رئیس سازمان اداری استخدامی : هر هفته درخواست افزایش فوق‌العاده حقوق داریم!

هم رده سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری : هم رده مجموعه ای از پرسش و پاسخهای رایج کارمندان و کارکنان دولت را فراهم نموده که در زیر می توانید آنها را مطالعه نمایید.

* منظور از تخلف اداری چیست؟

تخلف اداری اعمالی است که مستخدم در زمان برقراری رابطه استخدامی ( آزمایشی ، قطعی ، قراردادی و رسمی ،ثابت و یا دائم)مرتکب گردد و این اعمال از مصادیق بندهای ۳۸ گانه ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری باشد. رسیدگی به پرونده هائی که ارتکاب تخلف مربوط به زمان قبل ا استخدام افراد باشد وجاهت قانونی ندارد.

* هیات دارای چند عضو است و توسط چه کسی منصوب می شوند؟

هیاتهای بدوی و تجدید نظر متشکل از ۳ عضو اصلی و یک یا دو عضو علی البدل هستند که به استناد ماد ۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری برای مدت سه سال ازسوی وزیر یا بالاترین مقام سازمان انتخاب و انتخاب مجدد آنان بلامانع است. احکام انتصاب اعضاء با امضای وزیر صادر می گردد

* آیا آراء صادره توسط هیأتها در پاداش پایان خدمت تأثیری دارد؟

وفق قانون چنانچه مستخدمی در دهه سوم خدمت خود مرتکب تخلف شود به ازای هر رأی صادره درخصوص وی (بجز رأی اخطار کتبی بدون درج درپرونده استخدامی ) ، یک ماه از پاداش پایان خدمت او کسر خواهدشد.

* مسئولیت ابلاغ مکاتبات هیأت (ابلاغ اتهام /دعوت نامه یا رأی صادره وحکم اجرائی) در اداره ها برعهده کیست؟

مسئولیت ابلاغ تمامی مکاتبات برعهده مسئول کارگزینی یا اموراداری هر اداره می باشد و طبق ماده ۲۳ آئین نامه اجرائی قانون رسیدگی به تخلفات اداری، مسئولیت هرکونه تأخیردرابلاغ آراء و صدور احکام اجرائی مربوط ،برعهده مسئولین کارگزینی یا امور اداری می باشد

* تفاوت رأی قطعی و قابل پژوهش چیست؟

آراء قطعی بلافاصله پس از اینکه به رویت و امضاء اشخاص رسید قابل اجرا بوده و چنانچه فردی به اینگونه آرا اعتراض د اشته باشد ظرف مدت حداکثر یک ماه از تاریخ رویت و امضای رأی ، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ارسال نماید. اما در آراء قابل پژوهش، فرد پس از رویت و امضای رأی تا یک ماه مهلت اعتراض دارد و درصورت اعتراض با رعایت مدت قانونی پرونده وی به هیإت تجدیدنظر ارسال می گردد وچنانچه فرد اعتراضی نکند رأِی صادره ، اجرا و حکم اجرائی آن توسط کارگزینی یا امور اداری صادر خواهدشد .

* مرجع رسیدگی به اعتر اض به آراء هیات کجاست؟

مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراء قابل پژوهش ، هیات تجدید نظر است ولی مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به آراءقطعی ، دیوان عدالت اداری است

* نحوه اعتراض به آراء هیات چگونه است؟

کارکنانی که به رای قابل پزوهش هیات بدوی در مهلت مقرر ۳۰ روزه اعتراض دارند ، کتبا” با امضا وتاریخ ، به همراه مدارک ومستندات لازم در دبیرخانه اداره متبوع ثبت و به همراه تصویر آخرین حکم کارگزینی و تصویر رای رویت شده ، توسط اداره امور ادا ری یا کارگزینی به شعبه تجدید نظر مربوطه ارسال می گردد. آراء هیات تجدید نظر قطعی و پس از ابلاغ لازم الاجرا می باشند.

* آیا معتادانی که ترک اعتیاد کرده اندوبازخریدیابازنشسته شده اند می توانند درخواست برگشت بکاردهند؟

برابر تبصره ۴ ماده ۲۲ قانون : درموردمعتادان به موادمخدر که براساس آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری به مجازاتهای بازخرید یا بازنشستگی باتقلیل گروه ، اخراج و انفصاال دائم از خدمات دولتی محکوم شده یا می شوند ، در صورت ترک اعتیاد درمدت شش ماه از تاریخ ابلاغ رای ، به تشخیص هیات تجدید نظر ، موضوع براساس ماده ۲۴ این قانون به هیات عالی نظارت ارجاع می شود.

* ماده ۱۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری چیست؟

طبق این ماده ، هرگاه تخلف مستخدمی ،عنوان یکی از جرائی مندرج در قوانین جزائی را نیز داشته باشد ، هیأت رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف رسیدگی ورأی قانونی را صادر نمایدومراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد.هر گونه تصمیم مراجع قضائی ،مانع اجرای مجازات های اداری نخواهدبود.چنانچه تصمیم مراجع قضائی مبنی بربرائت باشد ،هیأت رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام می نماید.

