تصویب نامه نصاب معاملات در سازمانهای نيروهای مسلح

0

پاراف تصویب نامه نصاب معاملات در سازمانهای نيروهای مسلح  : مرجع تصویب: ستاد کل نيروهای مسلح. تصویب نامه در خصوص تعيين نصاب معاملات در سازمان های نيروهای مسلح ۶/۴/۱۳۹۴ ۲۷۴/۲۵۱۲/۱/۴۵۰۱۳شماره

به استناد تبصره (۱) ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات ن م، نصاب معاملات درسازمان های نيروهای مسلح به شرح ذیل تعيين می شود:

الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده (۳) مقررات برگزاری مناقصات نيروهای مسلح:

۱ـ معاملات کوچک: معاملاتی که کمتر از ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰ ریال باشد.

۲ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ معامله بيش از سقف معاملات کوچک بوده و از ده برابر ارزش معاملات کوچک یعنی یک ميليارد و سيصد و نود ميليون ریال (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) تجاوز نکند، ليکن در مناطق عملياتی سقف آن تا بيست برابر معاملات کوچک خواهد بود.

۳ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اوليه آنها بيش از ده برابر معاملات کوچک (۱.۳۹۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و در مناطق عملياتی بيش از بيست برابر سقف معاملات کوچک خواهد بود.

ب ـ نصاب های تعيين شده از تاریخ این ابلاغيه در کليه سازمان های نيروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تا زمانی که اصلاح نشده است قابل اجرا خواهد بود و لازم است کليه گيرندگان نصاب های جدید موضوع ماده۳ مقررات برگزاری مناقصات نيروهای مسلح را به کليه ردههای اجرایی در سازمان های خود ابلاغ نمایند.

ج ـ نصاب معاملات موضوع بند (الف) در سال ۱۳۹۴ به مواردی که معامله به صورت مزایده انجام می شود تسری می یابد.

رئيس ستاد کل نيروهای مسلح ـ سرلشکر بسيجی دکتر سيد حسن فيروزآبادی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here