تصویب نامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

0

پاراف تصویب نامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی : شماره۱۵۸۱۴۵/ت۴۹۷۰۳هـ                                         ۹/۱۰/۱۳۹۲

تصویب نامه درخصوص برقراری فوق العاده شغل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور

هیأت وزیران در جلسه مورخ ۴/۱۰/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۸۸۶۰۷/۱ مورخ ۲ /۷/۱۳۹۲ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (۵) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و بند (الف) ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود:

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجاز است با توجه به اصلاحات ساختاری و ساماندهی نیروی انسانی نسبت به برقراری فوق العاده شغل متناسب با سطح تخصص و مهارت ها برای مشاغل تا سطح کاردانی (۷۰۰ امتیاز)، مشاغل همسطح کارشناسی (۱۵۰۰ امتیاز) و مشاغل بالاتر (۲۰۰۰ امتیاز) اقدام و از محل منابع حاصل از صرفه جویی با رعایت مقررات مربوط پرداخت نماید.

معاون اول رئیس جمهور

اسحاق جهانگیری