رای هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی در مورد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل

0

پاراف رای هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی در مورد قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل : کلاسه پرونده: هـ ع/92/1080 موضوع: ابطال ماده13 آئین نامه 75 مصوب 6/6/91 شواریعالی بیمه
دادنامه : 113 93/ب/51
مــرجــع رسـیــدگــی : هیات تخصصی بیمه و تامین اجتماعی
طرف شکایت : شورایعالی بیمه
خلاصه دادخواست شاکی با ذکر دلیل مغایرت مصوبه با قانون یا شرع :
شاکی طی درخواست تسلیمی اظهار داشت : ماده 130 آئین نامه 75 شورایعالی بیمه مغایر با اصول 28 و141 قانون اساسی و بند 5 ماده 17و مواد 68و76 قانون تاسیس بیمه مرکزی و قانون ممنوعیت تصدی بیش از یک شغل مصوب سال 73 و قانون تاسیس موسسات بیمه ای غیردولتی مصوب سال 80 وسیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی ( بند د قسمت 3-1 ) و سند چشم انداز 40 ساله ایران درافق 1404 و سیاستهای کلی نظام اداری ( بندهای 2و3و13و20) و مواد 13و14 اعلامیه اسلامی حقوق بشر و 23 اعلامیه جهانی حقوق بشرو خارج از حدود اختیارات شورا می باشد ، و شورایعالی بیمه در ماده 13 مصوب نمود : شغل نماینده حقیقی مدیرعامل عضو بیمه ای هیات مدیره و مسئول شعبه نماینده حقوقی باید منحصراً ارایه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد نمایندگی باشد . درحالیکه ماده 5 آئین نامه شماره 75 شرائط اشخاص متقاضی پروانه را احصاء نموده و عدم اشتغال به سایر مشاغل خصوصی جزو آن نیست . ماده 13 شغل نماینده را منحصراً ارائه خدمات بیمه ای در محدوده قرارداد نمایندگی دانسته است و متقابلاً رئیس کل بیمه مرکزی در پاسخ به اظهارات شاکی پاسخ داد: بموجب بند 7 ماده 5 قانون تاسیس بیمه مرکزی تنظیم امور نمایندگی جزو اختیارات بیمه مرکزی می باشد و صلاحیت شواریعالی بیمه در تصویب آئین نامه ها برای هدایت امر بیمه شامل نمایندگی نیز میشود و از طرفی تبصره 2 ماده (2) مقررات تاسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب سال 79 هیئت وزیران مقرر داشته اعطاء نمایندگی بیمه به اشخاص با رعایت ضوابطی است که به تصویب شواریعالی بیمه می رسد و باتوجه به اینکه حسب ماده 66 قانون تأسیس بیمه مرکزی ایران و بیمه گری مصوب سال 1350 ارائه خدمات بیمه ای جز از طریق موسسات بیمه و کارگزاران رسمی بیمه ممنوع است و درخصوص نمایندگی صرفاً اشخاصی که با رعایت قوانین ومقررات حاکم بر بیمه مبادرت به اخذ پروانه نمایندگی بیمه نموده اند مجاز به عرضه خدمات بیمه ای به نمایندگی از طرف شرکت بیمه طرف قرارداد می باشند و در اصل 28 قانون اساسی آزادی برگزیدن شغل منوط به عدم تعارض با مصالح عمومی وحقوق دیگران است و نمایندگی بیمه کاملاً تخصصی و مستلزم دانش بیمه ای می باشد و این امر ایجاب می نماید نماینده شرکت بیمه بعنوان عرضه کننده خدمات بیمه ای ومسئولیت خطیری که برعهده دارد حضور دائم و اختصاص کامل اوقات به نمایندگی معمول دارد و طبق ماده 1 قانون تاسیس بیمه مرکزی مصوب سال 50 بمنظور تنظیم و تعمیم و هدایت امر بیمه در ایران و اعمال نظارت دولت برفعالیت بیمه ای ، شورایعالی بیمه بعنوان یکی از ارکان بیمه مرکزی وظیفه تصویب آئین نامه های لازم را برعهده دارد و ماده 13 قانون را تصویب نمود ومقررات ومواد دیگر استنادی شاکی در مانحن فیه موضوعیت ندارد . رد شکایت مورد استدعاست .

تهیه کننده گزارش : رحیمی
موضوع در جلسه مورخ 28/2/94 هیأت تخصصی بیمه بازنشستگی مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی بیمه ، کار و تأمین اجتماعی:
با توجه به محتوی پرونده و مستندات ابرازی ماده 13 آئین نامه 75 شواریعالی بیمه مغایرت و مبانیتی با مقررات ذکر شده در مشروح شکایت شاکی وجود ندارد و باتوجه به مفاد بند 5 ماده 17 ومواد 68 و 76 قانون تاسیس بیمه مرکزی تصویب آئین نامه 75 از جمله ماده 13 آن در حدود اختیارات شورایعالی بیمه بوده است و در نتیجه شکایت طرح شده غیر وارد و قابل ابطال تشخیص نگردیده است . لذا به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 92 رأی به رد شکایت صادر و اعلام میگردد . رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور توسط رئیس محترم دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد.

رحیم باقری زیاری رئیس هیأت تخصصی بیمه ، کارگری تامین اجتماعی دیوان عدالت اداری
هـ ع /92/1080

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید