دلیل کسادی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید بهشتی

0
دلیل کسادی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید بهشتی

پاراف اختصاصی دلیل کسادی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید بهشتی : امر به معروف و نهی از منکر از احکام عملی مسلمانان و به نظر شیعیان از فروع دین اسلام است.امر به معروف یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام آن‌چه از نظر عقل یا شرع اسلام خوب در نظر گرفته می‌شود و نهی از منکر یعنی دستور دادن یا توصیه کردن از سوی فرد مسلمان به دیگران به انجام ندادن آن‌چه به از نظر عقل یا شرع اسلام بد در نظر گرفته می‌شود.

در احکام دین، به تمام واجبات و مستحبات معروف و به تمام محرمات و مکروهات منکر گفته می‌شود بنابراین واداشتن افراد جامعه به انجام کارهای واجب و مستحب امر به معروف و بازداشتن آنها از کارهای حرام و مکروه نهی از منکر است.

دلیل کسادی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید بهشتی
دلیل کسادی امر به معروف و نهی از منکر از دیدگاه شهید بهشتی

به گزارش پاراف، در اصل هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به این جهت توجه ویژه و تاکید و تصریح گشته است. «در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر، وظیفه ای است همگانی و متفاوت بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت، شرائط و حدود و کیفیت آن را قانون تعیین می کند.فساد اداری به عنوان یکی از واقعیتهای نامیمون جامعه امروزی رشد بی سابقه ای در نظام اداری،سیاسی واجتماعی جهان داشته است.

فساد انواع مختلفی دارد که فسادمالی،اخلاقی،سیاسی،اداری از جمله مهمترین آن است. فساد اداری که ناشی از عوامل بورکراتیک است محصول نظام اداری ناکارآمد ، بورکراسی منفی ، نظام مدیریت غیر موثر و فقدان نظام شایسته سالاری است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here