تصویب طرح الزام تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر بیمه پردازی

1

پارف تصویب طرح الزام تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگی براساس دو سال آخر بیمه پردازی به نقل از خانه ملت ، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی با ماده واحده “طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۱۳۸۶ براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان موافقت کردند.عبدالرحمان رستمیان در مخالفت با کلیات این طرح با بیان اینکه بنا بر استراتژی نظام اداری طول عمر بازنشستگی در حال زیاد شدن و استخدام دولتی در حال کم شدن است بنابراین باید برای افزایش استخدام های دولتی تلاش جدی کنیم گفت: یکی از مسائل قابل طرح در مورد بازنشستگی استفاده از گواهی‌های پزشکی است که برخی برای بازنشستگی خود در پی گرفتن این گواهی‌ها هستند.

وی با بیان اینکه مورد دیگری درباره بازنشستگی مطرح می‌شود طول مدت آن است افزود: در این طرح به بازنشستگان ارفاقی ۵ ساله شده که در ازای آن براساس ۳۰ روز حقوق دریافت می‌کنند این امر بار مالی زیادی به همراه خواهد داشت و ما باید وابستگی خود به صندوق را کاهش دهیم.

احمد امیرآبادی فراهانی در موافقت با این طرح با بیان اینکه در دورانی براساس قانون تعدادی از کارکنان دولت تحت پوشش تامین اجتماعی ۲۵ ساله بازنشسته شده‌اند اما حق بیمه ۲۷ درصدی آنها به صورت ۳۰ ساله پرداخت شد افزود: تعدادی از بازنشستگان براساس قانون مصوب سال ۸۶ درخواست کردند که مستمری آنها ۲۹ یا ۳۰ ساله پرداخت شود و در حال حاضر در حال ارفاق حقوق ماهیانه سنوات باقیمانده هستیم تا این مستمری‌ها براساس ۲۹ و ۳۰ سال پرداخت شود.

وی تصریح کرد: بار مالی این امر تامین شده و در تبصره ۱ و ۲ ماده واحده در بودجه‌های سنواتی در نظر گرفته شده است.

در پایان نیز مصباحی مقدم مخالفت کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات با کلیات این طرح یک فوریتی را اعلام کرد.
در ادامه پس از ارائه نظرات موافق و مخالف در خصوص متن ماده واحده ، پیشنهاد حذف عبارت ” به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگان با سی سال سابقه بیمه پردازی بیشتر نگردد” از سوی دکتر مفتح “نماینده تهران” جهت جلوگیری از تفسیر به رأی توسط صندوقهای بازنشستگی و جلوگیری از تضییع حق بازنشستگان مطرح گردید که رأی نیاورد. ولی پیشنهاد دیگری برای افزودن عبارت ” همزمان با آنها” به عبارت مذکور رأی آورد و به این ترتیب ماده واحده به شرح زیر به تصویب رسید .

طرح الزام سازمان تأمین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت ( مصوب ۱۳۸۶.۵.۶ ) بر اساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان

ماده واحده ـ سازمان تأمین اجتماعی موظف است نسبت به برقراری حقوق باز نشستگان پیش از موعد مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۶.۵.۶) بر اساس دوسال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی، از تاریخ بازنشستگی آنان اقدام نماید. به نحوی که در شرایط برابر، پرداختی به این اشخاص از بازنشستگان همزمان با آنها با سی سال سابقه بیمه پردازی، بیشتر نگردد.

بار مالی این قانون از محل وجوه دریافتی موضوع تبصره (۱) و (۲) قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت (مصوب ۱۳۸۶.۵.۶) تأمین می گردد.

یک دیدگاه

 1. مقایسه مستمری سه نفر بانرخ رشد دوسال اخر6 و نرخ رشد 5سال آخر متفاوت و مبلغ مستمری بازنشستگی برقراری در سال 1392
  ردیف متوسط مزد 2سال اخر متوسط مزد5 سال اخر نرخ رشد2 سال اخر نرخ رشد5 سال اخر مستمری. 1 30687800ریال 20506440 6 6 30687870
  2 30687800ریال 20335560 6 95/5 30687870
  3 30687800ریال 20301376 6 94/5 20301376 نتیجه
  اختلاف رشد پنج سال اخر ردیف دو وسه 1% میباشد
  تفاوت متوسط دستمزد ماهانه پنج سال اخر ردیف دو و سه مبلغ 34184 میباشد
  اختلاف مستمری ردیف دو وسه در ماه مربوط به سال 1392 مبلغ 10386494 ریال می باشد
  دامنه اختلاف متوسط نرخ رشد 5 سال اخر با 2 سال آخراز صفر درصد شروع و تا300 ادامه پیدا میکند
  ایا منطقی تر نبود که متناسب باتفاوت نرخ رشد دوسال وپنج سال اخر محاسبات صورت گیرد چون نرخ رشد دستمزد نسبت به حداقل دستمزد هر سال استخراج میشود تفاوت نرخ رشد دوسال آخر وپنج سال آخر( به درصد) در حداقل دستمزد همان سال بازنشستگی ( درسال1392 حدااقل دستمزد ماهانه4871250 ریال بوده) ضرب و مبلغ بدست آمده از متوسط دستمزد دوسال آخر کسر می شد

  مبلغ مستمری طبق فرمول پیشنهادی به شرح زیر میباشد
  مستمری ردیف اول
  30687870
  مستمری ردیف دوم
  243562=4871250*5%
  30444238=243562-30687870
  مستمری ردیف سوم
  292275=4871250*6%
  30395595=292275-30687870
  هدف قانون گذاران محترم جلوگیری از رشد ناگهانی بوده یا تغییرات جزیی
  طبقروش پیشنهادی فرض کنیم نرخ رشد دوسال آخر یک بیمه شده 6 باشدومبلغ متوسط دو سال اخر30687800 باشدو نرخ رشد 5 سال آخر 3 باشد تفاوت نرخ رشد دوسال آخر با 5 سال اخر به درصد میشود 300 درصد مبلغ مستمری آن میشود
  14613750=4871250*300%
  16074050=14613750-30687870

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید