رای ۱۲۳۶-۱۲۳۵ هیات عمومی دیوان درباره برخورداری مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر کارمندان لیسانس واجد شرایط

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع برخورداری مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر کارمندان لیسانس واجد شرایط رای جدیدی صادر نموده است که جزئیات آن به شرح دادنامه زیر است.

  • شماره دادنامه: ۱۲۳۶-۱۲۳۵
  • تاریخ دادنامه: ۸/۱۲/۱۳۹۶
  • کلاسه پرونده: ۹۶/۱۷۸۳، ۹۶/۱۷۸۲
  • مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
  • موضوع: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری (برخورداری مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر کارمندان لیسانس واجد شرایط)

گردش کار: به موجب بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور مقرر شده که کارمندان دولت در صورت برخورداری از مدرک لیسانس و گذراندن ۸۰۰ ساعت دوره آموزشی و اجرای طرح تحقیقی معادل ۱۰۰ ساعت، از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برخوردار شوند. این سازمان در سالهای بعد و در قالب سه بخشنامه به شماره های ۱۸۳۴/۲۰۰-۳۰/۱/۱۳۹۰، ۳۱۱۴۹/۹۰/۲۰۰-۴/۱۲/۱۳۹۰ و ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ علاوه بر سه شرط فوق، دو شرط دیگر یعنی شرکت در آزمون جامع و کسب نصاب ۶۰ درصد و همچنین طرح موضوع و تایید آن در کمیته های راهبری آموزش و توانمند سازی کارکنان را برای برخورداری کارمندان از مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر تعیین کرده است.

بخش اول:
تعدادی از شکات در دوره حاکمیت بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۵/۱۲/۱۳۸۰ دوره های آموزشی خود را آغاز کرده و به پایان رسانده اند، اما به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را در شعب دیوان عدالت اداری به طرفیت استانداری تهران مطرح می کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات، سه رأی از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری صادر شده است که به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۱۲۹۷-۱۸/۸/۱۳۹۰ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۸۷۱۷ با موضوع دادخواست آقای داود ستوده به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
مشارالیه به شرح دادخواست اشعار داشته است که به مدت ۸۷۰ ساعت دوره آموزشی را گذرانده ام لکن تاکنون در حکم کارگزینی منظور نگردیده است تقاضا و اقدام قانونی دارم اداره مشتکی عنه نیز به شرح لایحه دفاعیه پاسخ داده است که ۴۷ برگ گواهینامه های آموزشی آقای داود ستوده به میزان ۸۷۰ ساعت بر اساس مجوز از مبادی واجد صلاحیت بوده و از طرف این دفتر مورد تایید است. دیوان با بررسی اوراق پرونده و با عنایت به تایید مدت ۸۷۰ ساعت آموزش از طرف اداره مشتکی عنه مستنداً به دستورالعمل شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور که در اجرای مواد ۴۳ و ۴۵ قانون استخدام کشور و ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ماده ۸ آیین نامه اجرایی نظام جدید آموزش کارکنان دولت صادر گردیده است حکم به الزام اداره مشتکی عنه به محاسبه مدت آموزش مذکور در حکم کارگزینی شاکی و احتساب حقوق و مزایای مقرر قانون با رعایت سایر شرایط لازم صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۰۷۰۰-۳/۵/۱۳۹۰ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۱۷۹۳۸ با موضوع دادخواست آقای سیدحسین سیدموسوی به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام طرف شکایت به احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی، به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به اینکه استاندار طرف شکایت حسب نامه جوابیه شماره ۲۵۶۶۹/۶۳/۹۰-۱۲/۴/۱۳۹۰ طی دوره آموزشی شاکی به مدت ۹۲۶ ساعت به انضمام گواهیهای آموزشی صادره را مورد تایید قرار داده است لذا شعبه خواسته شاکی آقای سیدحسین سیدموسوی را به منظور احتساب یک مقطع تحصیلی بالاتر در احکام کارگزینی وی را مورد تایید قرار داده و بر این اساس حکم به الزام خوانده به اقدام حسب خواسته صادر می نماید. این تصمیم قطعی می باشد.

ج: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۷۳۹-۲/۸/۱۳۹۱ در رسیدگی به پرونده شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۷۰ موضوع دادخواست آقای احمد متقی نژاد به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص شکایت آقای احمد متقی نژاد به طرفیت استانداری تهران و اداره کل امور اداری و مالی و به خواسته منظور نکردن یک مقطـع تحصیلی بالاتـر بـه ازای هشتصد سـاعت دوران آمـوزشی بـرای کـارمندان لیسانس نـظر به محتویات پرونده و مدارک پیوستی عنایتاً برگهای ۱ تا ۴۲ پرونده که حکایت از گذراندن دوران آموزشی وسیله شاکی را دارد و طرف شکایت نیز به موجب لایحه شماره ۸۶۶۲۹/۶۳/۹۰-۲۴/۱۱/۱۳۹۰ اظهارات شاکی در خصوص سپری نمودن مدت آموزش به نظر شکایت شاکی وارد است و مستنداً به مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ورود شکایت و الزام خوانده به پذیرش خواسته با طرح موضوع در کمیته توانمندسازی مربوطه صادر و اعلام می گردد. رأی صادره با رعایت ماده ۷ قانون یاد شده قطعی است.

بخش دوم:
گروه دیگری از شکات، دوره های آموزشی خود را در زمان حاکمیت بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ آغاز کرده و بخشی از این دوره ها را در زمان حاکمیت بخشنامه فوق و بخش دیگری از آن را پس از صدور بخشنامه های شماره ۱۸۳۴/۲۰۰-۳۰/۱/۱۳۹۰ و شماره ۳۱۱۴۹/۹۰/۲۰۰-۴/۱۲/۱۳۹۰ و شماره ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ سپری کرده اند. این گروه از شکات نیز به دلیل عدم احتساب مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر در حکم کارگزینی خود، شکایاتی را به طرفیت استانداری تهران در شعب مختلف دیوان عدالت اداری مطرح می کنند. در رابطه با شکایت این گروه از شکات هم شعب دیوان عدالت اداری آرایی صادر کرده اند که به قرار زیر است:

الف: شعبه ۲۷ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۰۲۳۴-۱۶/۲/۱۳۹۲، ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۷۰۱۲۵۵-۷/۵/۱۳۹۱ در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۱۲۱۰، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۹۶۵۲۴ و با موضوع دادخواست آقایان رحمان علیزاده و یحیی بناساز به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر با توجه به دوره های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
با توجه به محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه طرف شکایت نظر به اینکه شاکی دوره های آموزشی مربوط به نظام جدید آموزشی کارکنان دولت مقرر در مصوبه ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ سازمان مدیریت و برنامه ریزی وقت کشور که در اجرای ماده ۱۵۰ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تدوین یافته است را با موفقیت گذرانده و به میزان ۱۰۵۶ ساعت مورد تایید مشتکی عنه نیز قرار گرفته است با این وصف شاکی استحقاق برخورداری از مزایای مندرج در همان مصوبه را خواهد داشت بدین جهت حکم به ورود شکایت صادر و اعلام می گردد این رأی قطعی است.

ب: شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری به موجب دادنامه های شماره ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۹-۱۱/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۸۱-۲۴/۷/۱۳۹۱ در رسیدگی به پرونده های شماره ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۵۵۸۳، ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۵۹۲۶ با موضوع دادخواست آقایان ابوالفضل نجفی و ناصر آذریفر به طرفیت استانداری تهران و به خواسته الزام به احتساب مدرک تحصیلی بالاتر و با توجه به دوره های آموزشی طی شده به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است:
موضوع می بایست در کمیته اجرایی آموزش و توانمندسازی استانداری تهران مورد طرح قرار گیرد بنابراین بر مبنای ضرورت بررسی موضوع در کمیته مذکور شکایت وارد تشخیص به استناد مادتین ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ و ضمن صدور حکم به ورود شکایت، مشتکی عنه را مکلف به اجابت خواسته فوق الذکر و الزام مشتکی عنه به طرح موضوع در کمیته فوق الذکر می نماید. این رأی مطابق ماده قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ قطعی بوده و بر اساس مادتین ۳۴ و ۳۷ همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم الاجرا و دارای ضمانت اجرای قانونی است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۸/۱۲/۱۳۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.

رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

الف- در خصوص آراء مندرج در بخش اول گردش کار پرونده، ضمن احراز تعارض در آراء، نظر به اینکه شاکیان در حاکمیت بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ دوره آموزشی خود را گذرانده اند، بنابراین در خصوص دادخواهی آنان به خواسته الزام به برقراری مزایای ناشی از این بخشنامه، استناد به بخشنامه هایی که در سال ۱۳۹۰ الی ۱۳۹۲ ابلاغ شده و در آنها شرایط جدیدی وضع گردیده موجه نیست و حق مکتسب این قبیل اشخاص را تضییع می کند. با توجه به مراتب و صرف نظر از اینکه شاکیان شرایط لازم در بخشنامه پیش گفته را دارند یا خیر آراء شعب ۲۱ و ۲۴ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه های ۱۲۹۷-۱۸/۸/۱۳۹۰ و ۷۰۰-۳/۵/۱۳۹۰ که بر وارد دانستن شکایت صادر شده صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

ب- در خصوص آراء مندرج در بخش دوم گردش کار، اولاً: با توجه به اینکه در رأی شعبه ۱۰ تجدیدنظر به شماره دادنامه ۵۲۹-۱۶/۲/۱۳۹۴، کارمند موضوع این رأی ساعات آموزشی مربوط را سپری نکرده است، بنابراین این رأی از موضوع تعارض خارج است و در سایر آراء تعارض محرز است. ثانیاً: با توجه به اینکه شاکیان موضوع این بخش از گردش کار پرونده در حاکمیت بخشنامه شماره ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ دوره آموزشی را شروع کرده ولی در حاکمیت بخشنامه های شماره ۱۸۳۴/۲۰۰ – ۳۰/۱/۱۳۹۰، ۳۱۱۴۹/۹۰/۲۰۰-۴/۱۲/۱۳۹۰ و ۱۸۸۱۹/۹۲/۲۰۰-۱۴/۱۱/۱۳۹۲ دوره مربوط را به اتمام رسانده اند و در بخشنامه اخیرالذکر علاوه بر شرایط مصرح در بخشنامه ۲۲۵۵۴/۱۰۵-۲۸/۱۲/۱۳۸۰ رعایت ضوابط دیگری نیز پیش بینی شده و از جمله آنها طرح موضوع در کمیته های راهبری آموزش و توانمندسازی کارکنان می باشد، بنابراین آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شماره دادنامه های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۴۸۹-۱۱/۷/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۲۰۱۵۸۱-۲۴/۷/۱۳۹۱ شعبه ۲۲ دیوان عدالت اداری در حدی که مقید به طرح در کمیته راهبری آموزش و توانمندسازی است، صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است.

محمدکاظم بهرامی
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.