباشید معذرت میخوام امیتاز دوره های آموزشی از چه زمانی قابل محاسبه می باشد؟ امسال دوره آموزش رفتم چهاربار استفاده میکند و تغییر آموزش حکم کارگزینی مشخص میباشد.و شرکت تأمین وتصفیه آب وفاضلاب استان تهران با متشکرم

 2. سلام اینجانب استخدام سال ۹۰ در اداره تعاون کار و رفاه مشغول به کارم آیا میتوانم در خصوص تفاوت تطبیق که توسط رای دیوان دیگر پرداخت نمیگردد شکایت کنم ؟در صورت امکان شکایت باید از کی شکایت کنم از وزارت کار یا اداره کل کار و یا از رای دیوان یا از دیوان محاسبات؟

 3. با سلام
  من در سال ۸۲ در آموزش و پرورش بازنشسته شدم. در تاریخ ۱/ ۱ / ۸۲ گروه تشویقی گرفتم و در حکم بازنشستگی اعمال شد ولی پس از دو سال حذف و اضافه حقوق آن گروه اعطایی را از حقوقم کسر نمودند. لطف بفرمایید و راهنمایی کنید که حذف گروه تشیویقی از نظر قانون درست بوده یا نه؟ اگر اشتباه شده، آیا می توانم پیگیری نموده و احقاق حق نمایم؟ سپاسگزارم

 4. با سلام
  من فرهنگی هستم که در سال ۸۲ بازنشسته شدم. در تاریخ ۱/۱ ۸۲ موفق به کسب معلم ممتاز و یک گروه تشویقی به اینجانب اعطا گردید. در تاریخ ۱/۷/۸۲ که بازنشسته شدم اضافه آن گروه در حکم محاسبه و پرداخت شد ولی پس از دو سال حذف و اضافه پرداختی از حقوق اینجانب کسر گردید. آیا حذف گروه تشویقی قانونی بوده است؟ اگر اشتباهی رخ داده و حذف نموده اند ایا می توانم پیگیری نموده و احقاق حق نمایم؟ لطفا راهنمایی بفرمایید! سپاس بیکران از شما

 5. با سلام و وقت بخیر ..
  تا سال ۸۷ عده ای از معلمان گروه تشویقی دریافت کرده اند اما تا نوبت به بقیه رسید این دستور لغو گردید و باعث شد که عده ای موقع بازنشستگی با تفاوت طبقه شغلی روبرو شوند که این واقعا ناعادلانه است !! لطفا طبقه های شغلی بازنشستگی سال ۹۴ معلمان هم مقطع بررسی کنید.
  متشکرم

 6. درمورد قرارداد انجام کار مشخص در شهرداریها موضع بخشنامه شماره ۱۰۰/۶۶۷۴۱ مورخه ۸۵/۴/۲۴ سازمان مدیریت و برنامه ریزی این قرارداد در اجرای تصویب نامه شماره ۸۴۵۱۵/ت ۳۴۶۱۳ه بین سازمانه و وزارت خانه ها تصویب شده ایا تبصره ۲ همین بخشنامه در شهرداریها (ارجاع کار اضافه ای تا سقف ۲۵ در صد به طرف قرارداد)همچونان به قوت خود باقی است لطفا جهت دفاع از حق و حقوقکارگران زحمت کش شبانه روز شهرداریشفاف سازی فرمایید – متشکریم

 7. سلام آیا برای معلمان شاغل در روستاهای مرزی عشایری سنوات ارفاقی وجود دارد؟ همچنین معلمانی که همزمان با تدریس موظف در کلاسهای طرح راه نور هم تدریس کرده اند (لازم به توضیح است که در سالهای ۸۹_۹۰و ۹۱ حتی حق التدریس این کلاسها پرداخت نشده است )سنوات ارفاقی دارند؟
  متشکرم

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here