حالات استخدامی کارمندان رسمی موضوع ماده120قانون مدیریت خدمات کشوری

0

پاراف حالات استخدامی کارمندان رسمی موضوع ماده120قانون مدیریت خدمات کشوری  : 1-اشتغال دریکی ازپستهای سازمانی (بندالف ماده 120)
اشتغال تمام وقت (44ساعت کاردرهفته ماده 87ق م خ ک ) اشتغال نیمه وقت ( نصف ساعات کارمقرر قانون خدمت نیمه وقت بانوان 18/1/1364)
2-مرخصی(بندب ماده 120)؛
– مرخصی استحقاقی:  سالی یکماه بادریافت حقوق وفوق العاده های مربوطه . ماده 84ق م خ ک
– مرخصی استعلاجی:  حداکثر4ماه درسال(تمدید یکسال اول بادریافت حقوق وفوق العاده ها وبیشترازآن صرفادریافت باحقوق)؛ تبصره 2ماده 84ق م
– مرخصی بدون حقوق:  حداکثر3سال به لحاظ نیازشخصی / 5سال برای ادامه تحصیلات عالیه دررشته شغلی مرتبط.تبصره 1ماده 84ق م
*کارمندان زن که همسرآنان درماموریت بسرمیبرندمیتوانندازحداکثر6سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.تبصره 4ماده 84ق م خ ک
*طبق تبصره 4ماده 47ق .ا.ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که منجربه اخذمدرک تحصیلی عالیه وتخصصی موردنیازدستگاه شودباپرداخت 5/22%کسوربه ماخذ آخرین حقوق ومزایای زمان درخواست(تعیین بدهی) بعنوان سابقه خدمت رسمی قابل احتساب خواهدبود.
*ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری درصورت اشتغال دربخش غیردولتی بااستفاده ازمرخصی بدون حقوق به استنادماده 147قانون برنامه چهارم ازتاریخ 1/ 1/84
*ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری درهنگام مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمانی) طبق ماده 30قانون برنامه پنجم
3- ماموریت
4-آمادگی به خدمت (ماده 122) :
وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت حذف پست سازمانی / انحلال موسسه دولتی /نبودپست سازمانی بعازاتمام ماموریت یامرخصی بدون حقوق (موضوع ماده 122ق .م .خ ) تصدی شغلی رابرعهده نداردودرانتظارارجاع خدمت است.(باپرداخت حقوق ثابت )
در6ماهه اول دوران آمادگی به خدمت تمام حقوق (حقوق مبناءوافزایش سنواتی )ودرمدت مازادبر6ماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل حقوق مستخدمین شاغل کمترنخواهدبود.
5-انتقال:
براساس ماده 10ق .ا.ک ولایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین ……مصوب 20/2/59انتقال مستخدمین رسمی مشمول ق .ا.ک به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مذکوروشهرداری تهران باتقاضای دستگاه اجرائی متقاضی ورضایت مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد.
*به استنادماده 147قانون برنامه چهارم توسعه ؛…آندسته ازمستخدمین مشمول صندوق کشوری که ازتاریخ 1/ 1/184به دستگاه دیگر(مشمول صندوقهای بازنشستگی دیگر)منتقل بشوندباتقاضای کتبی میتوانندکماکان به اشتراک خوددرصندوق بازنشستگی کشوری ادامه دهند.
6-انفصال موقت :   بموجب رای قطعی هیئت تخلفات اداری موضوع بند د قانون رسیدگی به تخلفات اداری / … برای مدت معین ازاشتغال به خدمت محروم میباشد.مدت بازداشت ومحکومیت مستخدمین منطبق باانفصال موقت خواهدبود

7-انفصال دائم :   وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری موضوع بندک ماده 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری / دادگاه کیفری برای همیشه ازخدمت دولت محروم میشود. *امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهیچ موسسه دولتی وجودندارد.
*به تشخیص هیاتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموسسه ذیربط برای معیشت خانواده اینگونه مستخدمین مقرری ماهانه ای که مبلغ آن ازحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوزنکند برقرارمیشود.
8-اخراج:
بند ی ماده 9قانون رسیدگی به تخلفات اداری وبموجب حکم قطعی دادگاه اداری …/ماده 17(2ماه غیبت متوالی /4ماه متناوب )7/9/72
*امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهرسازمان دولتی بجزسازمان قبلی وجوددارد.
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای ماده 30 قانون برنامه پنجم(1/1/1390به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
9-استعفاء:
به استنادماده 64ق .ا.ک
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای ماده 30 قانون برنامه پنجم(1/1/1390به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
10-بازخریدی
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای قانون برنامه چهارم(1/1/84به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
11-غیبت موجه
حال مستخدمی که به عللی خارج ازقدرت واختیارخودنتوانسته درمحل خدمت حاضرشود.
مدت غیبت موجه ازلحاظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشد.
12-خدمت آزمایشی
وضع مستخدمی که درامتحانات ورودی استخدام رسمی قبول شده ومیبایست قبل ازورودبه خدمت رسمی (قطعی) یک دوره آزمایشی 3ساله (این دوره قبلا حداقل 6ماه وحداکثر2سال بود)رابگذراند.ماده 46قانون مدیریت
اینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق مستخدمین رسمی برخوردارندبه استثناء:
حق انتقال به دستگاه دیگر؛ حق ارتقاءگروه ؛حق تغییررسته ؛حق استفاده ازخدمت نیمه وقت ؛حق استفاده ازمرخصی بدون حقوق (استفاده اینگونه مستخدمین ازحداکثر2ماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بلامانع است ).
13-خدمت زیرپرچم

14-ازکارافتادگی
وضع مستخدمی است که به استنادماده 79ق .ا.ک (ازکارافتادگی عادی )یا ماده 80 ق .ا.ک (ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه) قادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاده نماید.
15-بازنشستگی
وضع مستخدمی است که باداشتن شرایط سنی وسابقه معین طبق قانون وحکم رسمی مقام صلاحیت دار ازحقوق بازنشستگی استفاده میکند. بازنشستگی ممکن است اختیاری (دستگاه / مستخدم ) ؛ توافقی ؛ اجباری ویا قهری باشد

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید