تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی

0

پاراف تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی :  احتساب مديرعامل و رييس هيات عامل سازمان حسابرسي، همتراز مقامات موضوع بند (د) ماده ۷۱ قانون مديريت خدمات كشوری:

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹/ ۵/ ۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و به استناد تبصره (۱) ماده (۷۱) قانون مديريت و خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – تصويب نمود:
مديرعامل و رييس هيئت عامل سازمان حسابرسي، همتراز مقامات موضوع بند “د” ماده (۷۱) قانون مديريت و خدمات كشوري – مصوب ۱۳۸۶ – محسوب مي شود.

محمدرضا رحيمي

معاون اول رييس جمهور

تصویب نامه همترازی مديرعامل و رئيس هيات عامل سازمان حسابرسی

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید