ضوابط اجرایی بودجه ۹۷

هم رده ضوابط اجرایی قانون بودجه۹۶ : هیئت وزیران در جلسات ۱۶ /۱ /۱۳۹۶ و ۲۰ /۱ /۱۳۹۶ به پیشنهاد شماره ۱۵۲۴ مورخ ۵ /۱ /۱۳۹۶ سازمان برنامه و بودجه کشور، ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور را به شرح زیر تصویب کرد.

دانلود ضوابط اجرایی قانون بودجه۹۶

این مقرره در جلسات مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۱۶و ۱۳۹۶/۰۱/۲۰هیئت وزیران تصویب و با شماره ۵۷۱۳مورخ ۱۳۹۶/۰۱/۲۶ از سوی معاون اول رییس جمهور ابلاغ گردید.

به موجب این ضوابط ، دستگاهھای اجرایی ملی و استانی موظفند عملکرد قانون بودجه سـال ۱۳۹۶ کل کشور را مطابق نظام جامع نظارت که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند، به سازمان ارایه نمایند.

ھمچنین دستگاه ھای اجرایی مجازند علاوه بر پرداخت ھزینه ھای مربوط به امور قرآنی، پایگاه ھای مقاومت بسیج و فعالیت ھای دینی، فرھنگی و ورزشی و بھبود و ارتقای دانش و سلامت کارکنان، نسبت به پرداخت ھزینه ھای مربوط به اجرای آیین نامه ترویج و توسعه فرھنگ نماز اقدام کنند.

ھیات وزیران ھمچنین صندوق بازنشستگی کشوری را موظف کرد نسبت به پرداخت کمک ھزینه عائله مندی، اولاد و عیدی برای بازنشستگان دستگاه ھای اجرایی که ھزینه ھای مذکور توسط سازمان از اعتبارات ھزینه ای آنھا قبلاً کسر شده، اقدام نماید. سایر ھزینه ھای مربوط به بازنشستگان از قبیل کمک ھزینه ازدواج، کمک ھزینه فوت، حق بیمه عمر و حوادث توسط دستگاه ھای اجرایی ذیربط پرداخت می شود.

براساس ماده دیگری از ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۶ کل کشور، به دستگاه ھای اجرایی و مؤسسات و نھادھای عمومی غیردولتی اجازه داده شد یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را به منظور استقرار سیستم مدیریت سبز ھزینه کنند.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.