تصویبنامه ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور و اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۹۵

0
مدیران ستادی
مدیران ستادی

پاراف تصویبنامه ممنوعیت عضویت مدیران ستادی در هیئت مدیره شرکتهای خارج از کشور و اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۹۵ :

ممنوعیت انتخاب مدیران ستادی سازمان یا شرکت به عنوان عضو هیئت مدیره شرکتها و واحدهای خارج از کشور سازمان یا شرکت مذکور موضوع بخشنامه شماره ۴۱۱۴۱/۵۲۹۸۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور

دانلود بخشنامه شماره ۴۱۱۴۱/۵۲۹۸۲ مورخ ۱۰/۴/۱۳۹۵ معاون اول رییس جمهور

بخشنامه به کلیه وزارتخانه ها، سازمان ها، موسسات دولتی و نهادهای انقلاب اسلامی و استانداری ها

به منظور برقراری انضباط مالی و ایجاد شفافیت بیشتر، کلیه دستگاه های اداری به ویژه آن دسته از شرکت ها و بانکهای دولتی و عمومی که برای انجام وظایف قانونی اقدام به ایجاد یا ثبت شرکت / شعبه / واحد یا عناوین مشابه در خارج از کشور می کنند، باید از انتخاب مدیران ستادی سازمان / شرکت بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ها و واحدهای خارج از کشور سازمان / شرکت مذکور به هر نحو خودداری کنند.

در موارد ضروری با تایید بالاترین مقام سازمان / دستگاه اجرایی، بدون دریافت هرگونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه بابت عضویت در هیئت مدیره، از شمول ممنوعیت موضوع این بخشنامه مستثنی است و در صورت الزام به دریافت هر گونه وجه یا پاداش یا عناوین مشابه براساس مقررات کشور خارجی موضوع فعالیت، وجوه مذکور نیز باید به حساب سازمان / شرکت متبوع واریز شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

اصلاح مصوبه ضریب حقوق سال ۱۳۹۵ موضوع تصویبنامه شماره ۴۲۳۷۹/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران

دانلود بخشنامه تصویبنامه شماره ۴۲۳۷۹/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۴/۱۳۹۵ هیأت وزیران

سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور

هیئت وزیران در جلسه ۹/۴/۱۳۹۵ به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد:

در بند (۳) تصویبنامه شماره ۲۹۹۳۱/ت۵۲۹۸۲هـ مورخ ۱۳/۳/۱۳۹۵ عبارت «از جمله شرکت ها و دستگاه هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر و یا تصریح نام است از قبیل شرکت ملی نفت ایران، سازمان های موضوع ماده (۵) قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و همچنین بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران» پس از عبارت «شرکت های دولتی» اضافه می شود.

اسحاق جهانگیری

معاون اول رییس جمهور

 

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here