آشنایی با مزایای خاتمه قرارداد کار

0
آشنایی با مزایای خاتمه قرارداد کار
آشنایی با مزایای خاتمه قرارداد کار

پاراف آشنایی با مزایای خاتمه قرارداد کار : طبق ماده ۲۱ قانون کار، قرارداد کار به شش روش خاتمه پیدا می کند: «فوت کارگر»، «بازنشستگی کارگر»، «از کار افتادگی کارگر»، «انقضای مدت در قراردادهای کار بامدت موقت و عدم تجدید صریح یا ضمنی آن»، «پایان کار در قراردادهایی که مربوط به کار معین است» و «استعفای کارگر».

بر اساس تبصره ماده ۲۱ ، کارگری که استعفا می دهد، باید این موضوع را کتباً به کارفرما اعلام کند و موظف است یک ماه به کار خود ادامه دهد. با این حال، اگر کارگر طی ۱۵ روز پس از ارائه درخواست استعفا، انصراف خود را کتباً به کارفرما اعلام کند، موضوع استعفا، منتفی تلقی می شود و تقاضای استعفای وی اثری نخواهد داشت.

در شرایط خاتمه قرارداد کار ناشی از «فوت»، «بازنشستگی» یا «ازکار افتادگی» کارگر، مطالبات وی تابع قوانین تأمین اجتماعی خواهد بود؛ اما در قراردادهای موقتی که به دلیل انقضای مدت قرارداد، خاتمه یافته اند، چنین نیست و تسویه حساب و پرداخت مطالبات این دسته از کارگران برعهده کارفرماست.

علاوه بر مطالبات ناشی از فعالیت کاریِ کارگر، اعم از دستمزد روزانه، حق اولاد، بُن کالاهای اساسی، کمک هزینه مسکن، عیدی(بر مبنای ماه های فعالیت) و …، بر اساس ماده ۲۴ قانون کار، کارفرما «مکلف است به کارگری که مطابق قرارداد، یکسال یا بیشتر، به کار اشتغال داشته است، برای هر سال سابقه، اعم از متوالی یا متناوب، براساس آخرین حقوق، مبلغی معادل یک ماه حقوق به عنوان مزایای پایان کار به وی پرداخت نماید.»

چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.

برخی از کارفرمایان در قراردادهای موقت، مزایای مربوط به این ماده قانونی را به صورت ماهانه، تحت عنوان «علی الحساب سنوات» منظور می کنند. اگرچه، ظاهر این عمل بی اشکال است، اما باید توجه داشت که مبنای محاسبه این مطالبه حقوقی، آخرین دستمزد دریافتی کارگر است و در صورتی که کارگر بیش از یک سال برای وی کار کرده باشد، در زمان خاتمه قرارداد، کارفرما باید «مابه التفاوت سنوات» سال های قبل را محاسبه و به کارگر پرداخت کند.

طبق ماده ۳۱ قانون کار، چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی ویا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت، حقوقی به میزان ۳۰ روز مزد به وی پرداخت نماید. این وجه علاوه بر مستمری از کارافتادگی یا بازنشستگی کارگر است که توسط سازمان تامین اجتماعی پرداخت می شود.پاراف.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here