خرید سربازی مشمولان غایب خدمت سربازی با پرداخت ده تا ۵۰ میلیون جریمه

0
خرید سربازی مشمولان غایب خدمت سربازی با پرداخت ده تا ۵۰ میلیون جریمه
خرید سربازی مشمولان غایب خدمت سربازی با پرداخت ده تا ۵۰ میلیون جریمه

پاراف خرید سربازی مشمولان غایب خدمت سربازی با پرداخت ده تا ۵۰ میلیون جریمه : دولت در لایحه بودجه ۹۵ پیشنهاد کرد که کلیه مشمولان ﺧﺪﻣﺖ وﻇﻴﻔﻪ ﻋﻤﻮمی را ﻛﻪ بیش از ۵ ﺳﺎل ﻏﻴﺒﺖ دارﻧﺪ ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺖ جرﻳﻤﻪ ﻣﺪت زﻣﺎن غیبت معاف کنند.

بنا به پیشنهاد دولت در لایحه بودجه، ﺗمام درآﻣﺪﻫﺎی ﺣﺎﺻﻞ از اعطای معافیتﻫﺎی ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺣﺴﺎب درآﻣﺪ ﻋمومی ﻛﺸﻮر ﻣﻮﺿـﻮع ردﻳـﻒ ۱۵۰۱۲۸ ﻧـﺰد ﺧﺰاﻧﻪ‌داری ﻛـﻞ ﻛﺸـﻮر وارﻳـﺰ و ﺗـﺎ سقف سیﻫـﺰار میلیارد رﻳﺎل در ﻗﺎﻟﺐ ردیف ۱۳۲ ــ ۵۳۰۰۰۰ ﺑﻪ‌ﺻﻮرت مسلح ﻣﻄـﺎﺑﻖ ﻣﻮاﻓﻘﺘﻨﺎﻣـﻪ متبادله ﺑـﺎ ﺳـﺎزﻣﺎن ﻣـﺪیریت و ﺑﺮنامه‌ رﻳﺰی ﻛﺸﻮر هزینه می‌شود.

ﻣﻴﺰان جرﻳﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻏﺎﻳﺐ ﺑﺮای ﺻﺪور ﻛﺎرت ﻣﻌﺎﻓﻴﺖ ﻧﻈﺎم وﻇﻴﻔﻪ ﺑﻪ‌ﺷﺮح ﺟﺪول زﻳﺮ است:

ﻣﺪرک تحصیلی ﭘﺎﻳﻪ رﻳﺎلی ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻣﺸﻤﻮﻟﻴﻦ ﻏایب

زﻳﺮدﻳﭙلم ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دیپلم ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ﻓﻮق‌دیپلم ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ﻟﻴﺴﺎنس ۲۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ﻓﻮق‌ﻟﻴﺴﺎنس ۳۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دﻛﺘﺮای ﻏﻴﺮﭘﺰشکی ۳۵۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

دﻛﺘﺮای ﭘﺰﺷﻜﻲ ۴۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال

ﭘﺰﺷﻜﺎن ﻣﺘﺨﺼﺺ و ﺑﺎﻻﺗﺮ ۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال.

ﺑﻪ‌ازای ﻫﺮ ﺳﺎل ﻏﻴﺒﺖ ﻣﺎزاد ﺑﺮ ﭘﻨﺞ ﺳﺎل ۱۰ درصد ۱۰% ﺑﻪ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﭘﺎﻳﻪ اﺿﺎﻓﻪ و ﻣﺪت ﻏﻴﺒﺖ ﺑﻴﺶ از شش ماه، یک سال ﻣﺤﺴﻮب می‌شود.

ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن ﻣﺘﺄﻫﻞ ۵% و ﺑﺮای ﻣﺸﻤﻮﻻن دارای ﻓﺮزﻧﺪ ﻧﻴﺰ به‌ازای ﻫﺮ ﻓﺮزﻧﺪ ۵% از مجموع مبلغ ﺟﺮﻳﻤﻪ ﻛﺴﺮ می‌شود.تسنیم.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید