تصویب نامه افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف

0

پاراف تصویب نامه افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف : شماره۱۵۸۱۴۹/ت۴۹۷۹۷هـ   مورخ ۹/۱۰/۱۳۹۲

حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

تصویب نامه درخصوص افزایش مبلغ حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف

وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود:

حق حضور اعضای هیأت های تشخیص و حل اختلاف، موضوع تصویب نامه شماره ۲۰۱۶۶۸/ت۴۳۷۶۷ک مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۸ از مبلغ هشتاد هزار (۸۰.۰۰۰) ریال به مبلغ دویست هزار (۲۰۰.۰۰۰) ریال افزایش می یابد که از محل اعتبارات مصوب مربوط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی قابل پرداخت است.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۱۲۹۴۶۴ مورخ ۳۰/۷/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و تأیید معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد تبصره (۴۹) قانون بودجه اصلاحی سال ۱۳۴۳ کل کشور تصویب نمود: