بررسی تصویب عنوان «شهید خدمت» در دولت

0
بررسی تصویب عنوان «شهید خدمت» در دولت
بررسی تصویب عنوان «شهید خدمت» در دولت

پاراف بررسی تصویب عنوان «شهید خدمت» در دولت : مهدی چمران رئیس شورای اسلامی شهر تهران در خصوص اختصاص نام شهید به جانباختگان آتش نشانی گفت: با توجه به تعریف های موجود امکان اختصاص نام شهید به این افراد امکان پذیر نیست. در جلسه ای که به همین منظور با مسئولین مرتبط تشکیل شده بود نام شهید خدمت را پیشنهاد دادم که با استقبال آنان برای تصویب به هیئت دولت ارائه داده شده است.

جانباختگان آتش نشان و محیط زیست که در زمان خدمت جان خود را از دست می دهند به عنوان «شهید خدمت» شناخته می شوند و می توان مزایای مرتبط را به مانند افرادی که در حین پرواز و در هواپیما جان خود را از دست می دهند اعمال کرد.

چمران اظهار داشت: اگر این موضوع به تصویب برسد جانباختگان آتش نشان و محیط زیست که در زمان خدمت جان خود را از دست می دهند به عنوان «شهید خدمت» شناخته می شوند و می توان مزایای مرتبط را به مانند افرادی که در حین پرواز و در هواپیما جان خود را از دست می دهند اعمال کرد.

بروز حوادث در کارها دارای حد معمولی است و با توجه به آموزش هایی که هر فرد برای آتش نشان شدن طی می کند، از دست دادن دو آتش نشان در طول دو ماه نشان می دهد وضعیت در حال خروج از این حد معمول است.

حبیب کاشانی عضو شورای اسلامی شهر تهران در دویست و نود هفتمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران نسبت به موضوعات مربوط به آتش نشانان تذکر داد و گفت: جان باختن دو آتش نشان در دو ماه نشان می دهد که حوادث در این حوزه کاری در حال افزایش است.

وی با بیان اینکه آتش نشانان را می توان سربازان گمنام امام زمان نامید، گفت: بروز حوادث در کارها دارای حد معمولی است و با توجه به آموزش هایی که هر فرد برای آتش نشان شدن طی می کند، از دست دادن دو آتش نشان در طول دو ماه نشان می دهد وضعیت در حال خروج از این حد معمول است.مهر.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here