* درصورت استنکاف اشخاص ازدریافت برگه ابلاغ اتهام یا عدم دسترسی به او تکلیف چیست؟

طبق تبصره ماده ۸۱آئین دادرسی مدنی درصورت استنکاف، درصورت جلسه ای توسط مأمورابلاغ باقیدتاریخ وامتناع در متن آن به هیات ارائه و همین تاریخ آغاز ابلاغ اتهام محسوب می گردد .
درصورت مجهول المکان بودن ، طبق ماده ۷۳ آئین دادرسی مدنی ، یک بار ازطریق نشرآگهی آقدام ، که پس از یکماه قابل رسیدگی است.درمتن آگهی درروزنامه کثیرالانتشار یا محلی ، نوع اتهام ذکر نمی شود مگر غیبت.ودر ذیل آن قید شود درصورت عدم مراجعه پس از یکماه از تاریخ انتشار این آگهی ، اقدامات قانونی معمول خواهد شد.

در صورت عدم حضور در محل سکونت و یاامتناع از تحویل اوراق توسط فرد مورد نظر یا بستگان و خادمان او ، نسخه اخطاریه رابر روی
درب نشانی تعیین شده الصاق می نمایند ودرصورتی که هیچکس درمحل تعیین شده نباشد، مأمور ابلاغ یکبار دیگر و دروقت
مناسب مراجعه نماید و اخطاریه را بر درب محل سکونت نصب نمایدوتاریخ الصاق اخطاریه ، تاریخ ابلاغ نحسوب می شود .

* درصورت بازنشسته شدن مستخدم درطول دوره تحمل مجازات نحوه اجرای رای چگونه است؟

طبق نامه ۲۳۳۰۰/۵۲/۲-۱۶/۶/۷۸ هیات عالی نظارت ، درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ، ادامه اجرای رأی منتفی خواهدبود.

* آیا وزیر می تواند کارمندی را که مرتکب غیبت شده اخراج نماید؟

طبق ماده ۱۷ قانون درصورت غیبت متوالی بیش از۲ماه و یا متناوب بیش از ۴ ماه ، وزیر یا مقامات مذکور در این ماده حق اخراج فر د را از دستگاه دارند.

* آیاکارمندی که درحال بازداشت است مشمول دریافت حقوق است؟

طبق نظریه حقوقی شماره ۵۵۷۷/۷-۲/۱۲/۶۰ پرداخت حقوق به کارکنان در ازای انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا مأموریت می باشد.بنابراین عدم حضور کارمندی که دربازداشت است و سرخدمت حاضر نشده ، غیبت محسوب
می گرددوپرداخت تمام یا قسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.

* نحوه اعمال مجازات درخصوص مواد مخدر(خرید وفروش و نگهداری …) چگونه است ؟

طبق ماده ۷ قانون اصلاح مبارزه با موادمخدر ، درصورتی که مرتکب(خریدوفروش ونگهداری و…) از کارکنان دولت یاشرکتهای دولتی و… باشد، علاوه برمجازاتهای مذکور(جزای نقدی و حبس وشلاق و …)برای باراول به شش ماه انفصال و برای باردوم به یکسال انفصال و برای بار سوم به انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم می شود

* در صورت امتناع فرد متهم مشکوک به اعتیاد ازانجام آزمایش تکلیف چیست؟

درصورت امتناع متهم وافراد مشکوک به اعتیاد از رفتن به آزمایشگاه یا دادن نمونه می توان از مراجع قضائی و انتظامی و ستاد مبارزه باموادمخدر کمک گرفت(وظیفه اخذ نمونه برعهده حراست می باشد). پس از اولین امتناع متهم ،ضمن صورت جلسه ، ابلاغ
اتهام اعتیادبه موادمخدر می گردد .پس از وصول دفاعیه مجددا” درخواست اخذ نمونه شودودر صورت امتناع مجدد، ضمن صورت جلسه ، تخلف وی از نظر اعتیاد ، محرز محسوب می گرد.

* آیااشخاصی که پرونده آنها در هیاتها مطرح است می توانند درنقل وانتقالات شرکت کنند یا ازمرخصی استفاده کنند؟

به استناد تبصره ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی ، درمواردی که پرونده متهم در هیاتها تحت رسیدگی است هرگونه تصمیم گیری نسبت به حالت استخدامی وی منوط به کسب نظر از بالاترین مقام دستگاه یا نماینده وی (نماینده وزیر و مسئول هماهنگی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری)است.

* انفصال چیست؟

انفصال به معنی منع از اشتغال بکار است و بردوقسم است:موقت و دائم انفصال موقت برابر بند “د” ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری از یک ماه تا یکسال است.
انفصال دائم از خدمات دولتی برابر بند”ک” ماده ۹قانون یاد شده است ودر صورت قطعی شدن محکوم علیه مجاز به اشتغال در خدمات دولتی نمی باشد.
این دو نوع انفصال از آرای قابل پژوهش در مرحله بدوی است و محکوم علیه حق دارد ظرف مدت ۳۰ روز پس از ابلاغ به آن اعتراض نموده و مجددا” در مرحله تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد چنانچه این آرا در مرحله تجدید نظر صادر شود قطعی و لازم الاجرا است و پس ازابلاغ به اجرا در می آید و محکوم علیه در صورت اعتراض می تواند در مهلت قانونی به دیوان عدالت اداری شکایت می کند.

* اعمال مجازات انفصال در خصوص اشخاصی که در بازداشت وحبس به سر می برند چگونه است؟

اجرای مجازات انفصال موقت از تاریخ ابلاغ به محکوم علیه (در صورت قطعی بودن)اگر چه نامبرده در بازداشت بسر برد منع قانونی ندارد.

* در صورتی که فردی به استناد آرای هیاتها و مراجع قضایی به مجازات انفصال محکوم شود تکلیف چیست؟

به استناد نامه شماره ۲۵۰۲۶/۱۶۰۴-۲۷/۳/۸۷ هیات عالی نظارت ، با توجه به استقلال رای هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری نسبت به مراجع قضائی ولازم الاجرا بودن احکام قطعی هردو مرجع ، مجازات انفصال موقت هر دو مرجع از تاریخ ابلاغ تا انتهای مدت اعمال آن لازم الاجرا است اگرچه قسمتی از مجازات انفصال موقت هر دو مرجع با یکدیگر هم پوشانی و تداخل داشته باشد.

* درصورتی که مستخدمی درحین تحمل مجازات مرتکب تخلف جدید شود تکلیف چیست؟

در صورت ارتکاب تخلف اداری جدید ،هیات ذیربط موظف به رسیدگی است.

* چنانچه متهمی در طول مدت تحمل مجازات اداری بازنشسته شود تکلیف چیست؟

درمواردی که با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین نامه ،متهم ،بازنشسته گردد واتهام وی نیز منطبق بربندهای ۳۴ الی ۳۸ ماده ۸ قانون نباشد ، رسیدگی به اتهام چنین متهمی متوقف گردیده و صدور رای منتفی می باشد.درصورتیکه مستخدم در طول تحمل مجازاتهای اداری با رعایت مقررات مربوط بازنشسته شود ادامه اجرای رای منتفی خواهد شد

* در صورت ارتکاب تخلف افراد بازنشسته آیا قابل طرح در هیاتها می باشد

به جزبندهای ۳۴ تا ۳۸ ماده ۸ قانون ، تخلفاتی که منطبق بر سایر بندها می باشد برای بازنشستگان قابل پیگیری در هیاتها نمی باشد.

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* نحوه رسیدگی به ایام غیبت افرادی که در بازداشت بوده اند چگونه است؟

دررسیدگی به ایام غیبت کارکنانی که در غیبت بسر برده اند لازم است پس از بررسی ، چنانچه بازداشت وی ناشی از جرمی باشد که جنبه تخلف اداری نیز دارد به تخلف وی رسیدگی میشود در غیراینصورت چنانچه از مصادیق تخلف اداری نیست قابلیت رسیدگی ندارد.

هم چنین افرادی که بازداشت می شوند سه حالت در خصوص غیبت آنها متصور است:
۱- افرادی که پس از بازداشت ، بدون رای ، آزاد با تبرئه یا قرار منع تعقیب صادر شودکه برابر بند ژ ماده ۱۲۴ قانون استخدام کشوری ، غیبت موجه محسوب می شود.ودر اینصورت پرداخت حقوق و مزایای این ایام بلا اشکال و جزء سنوات خدمت لحاظ شود.
۲- پس از بازداشت به علت گذشت شاکی خصوصی قرار موقوفی تعقیب صادر شود که تبرئه تلقی نمی گردد . چون بازداشت متهم ، مستند به فعل مجرمانه کارمند بوده ، غیبت وی غیر موجه تلقی و مستحق مجازات اداری است
۳- پس از بازداشت ، محکوم به حبس گردیده که برابر بند ذ ماده ۱۲۴ نسبت به صدور حکم انفصال موقت اقدام و نیاز به رسیدگی در هیات نیست .البته نسبت به اصل اتهام وی در صورتی که از مصادیق تخلفات اداری باشد هیات می تواند رسیدگی کند.

* آیا رای اخطارکتبی در پرونده پرسنلی فرد درج می گردد وآیا این رای درپاداش پایان خدمت تاثیری دارد؟

به استناد بخشنامه ۵۰۹۹۴/۱۶۰۴-۲۵/۳/۸۲ هیات عالی نظارت ،:
الف) رای اخطار کتبی درپرونده درج نمی شود وصرف ابلاغ به محکوم علیه ، اجرا شده تلقی می گردد.
ب) اخطارکتبی باعث محرومیت محکوم علیه از پاداش یاد شده نمی گردد زیرا هدف قانونگذار از قید بدون درج در پرونده فقدان ترتیب هرگونه آثار محکومیت بند الف است.

* آیا کسی که پرونده او در هیات تحت رسیدگی است می تواند بازنشسته گردد؟

در صورتی که پرونده کارمندی در هیات تحت رسیدگی است بازنشستگی وی منوط به اجازه از وزیر یا نماینده وزیر است که باید تبصره ماده ۱۶ اعمال شود.

* آیا تمرد از اجرای دستور مقام مافوق تخلف محسوب می شود؟

به استناد ماده ۹۶ مدیریت خدمات کشوری : کارمندان دستگاههی اجرائی مکلف می باشند در حدود قوانین و مقررات ، احکام و اوامر روسای مافوق خود را در امور اداری اطاعت نمایند. اگر کارمندان ، حکم یا امر مقام مافوق را برخلاف قوانین ومقررات اداری تشخیص دهند ، مکلفند کتبا” مغایرت دستور را با قوانین ومقررات به مقام ما فوق اطلاع دهند.درصورتی که بعد از این اطلاع مقام مافوق کتبا” اجرای دستور خود را تائید کرد ، کارمندان مکلف به اجرای دستور صادره خواهند بود و از این حیث مسئولیت متوجه کارمندان نخواهد بودو پاسخگوئی با مقام دستور دهنده می باشد.
لازم به ذکر است که سرپیچی ازاجرای دستورهای مقام های بالاتر در حدود وظایف اداری ،طبق بند ۱۳ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، تخلف محسوب می گردد.

* چنانچه تخلف کارمندی جنبه جزائی نیز داشته باشد تکلیف چیست؟

براساس ماده ۱۹ قانون ، هرگاه تخلف کارمند ،عنوان یکی از جرائم مندرج در قوانین جزائی را یز داشته باشد ، هیات رسیدگی به تخلفات اداری مکلف است مطابق این قانون به تخلف ، رسیدگی و رای قانونی صادر نمایدو مراتب را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال نماید.هرگونه تصمیم مراجع قضائی مانع از اجرای مجازاتهای اداری نخواهد بود.چنانچه تصمیم مرجع قضائی مبنی بر برائت باشد هیات رسیدگی به تخلفات اداری طبق ماده ۲۴ این قانون اقدام نماید.

* آیا مجازات اخطار بدون درج در پرونده پرسنلی نیاز به حکم اجرائی دارند؟

مجازات اخطار نیاز به صدور حکم کارگزینی ندارند و صرفا” با ابلاغ رای ، اجرا شده تلقی می گردد.

* در صورت خودداری از تخلیه خانه سازمانی توسط کارمند ، تکلیف چیست؟

رای ۱۹۵ -۲۰/۶/۷۹ هیات عمومی دیوان عدالت اداری : به موجب ماده ۳ قانون نحوه استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۳۴۶ وماده ۱۲ آئین نامه مربوط ، شرایط استفاده از خانه های سازمانی مصوب ۱۹/۱۰/۷۳ هیات وزیران (( ضمانت اجرای عدم تخلیه
خانه سازمانی ، ضبط حقوق ومزایای کارمند به نفع سازمان مربوطه بوده و علاوه برآن سازمان متبوع مکلف است به استناد ماده ۱۵ آئین نامه مرقوم ، نسبت به تخلیه خانه از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.))…

* آیا اعمال خلاف شئون شغلی فقط منحصر به محیط کار می باشد؟

اصولا” ارتکاب هر گونه جرمی توسط مستخدمین …( وقوع آن در محیط اداره یا خارج آن و همین طور رسیدگی در مراجع قضائی یا عدم رسیدگی آن تاثیری در ماهیت قضیه ندارد) از مصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری می باشد …

* آیا هر فرد حقیقی یا حقوقی حق طرح شکایت خود را در هیاتها دارد؟

به استناد ماده ۱۸ دستورالعمل هیات عالی نظارت، هیاتهای بدوی یا تجدید نظر درصورت شکایت یا اعلام اشخاص ، اعم از ارباب رجوع ، مرد یا کارمندان ،مدیران ، سرپرستان اداری ، بازرسان هیات عالی نظارت ،مقامات و اشخاص مندرج
درماده ۱۲ و ۱۷ قانون ، دفاتر بازرسی و پاسخگوئی به شکایات ، سازمان بازرسی کل کشور و هم چنین درموارد نقض رای توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت ، حسب مورد شروع به رسیدگی می نماید.

تبصره ۱- رعایت سلسله مراتب اداری در اعلام تخلف به هیات لازم نیست.
تبصره ۲- انصراف شاکی یااعلام کننده ، مانع رسیدگی هیات نخواهد بود.
تبصره ماده ۴۹ دستورالعمل: شکایات فاقد نام ونشانی و امضای شاکی قابل رسیدگی نخواهدبود.

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* آیا افراد غایب می توانند مجددا” مشغول بکار شود؟

۱- افراد غایب چنانچه در حین رسیدگی به پرودنه در مرحله بدوی یا تجدید نظر درخواست اشتغال بکار دهند باید نسبت به اشتغال آنها اقدام کرد.
۲- افرا د غایب که در اجرای ماده ۱۷ حکم آنها صادر نشده باشد در صورت اعلام آمادگی می توانند مشغول بکار شوند.۳- پس از صدور حکم اخراج ماده ۱۷ که قعطی استباید اخراج شوند و نمی توانند مشغول بکار شوندهرچند اعتراض کرده باشند.۴- درمورد حکم اخراج ماده ۱۷ چند صورت دارد(در هیات تجدید نظر مورد رسیدگی قرار گیرد):
– تائید را ی
– نقض و صدور رای انفکاکی
– نقض و صدور رای غیر انفکاکی : حکم اشتغال وی صادر و مشغول بکار می گردد
– در صورت نقض رای قطعی ، بااعلام آمادگی مشغول بکار می گردد

* نحوه پرداخت حقوق افرادی که با رای دیوان عدالت اداری اعاه بخدمت می شوند چگونه است؟

درمواردی که مستخدمین ذیربط در اجرای آرای قطعی دیوان عدالت اداری به خدمت اعاده می شوند ، فاصله زمانی واقع شده از تاریخ ابلاغ رای تا صدور حکم اشتغال بکار ، چنانچه ناشی از فعل و اراده مستخدم نبوده و مستند به فعل دستگاه متبوع مستخدم باشد منطبق با حالت استخدامی غیبت موجه موضوع بند(ژ) ماده ۱۲۴ قانون استخدام
کشوری است و بابت دوران مزبور به مستخدم صرفا” حقوق مبنا و افزایش سنواتی ( بدون فوق العاده شغل و سایر فوق العاده ها ) کمک هزینه های عائله مندی و اولاد با رعایت کلیه مقرات مربوط قابل پرداخت است.

* آیا چنانچه برای مستخدمی از سوی دادگاه رای برائت یا صدور منع تعقیب صادر شود مشمول دریافت حقوق می شود؟

چنانچه تعقیب مستخدم در مرجع قضائی ، منجر به محکومیت وی گردد در این صورت دوران بازداشت و حبس وی با حالت انفصال موقت است و در صورت تحصیل برائت یا صدور قرار منع تعقیب در دادسرا مستخدم موصوف وجوه قابل پرداخت به سایر کارکنان آموزشی مدارس در زمان تعطیلی مدارس (ایام عید و تابستان) حسب مقررات بایدپرداخت شده و از این جهت تفاوتی بین آنها وجود ندارد.

* آیا می توان به کارکنانی که در بازداشت از طرف مراجع قضائی است می توان به او یا عائله او قمستی از حقوق را پرداخت نمود؟

ج) پرداخت حقوق به کارمند دولت در ازاء انجام کار یا استفاده از مرخصی استحقاقی یا معذوریت یا ماموریت می باشد بنابراین عدم حضور کارمندی که در بازداشت است و سر خدمت حاضر نشده غیت محسوب می گرددوپرداخت تمام یاقسمتی از حقوق به وی مجوز قانونی ندارد.

* آیاچنانچه فردی بدلیل غیبت غیرموجه محکوم به مجازات کسر حقوق گردد آیا مشمول دریافت حقوق می گردد؟

مجازات کسرحقوق ،غیر از برگشت حقوقی است که در صورت غیبت متخلف باید از وی در حق دولت استیفا گرد.به عبارت دیگر اگر کسی به اتهام غیبت ،محکوم به کسر ۳/۱ حقوق وفوق العاده شغل گردد علاوه براعمال مجازات مذکور ، از تاریخ ابلاغ رای ، باید چنانچه حقوق این ایام به وی پرداخت گردیده است از وی مستمرد و به حساب دولت واریز گردد.

* مجازات کسر حقوق شامل چه بندهائی از حقوق می گردد؟

کارکنانی که به موجب آرای هیاتها به مجازات کسر تا ۳/۱ حقوق و فوق العاده شغل موضوع بند ج ماده ۹ قانون ، محکوم می شوند ، صرفا” مشمول حقوق مبنا ، افزایش سنواتی و فوق العاده شغل می باشد و سایر فوق العاده ها را در برنخواهد گرفت.

* کمیسیون ماده ۱۷ چیست ؟

قبل از رسیدگی به موضوع غیبت غیرموجه متوالی ۲ ماه و متناوب ۴ ماه از سوی وزیر که از اختیارات ماده ۱۷ قانون است از طریق کمیسیون دراستان رسیدگی مقدماتی صورت می پذیرد و این کمیسیون می تواند متشکل از رئیس سازمان ،رئیس هیات بدوی ، مدیر ارزیابی عملکرد و رئیس امور اداری سازمان باشد.

* آیا عضویت و هرنوع همکاری در شرکتهای هرمی (گلدکوئیست) تحت هرنامی، تخلف اداری محسوب می گردد؟

طبق قانون الحاق یک بند و یک تبصره به ماده ۱ قانون مجازات اخلال گران در نظام اقتصادی کشور ، مصو ب ۱۳۶۹ واصلاح تبصره ۱ ماده ۲ آن که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است :تاسیس ، قبول نمایندگی و عضوگیری در بنگاه ، موسسه شرکت یا گروه به منظور کسب درآمد ناشی از افزایش اعضا به نحوی که اعضای جدید جهت کسب منفعت ، افراد دیگری را جذب نموده و توسعه زنجیره یا شبکه انسانی تداوم یابد، جرم محسوب می شودو مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می شود.بنابراین فرهنگیانی که پس از لازم الاجرا گردیدن این قانون ، همچنان یکی از عناوین مجرمانه مندرج در این قانون ( تاسیس ، قبول نمایندگی ، عضوگیری در بنگاه ،موسسه یاگروه) رادارا باشند و یا جدیدا” این عناوین را کسب نمایند علاوه براینکه عمل آنان برخلاف قانون و جرم تلقی می گردد
طبق فتوای مراجع عظام ومجتهدین ، فعل خلاف شرع بوده و اموال حاصل از این طریق نیز غیر قانونی و نامشروع محسوب می گرد.لذا … فعل آنان منطبق بر بند ۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوی ۷۲ مجلس شورای اسلامی بوده و تخلف اداری محسوب می گردد.

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* آیا برای متهمینی که به هیاتها دعوت می شوند باید حکم ماموریت صادرشود؟

بنظر به اینکه برای رسیدگی به پرونده های اتهامی ، در برخی موارد لازم است متهمین یامطلعین پرونده جهت حضور در جلسه هیاتها دعوت بعمل آید و اجابت این دعوت مستلزم صرف هزینه است و از آنجاکه اصل بر برائت افرا می باشد
وتاهنگامی که تخلف فرد به موجب رای قطعی احراز نگردد اعمال مجازات و تحمیل هزینه به افراد ، منطبق با مقررات ورعایت عدل وانصاف نمی باشد، لذا مقتضی است مقرر فرمائید درمورادی که فرد یاافرادی جهت حضور در جلسه هیات بدوی یا تجدید نظر رسیدگیبه تخلفات اداری کتبا” دعوت بعمل می آید اداره مربوطه با رعایت مقررات ، حکم ماموریت اداری برای اینگونه افراد صادر و نسبت به پرداخت فوق العاده روزانه موضوع بند ث ماده ۳۹ قانون استخدام ، اقدام نماید.
درمواردی که از افرادی به عنوان متهم یا مطلع یا شهود ، جهت حضور در هیات کتبا” دعوت بعمل می آید مراتب جهت صدورحکم ماموریت اداری فرد یا افراد دعوت شده به اداره مربوطه اعلام فرمائید تا اقدام مقتضی معمول گردد.

* آیا می توان پرونده اتهامی افراد را در اختیار دیگران قرار داد؟

مکاتبات هیاتها چون در راستای تخلفات کارمند تحت امر است محرمانه و هر گونه افشاگری از محتوای آن موجب هتک حیثیت افراد است و با توجه به اهمیت حفظ آبروی همکاران هر گونه پخش موارد اتهامی ممنوع بوده و موجب مجازات است بنابر این مکاتبات هیاتها باید به صورت محرمانه باشد. پرونه های اتهامی افراد محرمانه می باشد و به هیچ عنوان نباید در اختیار دیگران قرار گیرد.

* آیا جرائم مربوط یه مشروبات الکلی جزو تخلفات اداری است؟

جرائم مربوط به مشروبات الکلی جزء تخلف بند۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری است.
به استناد ماده واحده: مواد ۷۰۲و۷۰۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵:
ماده ۷۰۲: هرکس مشروبات الکلی را بسازد یا بخرد یا بفروشد یا درمعرض فروش قرار دهدیا حمل یا نگهداری کند یا در اختیار دیگری قرار دهد به سمه ماه تا یکسال حبس و یا هفتاد و چهار ضربه شلاق و نیر پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارزش عرقی(تجاری) کالای یاد شده محکوم می شودماده ۷۰۳: وارد نمودن مشروبات الکلی به کشور قاچاق محسوب می گردد وواردکننده صرف نظر از میزان آن به ۶ ماه
تا ۲سال حبس و تا هفتادو چهار ضربه شلاق و نیز پرداخت جزای نقدی به میزان ۲ برابر ارزش عرقی(تجاری) کالای یادشده محکوم می شود. رسیدگی به این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است.

تبصره ۲ : هرگاه کارکنان دولت یا شرکتهای دولتی یا… درجرائم موضوع مواد ۷۰۲و۷۰۳ معاونت یا مشارکت نمایند ،علاوه بر تحل مجازاتهای مقرر به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم خواهند شد.

* آیا مسئولین ملزم به پاسخگوئی به مکاتبات هیاتها هستند؟

به استناد ماده ۱۶ آئین نامه اجرائی و نیز ماده ۲۵ دستورالعمل هیات عالی نظارت، همه مسئولین و دستگاههامکلف به همکاری و پاسخ به استعلامات هیاتها هستند.
برابر ماده ۲۹(آ) مراجع قضائی حداکثر ظرف ۳۰ روز مکلف به پاسخگوئی به هیات هستند ونیز برابر تبصره آن ،وزارت اطلاعات ظرف ۱۰ روز مکلف به پاسخگوئی به هیاتها هستند.براساس ماده ۱۱ آئین نامه ، کلیه نامه های هیات باید بطور مستقیم و بدون بازگشائی در اختیار هیاتها قرار گیرد.

* درصورت نقض رای هیاتها توسط دیوان عدالت اداری یا هیات عالی نظارت ، وضعیت کارمند چگونه خواهددود؟

براساس تصمیم مورخ ۱/۱۱/۸۵ هیات عالی نظارت ، درصورت نقض رای آرای هیاتها توسط هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری (بخصوص انفصال) ، بایستی آثار ناشی از اجرای رای زایل شده و مدت انفصال موقت ، غیبت موجه تلقی و حقوق آن ایام بارعایت مقررات قابل پرداخت است. چنانچه پس از اجرای آرای قطعی هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری (مشخصا” درمورد مجازات انفصال موقت)
این آراء از سوی هیات عالی نظارت یا دیوان عدالت اداری نقض شود بایستی آثار ناشی از اجرای رای اولیه زایل شده ورای قطعی دوم از تاریخ ابلاغ به مستخدم به اجرا گذاشته شود بنابراین با توجه به مراتب اعلام شده دوران محکومیت انفصال موقت مستخدم غیبت موجه تلقی شده و باید برای مدت یاد شده حقوق مبنا و افزایش سنواتی با رعایت مقررات مربوط به وی پرداخت گردد و به شرط پرداخت کسور قانونی دوران مذکور از سوی ذینفع، این دوران از لحاظ بازنشستگی ووظیفه قابل احتساب می باشد و چون مستخدم موصوف درمدت انفصال موقت عملا” خدمتی انجام نداده که منجر به
کسب تجربه شود لذا محاسبه این مدت از نظر تجربی به منظور ارتقا گروه مجوزی ندارد.

* آیا رعایت نکردن حجاب تخلف اداری محسوب می شود؟

بر اساس بند ۲۰ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری ، رعایت نکردن حجاب اسلامی تخلف اداری محسوب می شود.

تبصره۱: کسانی که درانظار عمومی وضع پوشیدن لباس و آرایش آنان خلاف شرع و یا موجب ترویج فساد و یا هتک عفت عمومی باشد ،توقیف و خارج از نوبت در دادگاه صالحه محاکمه و حسب مورد به یکی ازمجازاتهای مذکور در ماده۲ محکوم می گردند.
تبصره ماده۲: درصورتی که مجرم کارمند دولت باشد علاوه بر یکی ازمجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای زیر محکوم می شود:
انفصال موقت به مدت ۲ سال
اخراج و انفصال از خدمات دولتی
محرومیت استخدام به ۵ سال در کلیه وزارتخانه ها

رعایت نکردن حجاب اسلامی (خواهران) ، و پوشش اسلامی (برادران) که به موجب بندهای ۲۰ و ۲۱ ماده ۸ قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب ۱۳۷۳ تخلف اداری محسوب می شود مقید به محیط دستگاه متبوع کارمند نیست و بیرون از محیط ادارات را نیز شامل می شود.

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* ابلاغ واقعی چیست؟

یعنی ابلاغ اوراق ، مستقیما” به شخص مخاطب(شخصی که نامش در برگ ذکر شده است) ابلاغ گردد.

* ابلاغ به بستگان یا خادم متهم چگونه است؟

فقط در اقامتگاه (محل سکونت) متهم باید انجام شود.البته ملاک ،آخرین آدرسی است که متهم اعلام کرده است.(ماده۹۱ قانون) و باید در ذیل برگ مربوط قید شود که : در محل سکونت نامبرده ابلاغ شد.

* آیا به مستاجر متهم هم می توان ابلاغ داد؟

خیر.

* اگر بستگان یا خادم متهم از گرفتن ابلاغ امتناع کرد تکلیف چیست؟

اعلامیه ای خطاب به متهم در دونسخه به شرح ذیل تنظیم ، یک نسخه از آن را درمحل سکونت وی چسبانده و نسخه دیگر، همراه با برگ ابلاغ که مراتب نبودن متهم در محل و امتناع بستگان را متذکر شده ، و مامور ابلاغ آن را امضاء کرده است به
هیات ارسال می گدد(ماده ۹۳ قانون):

* درصورت امتناع متهم از گرفتن ابلا غ ، تکلیف چیست؟

مامور ابلاغ ، مراتب امتناع متهم را در ابلاغ نامه قید کرده ، امضاء می کند و به هیات ارسال می دارد(عبارت اخیر ماده۹۰ قانون)

* اگر در محل سکونت متهم ،نه خودش ونه بستگان و خادمش حضور نداشته باشند ، ابلاغ را چگونه باید انجام داد؟

همان طور که قبلا” پاسخ داده شد اعلامیه ای در و نسخه خطاب به متهم تنظیم ویک نسخه را درمحل سکونت وی چسبانده ونسخه دیگر همراه برگ ابلاغ به هیات ارسال می گردد(متن اعلامیه در سوالات قبل ذکر شده است)،در اعلامیه مذکور بجای جمله ” و ساکنین از گرفتن برگ فوق الذکر امتناع نمودند” ، جمله ” هیچکس در محل نبود ” نوشته شود و ثانیا” یک نوبت هم به مدت یک ماه در روزنامه کثیر الانتشار منتشر گرد(ماده ۹۴ قانون آئین دادرسی مدنی)

درمواردی که اعلامیه درب منزل متهم نصب یا تحویل بستگان می شودتاریخ ابلاغیه ازچه زمانی محسوب می شود

به استناد ماده ۹۶ قانون آئین دادرسی مدنی :تاریخ چسباندن یا تحویل به بستگان ، تاریخ ابلاغ محسوب می شود

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* درمواردی که ابلاغ ازطریق روزنامه است تاریخ ابلاغ ازچه زمانی محسوب می شود؟

چنانچه پس از تاریخ یک ماه از درج آگهی در روزنامه متهم مراجعه نکرد ، ابلاغ قانونی انجام شده است.

* چه کسانی نمی توانند امر ابلاغ را انجام دهند؟

به استناد ماده ۱۰۶ قانون آئین دادرسی مدنی : وقتی که متهم با مامورابلاغ قرابت سببی یا نسبی تادرجه سوم ازطبقه دوم داشته باشد و یا دعوای مدنی یا جزائی داشته باشند. نمی تواند امر ابلاغ را عهده دار شود.

* در زمان ابلاغ اتهام یا رای صادره در ذیل برگ ابلاغ اتهام یا رای صادره چه مواردی بایدقیدگردد؟

تاریخ ابلاغ ( به حروف باید نوشته شود)، نام گیرنده ابلاغ (چنانچه به بستگان ابلاغ شود باید نسبت شخص تحویل گیرنده با متهم و هم چنین اینکه در محل سکونت ابلاغ شده است، قید گردد)، امضا گیرنده ، نام مامور ابلاغ، امضا مامور ابلاغ

* کدام یک از آرای صادره نیاز به حکم اجرائی ندارند؟

رای اخطار کتبی بدون در درج در پرونده نیاز به حکم اجرائی ندارد.

* تاریخ صدور حکم اجرائی آرای قطعی چه زمانی است؟

حکم اجرائی آرای قطعی ، بایستی هم زمان با ابلاغ به متهم صادر و اجرا گردد.، هم چنین در صورتی که متهم در حالت آماده بخدمت باشد ، با ابلاغ رای قطعی ، حکم آماده بخدمت وی لغو می شود(تبصره ۳ ماده ۱۳ قانون هیات)

* حکم اجرائی آرای قایل پژوهش چه زمانی باید صادر گردد؟

در صورتی که متهم در مهلت مقرر قانونی (۱ ماه) به رای خود اعتراض نکرده باشد ، پس از ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد.و چنانچه در مهلت مقرر قانونی به رای اعتراض کرده باشد ، پس از صدور رای هیات تجدید نظر و ابلاغ آن به متهم ، حکم اجرائی صادر و اجرا می گردد( آرای هیات تجدیدنظر از نوع آرای قطعی
هستند که می بایستی همانند آرای قطعی ، هم زمان با ابلاغ رای و امضا توسط متهم ،حکم اجرائی صادر و اجرا گردد)

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* وضعیت کارکنانی که به رای قابل پژوهش هیات بدوی اعتراض کرده چگونه است؟

در صورت اعتراض به رای قابل پژوهش ، رای هیات قابل اجرا نیست و وضعیت کارمند همانند قبل از صدور رای می باشدو چنانچه متهم در حال غیبت است ، همزمان با اعتراض باید مشغول بکار گردد وگرنه مجددا” مرتکب تخلف جدید(غیبت)می شود و اداره مربوطه باید مجددا” اعلام تخلف کند و لازم است مسئول کارگزینی این موضوع را به متهم تفهیم کندضمنا” هر گونه تغییر حالت استخدامی نسبت به کارمندانی که در هیات پرونده دارند و هنوز منتهی به رای قطعی نشده است ممنوع می باشد مگر با رعایت تبصره ماده ۱۶ آئین نامه .

