آيين نامه جذب و نگهداری نيروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی+اصلاحیه

0

پاراف آيين نامه جذب و نگهداری نيروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی+اصلاحیه :

شماره 247285/ت 47050هـ                                                                                    ۱۵/۱۲/۱۳۹۰

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی

معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور
هیئت وزیران در جلسه مورخ 9/11/1390 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و بنیاد ملی نخبگان و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و تبصره (1) ماده (65) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب 1386ـ و بند «ی» ماده (18) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب 1389ـ ، آیین نامه جذب و نگـهداری نیروی انـسانی نخبه و اسـتعداد برتر در دستگاه های اجرایی را به شرح زیر تصویب نمود:

آیین نامه جذب و نگهداری نیروی انسانی نخبه و استعداد برتر در دستگاه های اجرایی

ماده 1ـ نخبه یا استعداد برتر به فردی اطلاق می شود که براساس ماده (4) آیین نامه احراز استعدادهای برتر و نخبگی مصوب جلسه (589) مورخ 14/6/1385 شورای عالی انقلاب فرهنگی و مصوبات بنیاد ملی نخبگان، توسط بنیاد مذکور تعیین شده و دارای مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی باشد.
ماده 2ـ کارمندانی که قبل از ابلاغ این آیین نامه، نخبه و استعداد برتر بوده اند یا در حین خدمت نخبه و استعداد برتر شناخته می شوند مشمول مزایای این آیین نامه قرار می گیرند.
ماده 3ـ دریافت هرگونه حمایت مادی و معنوی از بنیاد ملی نخبگان، مانع استفاده از مزایای مندرج در این آیین نامه نمی باشد.
ماده 4ـ نخبگان جدیدالاستخدام در بدو ورود و نخبگان شاغل در دستگاه های اجرایی، در یک رتبه بالاتر از رتبه تعیین شده قرار می گیرند.
ماده 5ـ به نخبگان و استعدادهای برتر موضوع این آیین نامه، سقف امتیاز فوق العاده ویژه موضوع بند (10) ماده (68) قانون مدیریت خدمات کشوری تعلق می گیرد.
ماده 6ـ دستگاه اجرایی می تواند با توجه به توانمندی فرد نخبه یا استعداد برتر و شغل مورد تصدی وی، با رعایت ماده (87) قانون مدیریت خدمات کشوری، ساعت کار اینگونه کارمندان را به صورت شناور تعیین نماید.
ماده 7ـ سوابق تجربی مورد نیاز برای انتصاب به پست های مدیریتی و سرپرستی طبق مواد (53) و (54) قانون مدیریت خدمات کشوری برای مشمولین این آیین نامه نسبت به سایر کارمندان، تا پنجاه درصد کاهش می یابد.
ماده 8 ـ نخبگان در استفاده از راتبه های آموزشی کوتاه مدت داخل و خارج از کشور در شرایط مساوی با دیگران در اولویت قرار می گیرند.
ماده 9ـ دستگاه های اجرایی موظفند در استفاده از نیروها از محل امریه سربازی، افراد نخبه و استعداد برتر را در اولویت قرار دهند.
ماده 10ـ دستگاه های اجرایی موظفند قبل از انتشار آگهی استخدامی، نیازهای خود را به بنیاد ملی نخبگان اعلام نمایند.
ماده 11ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور موظف است در سامانه کارکنان نظام اداری کشور، اطلاعات مربوط به کارمندان نخبه یا استعداد برتر را منظور نماید.
ماده 12ـ دستورالعمل نحوه و شرایط بکارگیری افراد مشمول این آیین نامه در دستگاه های اجرایی، با رعایت مقررات مربوط توسط معاونت توسعه مدیریت و سرمایه  انسانی رییس جمهور با همکاری بنیاد ملی نخبگان تهیه خواهد شد.
ماده 13ـ تصـویـب نامـه شمـاره 17814/ت30987هـ مـورخ 12/7/1383 لغو می شود.
معاون اول رئیس ‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی

اصلاح ماده (۲) آيين‌نامه جذب و نگهداري نيروي انساني نخبه و استعداد برتر در دستگاه‌هاي اجرايي موضوع نامه شماره ۱۴۱۱۸۰/۴۷۰۵۰ مورخ ۱۸/۷/۱۳۹۱ دبير هيأت دولت.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رييس‌جمهور – بنياد ملي نخبگان

نظر به اينكه در ماده (۲) تصويب‌نامه شماره ۲۴۷۲۸۵/ت۴۷۰۵۰هـ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ بعد از عبارت «شناخته مي‌شوند» عبارت «(به تشخيص بنياد ملي نخبگان)» تحرير نشده است، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام مي‌شود.

دبير هيأت دولت- علي صدوقي

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید