1. هم‌رده
  2. اداری شغلی
  3. اداری و استخدامی
  4. حالات استخدامی کارمندان رسمی موضوع ماده۱۲۰قانون مدیریت خدمات کشوری

حالات استخدامی کارمندان رسمی موضوع ماده۱۲۰قانون مدیریت خدمات کشوری

کارمندان و کارکنان دولت

۱-اشتغال دریکی ازپستهای سازمانی (بندالف ماده ۱۲۰)
اشتغال تمام وقت (۴۴ساعت کاردرهفته ماده ۸۷ق م خ ک ) اشتغال نیمه وقت ( نصف ساعات کارمقرر قانون خدمت نیمه وقت بانوان ۱۸/۱/۱۳۶۴)
۲-مرخصی(بندب ماده ۱۲۰)؛
– مرخصی استحقاقی:  سالی یکماه بادریافت حقوق وفوق العاده های مربوطه . ماده ۸۴ق م خ ک
– مرخصی استعلاجی:  حداکثر۴ماه درسال(تمدید یکسال اول بادریافت حقوق وفوق العاده ها وبیشترازآن صرفادریافت باحقوق)؛ تبصره ۲ماده ۸۴ق م
– مرخصی بدون حقوق:  حداکثر۳سال به لحاظ نیازشخصی / ۵سال برای ادامه تحصیلات عالیه دررشته شغلی مرتبط.تبصره ۱ماده ۸۴ق م
*کارمندان زن که همسرآنان درماموریت بسرمیبرندمیتوانندازحداکثر۶سال مرخصی بدون حقوق استفاده کنند.تبصره ۴ماده ۸۴ق م خ ک
*طبق تبصره ۴ماده ۴۷ق .ا.ک صرفا آن مدت ازمرخصی بدون حقوق که منجربه اخذمدرک تحصیلی عالیه وتخصصی موردنیازدستگاه شودباپرداخت ۵/۲۲%کسوربه ماخذ آخرین حقوق ومزایای زمان درخواست(تعیین بدهی) بعنوان سابقه خدمت رسمی قابل احتساب خواهدبود.
*ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری درصورت اشتغال دربخش غیردولتی بااستفاده ازمرخصی بدون حقوق به استنادماده ۱۴۷قانون برنامه چهارم ازتاریخ ۱/ ۱/۸۴
*ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری درهنگام مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمانی) طبق ماده ۳۰قانون برنامه پنجم
۳- ماموریت
۴-آمادگی به خدمت (ماده ۱۲۲) :
وضع مستخدمی که حداکثربمدت یکسال بعلت حذف پست سازمانی / انحلال موسسه دولتی /نبودپست سازمانی بعازاتمام ماموریت یامرخصی بدون حقوق (موضوع ماده ۱۲۲ق .م .خ ) تصدی شغلی رابرعهده نداردودرانتظارارجاع خدمت است.(باپرداخت حقوق ثابت )
در۶ماهه اول دوران آمادگی به خدمت تمام حقوق (حقوق مبناءوافزایش سنواتی )ودرمدت مازادبر۶ماه نصف حقوق مذکورقابل پرداخت میباشدکه درهرحال ازحداقل حقوق مستخدمین شاغل کمترنخواهدبود.
۵-انتقال:
براساس ماده ۱۰ق .ا.ک ولایحه قانونی نحوه انتقال مستخدمین ……مصوب ۲۰/۲/۵۹انتقال مستخدمین رسمی مشمول ق .ا.ک به شرکتهاوموسسات دولتی مستثنی شده ازقانون مذکوروشهرداری تهران باتقاضای دستگاه اجرائی متقاضی ورضایت مستخدم وموافقت موسسه دولتی متبوع مجازمیباشد.
*به استنادماده ۱۴۷قانون برنامه چهارم توسعه ؛…آندسته ازمستخدمین مشمول صندوق کشوری که ازتاریخ ۱/ ۱/۱۸۴به دستگاه دیگر(مشمول صندوقهای بازنشستگی دیگر)منتقل بشوندباتقاضای کتبی میتوانندکماکان به اشتراک خوددرصندوق بازنشستگی کشوری ادامه دهند.
۶-انفصال موقت :   بموجب رای قطعی هیئت تخلفات اداری موضوع بند د قانون رسیدگی به تخلفات اداری / … برای مدت معین ازاشتغال به خدمت محروم میباشد.مدت بازداشت ومحکومیت مستخدمین منطبق باانفصال موقت خواهدبود

۷-انفصال دائم :   وضع مستخدمی که بموجب حکم قطعی دادگاه اداری موضوع بندک ماده ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری / دادگاه کیفری برای همیشه ازخدمت دولت محروم میشود. *امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهیچ موسسه دولتی وجودندارد.
*به تشخیص هیاتهای تجدیدنظررسیدگی به تخلفات اداری مربوط؛ازمحل اعتباروزارتخانه یاموسسه ذیربط برای معیشت خانواده اینگونه مستخدمین مقرری ماهانه ای که مبلغ آن ازحداقل حقوق کارمندان دولت تجاوزنکند برقرارمیشود.
۸-اخراج:
بند ی ماده ۹قانون رسیدگی به تخلفات اداری وبموجب حکم قطعی دادگاه اداری …/ماده ۱۷(۲ماه غیبت متوالی /۴ماه متناوب )۷/۹/۷۲
*امکان استخدام اینگونه مستخدمین درهرسازمان دولتی بجزسازمان قبلی وجوددارد.
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم(۱/۱/۱۳۹۰به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
۹-استعفاء:
به استنادماده ۶۴ق .ا.ک
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای ماده ۳۰ قانون برنامه پنجم(۱/۱/۱۳۹۰به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
۱۰-بازخریدی
*امکان استرداد کسوربه ذینفع ازطریق دستگاه ویا انتقال کسوربازنشستگی به صندوق بیمه جدید متقاضی ؛ وجوددارد.
* دراجرای قانون برنامه چهارم(۱/۱/۸۴به بعد) امکان ادامه اشتراک باصندوق بازنشستگی کشوری تا رسیدن به شرایط بازنشستگی وجوددارد.
۱۱-غیبت موجه
حال مستخدمی که به عللی خارج ازقدرت واختیارخودنتوانسته درمحل خدمت حاضرشود.
مدت غیبت موجه ازلحاظ بازنشستگی بصورت کامل قابل محاسبه میباشد.
۱۲-خدمت آزمایشی
وضع مستخدمی که درامتحانات ورودی استخدام رسمی قبول شده ومیبایست قبل ازورودبه خدمت رسمی (قطعی) یک دوره آزمایشی ۳ساله (این دوره قبلا حداقل ۶ماه وحداکثر۲سال بود)رابگذراند.ماده ۴۶قانون مدیریت
اینگونه مستخدمین ازکلیه حقوق مستخدمین رسمی برخوردارندبه استثناء:
حق انتقال به دستگاه دیگر؛ حق ارتقاءگروه ؛حق تغییررسته ؛حق استفاده ازخدمت نیمه وقت ؛حق استفاده ازمرخصی بدون حقوق (استفاده اینگونه مستخدمین ازحداکثر۲ماه مرخصی بدون حقوق بارعایت مقررات بلامانع است ).
۱۳-خدمت زیرپرچم

۱۴-ازکارافتادگی
وضع مستخدمی است که به استنادماده ۷۹ق .ا.ک (ازکارافتادگی عادی )یا ماده ۸۰ ق .ا.ک (ازکارافتادگی به سبب انجام وظیفه) قادربه کارکردن نبوده وازحقوق وظیفه استفاده نماید.
۱۵-بازنشستگی
وضع مستخدمی است که باداشتن شرایط سنی وسابقه معین طبق قانون وحکم رسمی مقام صلاحیت دار ازحقوق بازنشستگی استفاده میکند. بازنشستگی ممکن است اختیاری (دستگاه / مستخدم ) ؛ توافقی ؛ اجباری ویا قهری باشد

Rate this post

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست