قبل از استخدام، فکری به حال کارمندان موجود و کارمندان مازاد کنید

0
قبل از استخدام، فکری به حال کارمندان موجود و کارمندان مازاد کنید
قبل از استخدام، فکری به حال کارمندان موجود و کارمندان مازاد کنید

پاراف قبل از استخدام، فکری به حال کارمندان موجود و کارمندان مازاد کنید : گردش نیروی انسانی در دولت چرا مغفول است. چرا چرخ کمبود نیروی انسانی فقط باید با استخدام جدید بچرخد. در دولت کارمندانی وجود دارند که به دلایلی همچون سن، عدم تخصص مرتبط و لازم، بی تجربگی، بی انگیزگی، ناکارآمادی و … نیروی انسانی مازاد تشخیص داده می شوند. نگه داشتن اینچنین کارمندانی با شرایط فعلی برای دولت بسیار پر هزینه و دارای تبعات منفی دیگری است.

دولت می تواند با یک فراخوان کارمندانی را یک متقاضی جابجایی، تعدیل، بازنشستگی پیش از موعد و … هستند را شناسایی و با توجه به نیاز دستگاهها و تخصص اینگونه کارمندان، ساماندهی لازم را انجام دهد.

این کارمندان که فعالیت خاصی نیز ندارند، تنها به صرف حضور در محل کار در حال دریافت حقوق و مزایا هستند که این خود باعث بی انگیزگی دیگر کارمندانی می شود که فعالیت داشته و به دلیل عدم توجه به تخصص و عملکرد گرایی تفاوت دریافتی ناچیزی با ایشان دارند. همچنین فشار کاری ناشی از عملکرد ضعیف این کارمندان بر عهده سایر کارمندان دیگر است.

دولت قبل از آنکه برای جبران این کمبود ها دست به استخدام نیروی جدید بزند ، لازم است ابتدا نیروهای جدید را ساماندهی نموده و سپس به استخدام فکر کند.

در این میان سازمان ها با وجود کارمندان موجود، همیشه با کمبود نیرو مواجه هستند.

دولت قبل از آنکه برای جبران این کمبود ها دست به استخدام نیروی جدید بزند ، لازم است ابتدا نیروهای جدید را ساماندهی نموده و سپس به استخدام فکر کند.

دولت می تواند با یک فراخوان کارمندانی را یک متقاضی جابجایی، تعدیل، بازنشستگی پیش از موعد و … هستند را شناسایی و با توجه به نیاز دستگاهها و تخصص اینگونه کارمندان، ساماندهی لازم را انجام دهد.

بسیاری از کمبودها با این روش جبران خواهد شد و چه بسا دیگر نیازی به استخدام جدید نباشد.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید