تصویبنامه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

0
تصویبنامه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی
تصویبنامه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

پاراف تصویبنامه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی : تصویبنامه هیات وزیران درخصوص اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی موضوع تصویب نامه شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴ هـ مورخ ۲۸ تیر ۹۱. این مقرره در جلسه مورخ ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ هیئت وزیران تصویب و با شماره ۳۹۰۷۳ مورخ ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

دانلود تصویبنامه اصلاح آیین نامه مالی، معاملاتی،‌ اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی

شماره ۸۱۱۵۵/ت ۴۷۲۴۴هـ                                                                        ۲۸/۴/۱۳۹۱

 وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی

معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور ـ نهاد ریاست جمهوری صندوق توسعه ملی

        هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۱۹۶ مورخ ۸/۶/۱۳۹۰ هیئت امنای صندوق توسعه ملی و به استناد جزء (۶) بند «ی» ماده (۸۴) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ آیین نامه مالی، معاملاتی، اداری و استخدامی صندوق توسعه ملی را به شرح زیر تصویب نمود:

فصل اول ـ تعاریف

        ماده۱ـ در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف ـ قانون: قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ
ب ـ صندوق: صندوق توسعه ملی، موضوع ماده (۸۴) قانون
تبصره ـ مفهوم اصطلاحات بکار رفته در این آیین نامه اعم از تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل، حواله، هزینه، تنخواه گردان، علی الحساب، پیش پرداخت، سپرده، مناقصه، انحصار، مناقصه عمومی و مناقصه محدود، صرفاً از نظر تعریف، تابع قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ و اصلاحات بعدی آن و قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب ۱۳۸۳ـ می باشد.

        فصل دوم ـ امور مالی

        بخش اول: کلیات
ماده۲ـ نحوه طبقه بندی و نگهداری حسابها و طرز تهیه اسناد هزینه و مدارک ضمیمه آن و طرز طبقه بندی و ثبت هزینه ها و نحوه و استخراج صورتهای مالی به موجب دستورالعملی خواهد بود که توسط معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و براساس اصول و موازین پذیرفته شده حسابداری تهیه و به تصویب هیئت عامل صندوق می رسد.
ماده۳ـ کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور با امضای دو عضو از سه عضو هیئت عامل که توسط هیئت عامل تعیین می شوند همراه با مهر صندوق معتبر خواهد بود. در انجام هزینه های اداری و داخلی صندوق امضای رئیس هیئت عامل و مقامات مجاز از طرف وی معتبر خواهد بود.
ماده۴ـ مدیرمالی صندوق از بین افراد دارای تحصیلات مربوط و تجربه کافی در امور مالی و حسابداری، به پیشنهاد معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و با حکم رئیس هیئت عامل منصوب می شود و انجام وظایف زیر را بر عهده دارد:
الف ـ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگهداری و تنظیم حساب ها و صحت و سلامت آنها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط.
ب ـ اداره امور مالی
ج ـ تنظیم حسابها و اسناد مالی و تهیه و تنظیم صورتهای مالی سالانه برای ارایه به ارکان صندوق.
د ـ حفظ و ثبت اسناد در دفاتر مالی.
هـ ـ نگهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار.
و ـ وصول درآمدها و انجام هزینه ها با رعایت مقررات مربوط.
ز ـ کنترل و ثبت حساب موجودی اموال و انبار.
ح ـ مسئولیت حفظ و نگهداری اسناد مالکیت اموال غیرمنقول و سایر اموالی که دارای سند مالکیت می باشند و تضمین نامه ها و اوراق بهادار متعلق به صندوق.
ط ـ سایر وظایفی که به موجب این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط به عهده وی واگذار می شود.
تبصره ـ مدیر مالی صندوق در صورتیکه انجام خرج (پرداخت) را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد، باید مراتب را به طور کتبی با ذکر مستند قانونی به مقام صادرکننده دستور خرج (پرداخت) منعکس نماید. چنانچه مقام صادرکننده دستور پس از وصول گزارش مدیرمالی، دستور خود را مطابق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسئولیت قانونی بودن آن را به عهده بگیرد، مراتب به مدیر مالی اعلام و مدیر مالی مکلف است وجه سند هزینه مربوطه را پرداخت نماید.
ماده۵ ـ مدیر مالی صندوق می تواند با مسئولیت خود قسمتی از وظایف و اختیارات خود و در غیاب خود تمام آن را با قید مدت و با تأیید معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و تصویب رئیس هیئت عامل به یکی از کارکنان واجد صلاحیت مدیریت مالی صندوق تفویض نماید.
ماده۶ ـ صندوق دارای یک واحد حسابرسی داخلی خواهد بود که تحت نظر رییس هیئت عامل انجام وظیفه خواهد نمود.
ماده۷ـ سال مالی صندوق یک سال تمام هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در آخر اسفند ماه همان سال پایان می پذیرد.
ماده۸ ـ افتتاح یا بستن حسابهای ارزی به نام صندوق نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با معرفی صاحبان امضای مجاز از بین رئیس و اعضای هیئت عامل و یا سایر مدیران صندوق با تصویب هیئت عامل خواهد بود و افتتاح یا بستن حسابهای ریالی برای انجام هزینه های جاری و اداری صندوق و استفاده از آنها نزد بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و معرفی صاحبان امضای مجاز با تصویب رئیس هیئت عامل یا مقامات مجاز از طرف وی خواهد بود.
ماده۹ـ  ترازنامه و حساب سود و زیان سالانه صندوق به همراه گزارش و اظهارنظر هیئت نظارت باید حداقل پانزده روز قبل از تشکیل جلسه به هیئت امنا تسلیم گردد.
ماده۱۰ـ منابع مالی صندوق شامل منابع مصرح در بند «ح» ماده (۸۴) قانون می باشد.
بخش دوم: بودجه
ماده۱۱ـ بودجه برنامه مالی صندوق است که برای یکسال مالی تهیه می شود و حاوی پیش بینی کلیه درآمدها و سایر منابع بودجه و برآورد هزینه ها و سایر پرداختها، برای انجام عملیاتی است که وصول به هدفهای تعریف شده صندوق را ممکن می سازد و از قسمت های زیر تشکیل می شود:
الف ـ بودجه جاری و عملیاتی: شامل درآمدها و سایر منابع تأمین مالی و درآمدهای متفرقه (در حدود اساسنامه صندوق) و هزینه های مرتبط با آنها، هزینه های جاری و اداری و همچنین پیش بینی وضعیت مالی صندوق در یک سال مالی.
ب ـ بودجه سرمایه ای: شامل منابع و هزینه های سرمایه ای و سایر پرداختهای سرمایه ای صندوق برای یک سال مالی.
ماده۱۲ـ در صورت عدم تصویب بودجه تا آغاز سال مالی جدید، به منظور جلوگیری از وقفه در انجام امور صندوق و تا تصویب بودجه، مجوز خرج بر مبنای (تا دو دوازدهم) بودجه مصوب سال قبل با تصویب هیئت  امنا صادر خواهد شد.
ماده۱۳ـ مانده وجوه مصرف نشده صندوق در پایان سال عیناً به سال بعد منتقل می شود تا در چارچوب بودجه مصوب هزینه شود.
بخش سوم: هزینه و سایر پرداخت ها
ماده۱۴ـ  در مورد آن قسمت از هزینه هایی که انجام آن از یک سال مالی تجاوز می کند (از قبیل اجاره و خرید خدمات) صندوق می تواند برای مدت مناسب، قراردادهایی را که مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می کند، منعقد نماید.
ماده۱۵ـ پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص، تأمین اعتبار، تعهد، تسجیل و اجازه پرداخت از طریق امور مالی صندوق به عمل خواهد آمد.
ماده۱۶ـ اختیار و مسئولیت تشخیص، انجام تعهد، تسجیل و اجازه پرداخت (حواله) با رعایت قوانین و مقررات مربوط بر عهده رئیس هیئت عامل یا مقامات مجاز از طرف وی و مسئولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات به عهده مدیر مالی می باشد.
تبصره ـ اختیارات و وظایف مقرر در این ماده حسب مورد از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مجاز صندوق به طور کلی یا جزئی قابل تفویض خواهدبود ولی در هیچ مورد تفویض اختیار موجب سلب اختیار و مسئولیت از تفویض کننده نخواهد بود.
ماده۱۷ـ  در مواردی که لازم است پیش از انجام تعهد براساس شرایط مندرج در احکام یا قراردادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود، می توان به تشخیص مقامات مجاز صندوق مبالغی را در قبال اخذ تضامین، تحت عنوان پیش پرداخت تأدیه نمود.
ماده۱۸ـ در مواردی که بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد و مدارک لازم (مفاصاحساب بیمه، مالیات و غیره) برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد به دلایلی نظیر عدم وجود نقد کافی در حساب بانکی صندوق میسر نباشد، می توان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را به تشخیص مقامات مجاز صندوق، تحت عنوان علی الحساب پرداخت نمود.
تبصره ـ موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین میزان و نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی و نوع هزینه هایی که به طور علی الحساب قابل پرداخت می باشد، طبق دستورالعملی است که از طرف معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق تهیه و به تصویب رئیس هیئت عامل خواهد رسید.
بخش چهارم: سایر مقررات
ماده۱۹ـ رئیس هیئت عامل صندوق موظف است هر شش ماه یکبار میزان منابع و مصارف و محل مصارف صندوق را به هیئت امناء، هیئت نظارت و مجلس شورای اسلامی گزارش نماید.
ماده۲۰ـ خرید لوازم و اثاثیه و اموال منقول صندوق که بهای واحد آنها از یکدهم سقف معاملات کوچک مذکور در آیین نامه معاملات صندوق تجاوز ننماید، به حساب هزینه منظور و آمار آن ثبت و نگهداری خواهد شد.
ماده۲۱ـ میزان و نحوه پرداخت تنخواه گردان براساس دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رییس هیئت عامل می رسد.
ماده۲۲ـ ذخیره مطالبات مشکوک الوصول با توجه به وضعیت مطالبات و اقدامات انجام شده جهت وصول آنها، به پیشنهاد معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و تصویب رئیس هیئت عامل در حساب ها منظور می شود.
ماده۲۳ـ ذخیره بازخرید سنوات خدمت برای هریک از کارکنان به ازای هرسال سابقه کار آنان براساس دستورالعمل رئیس هیئت عامل که در چهارچوب قوانین و مقررات مربوط تهیه می گردد محاسبه و در حسابها منظور می شود.
ماده۲۴ـ حفظ و جابجایی اموال و همچنین نگهداری حساب اموال صندوق تابع دستورالعملی خواهد بود که به تصویب رئیس هیئت عامل خواهد رسید.

        فصل سوم ـ معاملات

      ماده۲۵ـ  به منظور رسیدگی و اظهارنظر و اتخاذ تصمیم در مورد معاملات صندوق از جمله مناقصه، مزایده و ترک تشریفات، کمیسیون معاملات متشکل از افراد زیر براساس احکام صادره توسط رئیس هیئت عامل صندوق تشکیل می شود:
۱ـ معاون اداری، مالی و پشتیبانی به عنوان رئیس کمیسیون معاملات و نماینده رئیس هیئت عامل
۲ـ مدیرمالی
۳ـ مدیر حقوقی
۴ـ معاون یا مدیر مستقل مربوط که تقاضای وی در جلسه کمیسیون مطرح می شود
۵ ـ مدیر پشتیبانی (دبیر کمیسیون و بدون حق رأی)
تبصره ـ جلسات کمیسیون با حضور رئیس و اکثریت اعضاء رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با رأی موافق حداقل سه نفر معتبر می باشد.
ماده۲۶ـ کلیه معاملات صندوق اعم از خرید، فروش، پیمانکاری، مشارکت، اجاره، رهن، استیجار و جز اینها به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود تابع مقررات این آیین نامه می باشد.
ماده۲۷ـ معاملات صندوق، از نظر نصاب (قیمت معامله) به سه گروه زیر تقسیم می شود:
الف ـ معاملات کوچک: معاملاتی که مبلغ آن معادل یا کمتر از نصاب معاملات کوچک مصوب هیئت وزیران باشد.
ب ـ معاملات متوسط: معاملاتی که مبلغ مورد معامله بیش از سقف معاملات کوچک بوده و از پانزده برابر نصاب معاملات کوچک تجاوز نکند.
ج ـ معاملات بزرگ: معاملاتی که مبلغ برآورد اولیه آنها بیش از نصاب معاملات متوسط باشد.
تبصره۱ـ مبنای تعیین نصاب در خرید، برای معاملات کوچک و متوسط، مبلغ مورد معامله و برای معاملات بزرگ مبلغ برآورد می باشد.
تبصره۲ـ مبنای تعیین نصاب در فروش، مبلغ ارزیابی مسئول واحد تدارکات صندوق می باشد.
تبصره۳ـ تقسیم و تجزیه مبلغ معامله مربوط به یک درخواست از یک نوع کالا یا خدمات و انجام آن در دفعات به منظور استفاده از حد نصاب کمتر به هیچ وجه مجاز نمی باشد.
ماده۲۸ـ کلیه معاملات حسب مورد از طریق تحقیق، استعلام بهاء و مناقصه، متناسب با نوع و حدنصاب معامله و به شرح ذیل انجام می گردد:
الف ـ در معاملات کوچک، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آنها تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ فاکتور مشخص و به تشخیص و مسؤولیت خود، معامله را با تأمین کیفیت به کمترین بهای ممکن انجام دهد.
ب ـ در معاملات متوسط، کارپرداز یا مأمور خرید باید با توجه به کم و کیف موضوع معامله (کالا، خدمت یا حقوق) درباره بهای آن تحقیق نماید و با رعایت صرفه و صلاح و اخذ حداقل سه فقره استعلام کتبی، با تأمین کیفیت مورد نظر، چنانچه بهای به دست آمده مورد تأیید مدیر تدارکات یا مقام مسؤول همتراز وی باشد، معامله را با عقد قرارداد یا اخذ فاکتور انجام دهد و چنانچه اخذ سه فقره استعلام کتبی ممکن نباشد با تأیید معاون اداری، مالی و پشتیبانی صندوق یا مقام مسئول همتراز وی، به تعداد موجود کفایت می شود.
ج ـ معاملات بزرگ به یکی از روش های زیر و براساس دستورالعملی که توسط معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق تهیه و به تأیید هیئت عامل خواهد رسید، انجام می شود:
۱ـ برگزاری مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه های کثیرالانتشار.
۲ـ برگزاری مناقصه محدود.
۳ـ ترک تشریفات مناقصه
ماده۲۹ـ کلیه معاملات (فروش) حسب مورد از طریق تحقیق، حراج و مزایده، با رعایت صرفه و صلاح صندوق متناسب با نوع و حدنصاب معامله و براساس دستورالعملی که توسط معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق تهیه و به تأیید هیئت عامل خواهد رسید، به طرق زیر انجام می شود:
۱ـ در معاملات کوچک، با تشخیص مأمور خرید (تدارکات)،
۲ـ در معاملات متوسط با تصویب کمیسیون معاملات از طریق واحد تدارکات و مزایده حضوری (حراج)،
۳ـ در معاملات بزرگ با پیشنهاد دبیر کمیسیون معاملات و تأیید کمیسیون و تصویب رئیس هیئت عامل.
ماده۳۰ـ در معاملات بزرگ، انجام مناقصه به دو روش زیر برگزار می گردد:
۱ـ مناقصه عمومی از طریق انتشار فراخوان در روزنامه کثیرالانتشار
۲ـ برگزاری مناقصه محدود
ماده۳۱ـ مناقصات از نظر مراحل بررسی به انواع زیر طبقه بندی می شوند:
۱ـ مناقصه یک مرحله ای: مناقصه ای است که در آن نیازی به ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها نباشد. در این مناقصه پاکتهای پیشنهاد مناقصه گران در یک جلسه گشوده و در همان جلسه برنده مناقصه تعیین می شود.
۲ـ مناقصه دو مرحله ای: مناقصه ای است که به تشخیص صندوق، مستلزم بررسی فنی بازرگانی پیشنهادها باشد. در این مناقصه، کارگروه فنی بازرگانی تشکیل می شود و نتایج ارزیابی فنی بازرگانی پیشنهادها را به کمیسیون معاملات گزارش می کند و با توجه به نتایج ارزیابی، برنده مناقصه تعیین می شود. نحوه، شرایط و مراحل برگزاری انواع مناقصه را دستورالعملی که به تصویب هیئت عامل خواهد رسید، معین می کند.
تبصره۱ـ میزان سپرده شرکت در مناقصه حداقل پنج درصد کل رقم پیشنهادی شرکت کننده در مناقصه تعیین می شود.
تبصره۲ـ رسیدگی به دعاوی بین مناقصه گر و صندوق، طبق مقررات عمومی صورت خواهد گرفت.
ماده۳۲ـ کمیسیون معاملات می تواند اجناس و اثاثیه ای را که زاید تشخیص می دهد و فروش آن را مقتضی نمی داند پس از اخذ مجوز از رئیس هیئت عامل با رعایت ضوابط و مقررات، به دستگاههای دولتی، مؤسسات وابسته به دولت، بنگاههای خیریه، مساجد، مدارس و واحدهای بهزیستی به صورت بلاعوض واگذار نماید.
تبصره ـ اجناس و اثاثیه فرسوده و زاید در هر یک از واحدهای صندوق که به تشخیص مقام آن واحد فاقد ارزش معاملاتی تشخیص داده شود به دبیر کمیسیون معاملات اعلام و پس از طرح در جلسه کمیسیون و تأیید موضوع، به نحو مقتضی معدوم می گردد.
ماده۳۳ـ در هر مورد یا به طور کلی برای یک نوع کالا یا خدمت که انجام مناقصه یا مزایده براساس گزارش توجیهی واحد درخواست کننده و به تشخیص کمیسیون معاملات میسر نباشد در صورتی که ارزش مورد معامله کمتر یا معادل ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید نهایی رییس هیئت عامل انجام خواهد شد و چنانچه ارزش مورد معامله بیش از ده برابر نصاب معاملات متوسط باشد انجام معامله با تصویب کمیسیون معاملات و تأیید نهایی هیئت عامل ممکن خواهدبود.
ماده۳۴ـ در موارد زیر الزام به برگزاری مناقصه و مزایده نیست:
الف ـ خرید اموال منقول، خدمات و حقوقی که به تشخیص رئیس هیئت عامل یا مقامات مجاز از طرف او منحصر به فرد (انحصاری) بوده و دارای انواع مشابه نباشد.
ب ـ خرید، اجاره به شرط تملیک یا اجاره گرفتن اموال غیرمنقول که به تشخیص رئیس هیئت عامل یا مقامات مجاز از طرف او با کسب نظر از کارشناس یا کارشناسان  رسمی دادگستری و یا کارشناسان خبره مربوط در صورت نبود کارشناسان رسمی انجام خواهد شد.
پ ـ خرید اموال منقول و غیرمنقول، کالا و خدمات با قیمت تعیین شده یا کمتر که نرخ های آنها از طرف مراجع قانونی ذیصلاح تعیین شده باشد.
ت ـ خرید قطعات یدکی برای تعویض و یا تکمیل لوازم و تجهیزات اعم از خودرو، ماشین آلات و همچنین ادوات و ابزار اداری.
ث ـ خرید خدمات و محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی، آموزشی، خدمات مشاوره ای و کارشناسی و مطالعاتی و پژوهشی، طراحی و تهیه نرم افزارهای مورد نیاز صندوق.
ج ـ کرایه حمل و نقل هوایی، دریایی و هزینه مسافرت و نظایر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع.
چ ـ در مورد معاملات محرمانه به پیشنهاد رئیس هیئت عامل و تأیید هیئت عامل با رعایت صرفه و صلاح کشور.
ح ـ انجام تعهدات ناشی از اجرای احکام قضائی.
ماده۳۵ـ معاملات یا پرداخت های ناشی از اعطاء تسهیلات مالی به بانکهای عامل و سرمایه گذاری در بازارهای پولی و مالی خارجی مشمول مقررات این آیین نامه نبوده و تابع دستورالعملهایی است که در چارچوب اساسنامه صندوق، به تصویب هیئت عامل صندوق خواهد رسید.
ماده۳۶ـ رئیس هیئت عامل صندوق مجاز است، تمام یا قسمتی از اختیارات خود، مندرج در فصل سوم این آیین نامه را به کمیسیون معاملات واگذار نماید.

        فصل چهارم ـ امور اداری و استخدامی

        بخش اول: کلیات
ماده۳۷ـ اعضای هیئت عامل و کارکنان صندوق مشمول مقررات مندرج در این آیین نامه می باشند.
تبصره۱ـ مأموریت کارکنان وزارتخانه ها، شرکتها و مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق، با رعایت قوانین و مقررات مربوط براساس دستورالعملهای مصوب هیئت عامل مجاز خواهد بود و در زمان اشتغال در صندوق از نظر تعیین حقوق و مزایا و سایر شرایط تابع ضوابط صندوق می باشند.
تبصره۲ـ انتقال قطعی کارکنان وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی به صندوق با پیشنهاد معاون یا مدیر ذیربط و تأیید رئیس هیئت عامل امکان پذیر است.
تبصره۳ـ انتقال یا مأموریت کارکنان صندوق به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی با رعایت قوانین و مقررات مربوط در صورت توافق دستگاههای مربوط بلامانع است.
ماده۳۸ـ نمودار سازمانی، شرح وظایف و تشکیلات تفصیلی صندوق در سقف یکصد و پنجاه پست سازمانی تنظیم و به تصویب هیئت عامل خواهد رسید.
بخش دوم: استخدام
ماده۳۹ـ استخدام و بکارگیری در پستهای مصوب صندوق با تأیید رئیس هیئت عامل، به دو صورت ثابت یا قراردادی انجام می شود. استخدام براساس نیاز سازمانی و برنامه ریزی نیروی انسانی و با توجه به اصل شایستگی و برابری متناسب با شرایط و موقعیت صندوق براساس دستورالعمل جذب و استخدام صندوق که به تصویب رئیس هیئت عامل خواهد رسید، انجام می شود.
تبصره۱ـ کلیه ضوابط قانونی مربوط به استخدام و امتیازات خاص ایثارگران و فرزندان شاهد، مطابق قوانین و مقررات مربوط در مورد کارکنان ایثارگر و فرزندان شاهد صندوق، اجرا خواهد شد.
تبصره۲ـ هرگونه استخدام اعم از ثابت یا قراردادی، برای دارندگان مدرک تحصیلی پائین تر از مقطع لیسانس ممنوع می باشد. در موارد استثنا با تأیید رئیس هیئت عامل اقدام خواهد شد.
تبصره۳ـ صندوق می تواند با عقد قرارداد با اشخاص حقیقی و حقوقی تعیین صلاحیت شده براساس فعالیت مشخص، حجم کار معین و ساعتی، بخشی از خدمات مورد نیاز خود را تأمین نماید.
تبصره۴ـ بکارگیری نیروی متخصص به صورت پاره وقت در سقف پانزده درصد پستهای مصوب حسب دستورالعمل مصوب رئیس هیئت عامل مجاز خواهد بود.
تبصره۵ ـ صندوق می تواند با رعایت قوانین و مقررات مربوط از خدمات بازنشستگان متخصص با مدرک تحصیلی کارشناسی و بالاتر با تأیید رئیس هیئت عامل استفاده نماید.
ماده۴۰ـ بکارگیری موقت اتباع بیگانه و تعیین شرایط آن، با رعایت قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده۴۱ـ شرایط عمومی استخدام با رعایت ماده (۴۲) قانون مدیریت خدمات کشوری و مفاد این آیین نامه و انواع حقوق و تکالیف کارمندان صندوق شامل انواع مرخصی مبتنی بر قانون کار و مطابق دستورالعملهای مصوب رئیس هیئت عامل خواهدبود.
بخش سوم: ارزشیابی و آموزش
ماده۴۲ـ ارزشیابی، آموزش و ارتقای گروه کارکنان صندوق تابع ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل و دستورالعمل مصوب هیئت عامل بوده و ترفیع (پایه سنوات) سالانه تابع مصوبات شورای عالی کار می باشد.
بخش چهارم ـ طبقه بندی مشاغل و نظام پرداخت
ماده۴۳ـ تعیین حقوق و مزایای ثابت (مزد مبنا) کارکنان صندوق تابع ضوابط طرح طبقه بندی مشاغل مصوب وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می باشد.
تبصره۱ـ طبقه بندی مشاغل صندوق با رعایت وظایف و مسئولیتها، توسط کمیته برنامه ریزی منابع انسانی تهیه و پس از تصویب رئیس هیئت عامل به اجرا گذاشته خواهدشد.
تبصره۲ـ تا تصویب و اجرایی شدن طرح طبقه بندی مشاغل صندوق، جداول پرداخت مزد و مزایای سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ملاک پرداخت حقوق و مزایای کارکنان صندوق می باشد.
ماده۴۴ـ تطبیق وضعیت کارکنان مأمور و انتقالی و دارندگان نشانهای دولتی برعهده کمیته برنامه ریزی منابع انسانی صندوق، موضوع ماده (۵۸) این آیین نامه است که پس از تصویب رئیس هیئت عامل به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده۴۵ـ به منظور جذب و نگهداری نیروهای کارآمد و متخصص صندوق، فوق العاده های زیر براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیئت عامل و با رعایت قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب قابل پرداخت است:
الف ـ فوق العاده جذب به کارکنانی که براساس طرح طبقه بندی مشاغل تعیین گروه می شوند.
ب ـ فوق العاده ویژه به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق العاده ها به غیر از فوق العاده جذب، برای رئیس هیئت عامل و پانزده درصد برای اعضای هیئت عامل.
پ ـ فوق العاده شغل برای مشاغل تخصصی متناسب با سطح تخصصها و مهارتها و پیچیدگی وظایف، به میزان سی درصد مجموع حقوق و فوق العاده ها بغیر از فوق العاده جذب.
تبصره ـ صندوق می تواند براساس دستورالعمل مصوب رئیس هیئت عامل نسبت به برقراری فوق العاده هایی نظیر ایثارگری، ویژه، بهره وری، انجام مأموریت داخل و خارج از کشور، عائله مندی و اولاد، شغل، مدیریت و پرداخت مبالغی نظیر ایاب و ذهاب، مسکن، خواربار، نوبت کاری، فنی، حق التحقیق، حق التدریس، حق الترجمه، حق التألیف در حدود اعتبارات مصوب اقدام نماید.
ماده۴۶ـ به ازای هر ساعت ارجاع کار اضافی در خارج از وقت اداری به هر یک از کارکنان فوق العاده اضافه کار مطابق قانون کار و دستورالعمل رئیس هیئت عامل پرداخت می شود.
ماده۴۷ـ پاداش عملکرد سالانه اعضای هیئت عامل و کارکنان با تصویب هیئت امناء همه ساله تعیین می شود.
ماده۴۸ـ میزان پاداش کارکنان صندوق در پایان هر سال با تصویب هیئت عامل صندوق تعیین و پرداخت می شود.
بخش پنجم: سایر مقررات
ماده۴۹ـ صندوق می تواند براساس دستورالعمل مصوب هیئت عامل نسبت به تأمین بهداشت و درمان کارکنان و خانواده های آنان اقدام نماید.
ماده۵۰ ـ کارکنان صندوق از نظر بازنشستگی و وظیفه تابع مقررات تأمین اجتماعی می باشند. کارکنانی که قبل از اشتغال در صندوق تابع مقررات یکی از صندوقهای بازنشستگی بوده اند در صورت تمایل کماکان تابع ضوابط صندوق مربوط خواهند بود.
ماده۵۱ ـ صندوق می تواند تسهیلات رفاهی (نقدی و غیرنقدی) و انواع وام را طبق دستورالعملی که به تصویب هیئت عامل صندوق می رسد، در اختیار کارکنان قرار می دهد.
ماده۵۲ ـ صندوق اقدامات لازم را جهت تعیین شرایط و عضویت و تحت پوشش قراردادن کارکنان خود از لحاظ بازنشستگی و از کارافتادگی در یکی از صندوق های بازنشستگی مطابق مقررات مربوط صندوق به عمل می آورد.
ماده۵۳ ـ مزایای پایان کار کارکنانی که به نحوی از خدمت خارج می شوند تابع قانون کار می باشد.
ماده۵۴ ـ ترتیب و تنظیم ساعات کار صندوق با رعایت قوانین و مقررات مربوط برعهده رئیس هیئت عامل خواهد بود.
ماده۵۵ ـ کارکنان صندوق موظفند در ساعت کار تعیین شده در محل خدمت خود حضور یابند و وظایف محوله را با کمال درستی و صحت و به طور کامل در حدود مقررات و دستورات مقامات مافوق خود انجام دهند و به هیچ وجه حق افشاء اسرار و امور محرمانه صندوق را ندارند. کارکنان موظف به حفظ و نگهداری اموال و مدارک و اطلاعات و اسناد صندوق که در اختیار آنان قرار داده شده است می باشند.
تبصره ـ رسیدگی به تخلفات کارکنان تابع قوانین و مقررات مربوط می باشد.
ماده۵۶ ـ استخدام مجدد کارمند مستعفی صندوق به شرط آنکه در موقع استخدام واجد شرایط عمومی استخدام باشد فقط برای یک بار با تأیید رئیس هیئت عامل بلامانع است.
تبصره ـ استخدام مجدد کارمند مستعفی، مشمول محدودیت حداکثر سن مقرر در شرایط عمومی استخدام نخواهد بود.
ماده۵۷ ـ صندوق می تواند به دلیل عدم رضایت از کار، تغییرات سازمانی و یا تغییر نظامها و روشهای اداری، کارکنانی را که مازاد بر احتیاج تشخیص داده می شوند، در صورتی که نتواند از وجود آنان در سایر واحدها استفاده نماید و شرط بازنشسته شدن نیز نداشته باشند باز خرید نماید.
تبصره ـ به کارکنانی که طبق این ماده بازخرید می شوند، حسب پیشنهاد معاونت اداری، مالی و پشتیبانی صندوق و موافقت رئیس هیئت عامل، به ازای هر سال سابقه خدمت مورد قبول در صندوق به نامبردگان از سی روز تا شصت روز بالاترین حقوق و مزایای دریافتی در طول خدمت در صندوق را به عنوان مزایای پایان کار پرداخت نماید.
ماده۵۸ ـ به منظور بررسی، سیاست گذاری و برنامه ریزی نیروی انسانی، اجرای طرح طبقه بندی مشاغل و تطبیق و هماهنگ کردن آیین نامه های منابع انسانی، آموزش، جذب، نگهداشت نیروی انسانی، رفاه و نظایر آن و پیشنهاد آن به رئیس هیئت عامل، کمیته برنامه ریزی منابع انسانی در صندوق تشکیل می گردد. مسئولیت و اختیار این کمیته طبق دستورالعملی که به تصویب رئیس هیئت عامل می رسد، خواهد بود.
ماده۵۹ ـ دستورالعمل های موضوع این آیین نامه حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ این آیین نامه توسط صندوق تهیه و به تصویب مراجع تعیین شده می رسد.

معاون اول رئیس‎جمهور

محمدرضا رحیمی

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here