* رسیدگی به پرونده همکارانی که دچار مشکلات روحی و روانی هستند به چه طریق صورت می گیرد؟

نظر به اینکه جنون به هر درجه که باشد از علل رافع مسئولیت محسوب می شود و شخص در این حالت مسئول اعمال خود نیست چنانچه طبق نظر کمیسیون پزشکی ، افراد مورد نظر مشمول حالت مذکور باشند رسیدگی به اتهام این افرادوجاهت قانونی ندارد و در صورتی که پس از تشکیل پرونده ، موضوع معلوم گردد باید پس از تحصیل نظریه پزشکی ، پرونده مختومه شود و مراتب جهت طی مراحل لازم برای اعمال از کارافتادگی مستخدم به کارگزینی ارسال گردد.

* چنانچه پس از بررسی هیات ، تخلف متهم محرز نگردد ، آیا متهم می تواند تحت عنوان گزارش خلاف واقع به هیات شکایت یا درمراجع قضائی اعاده حیثیت کند؟

اگرشاکی دارای مقام اداری است و با این تصور که انجام فعل توسط کارمندان را تخلف تلقی نموده و گزارش تخلف نمایدچنانچه پس از بررسی ،هیات تشخیص دهد فعل صورت گرفته تخلف نبوده است ، گزارش دهنده متخلف محسوب نمی شوداما اگر گزارش داده شده کلا” خلاف واقع و باسوء نیت واز روی عمد باشد و وقوع آن توسط هیات محرز نگردد با شکایت شاکی تحت عنوان گزارش خلاف واقع در امور اداری قابل رسیدگی است و چنانچه مشکی عنه مدعی باشد گزارش دهنده (شخص حقیقی یا حقوقی) با قصد هتک حیثیت وعناوین مجرمانه مانند توهین وافتراو… اقدام به ارایه گزارش نموده موضوع قابل پیگیری در مراجع قضائی است.

سئوالات و پرسش و پاسخ های تخلفات اداری

* دراجرای ماده۱۹ چنانچه شاکی درخواست عدم ارجاع موضوع به مراجع قضائی را نماید آیا بازهم موضوع به مراجع قضائی ارجاع می گردد؟

مطابق ماده۱۹ هیات باید موضوعاتی که عناوین مجرمانه دارند را برای رسیدگی به اصل جرم به مرجع قضائی صالح ارسال دارد و رضایت شاکی در این مرحله مانع از ارسال آن به مرجع قضائی نمی گردد ، بلکه شاکی می تواند باحضور در مرجع قضائی ،مطابق قوانین کیفری اعلام گذشت نماید.

* چنانچه همکارانی جهت احقاق حقوق خود از رفتن به کلاس خودداری کنند تکلبف چیست ؟

چنانچه موضوع مذکور قابل تطبیق با یکی از عناوین بندهای ۳۲ و ۳۳ ماده ۸ قانون باشد هیاتها مکلف به رسیدگی هستند و در غیرابنصورت موضوع منطبق بر بند۱۹ (تعطیل خدمت در اوقات مقرر اداری )ماده ۸ قانون قابل رسیدگی است.

* رسیدگی به پرونده متهمینی که دارای پرونده سنگین در مراجع قضائی بوده وسیدگی به آنها مدت زیادی به طول می انجامد در هیاتها چگونه است؟

وفق ماده ۱۹ قانون ، هیات مکلف است مستقل از مراجع قضائی ، موضوع را از حیث تخلف اداری رسیدگی ورای مقتضی را صادر نماید و چنانچه رای مراجع قضائی ، برائت باشد ، وفق ماده ۱۹ ،طبق ماده ۲۴ قانون عمل نماید.لیکن پروند های حساس مانند قتل و امثال آن بهتر است تاپس از صدور رای مراجع قضائی مفتوح باشد و سپس برابر ماده ۱۹ قانون اقدام گردد.

* تخلف مستخدمین مامور در سایر سازمانها و دستگاهها چگونه پیگیری می گردد.؟

مطابق تبصره ۱ ماده ۸ آئین نامه اجرائی قانون ، رسیدگی به تخلفاتی که در محل ماموریت مستخدم واقع شده است بر عهده هیاتهای محل ماموریت است.

* آیا صدور چک بلامحل تخلف اداری محسوب می شود؟

صدور چک بلامحل فی نفسه یک از موضوعات تخلفات اداری محسوب نمی گرد و قابل طرح ورسیدگی در هیاتها نمی باشدمگر اینکه صادر کننده چک که از کارمندان مشمول قانون می باشد از عمل خود قصد وانگیزه خدعه و فریب داشته باشد و
فعل وی دارای آثار سوء اداری و اجتماعی (مانند مراجعه طلبکاران به محیط ادار ی و محل کار کارمند و انعکاس موضوع دراداره و اجتماع ) باشد در غیراینصورت می تواند ازمصادیق اعمال و رفتار خلاف شئون شغلی یا اداری محسوب و تحت همین عنوان ابلاغ اتهام و رسیدگی می گردد.

به این مطلب امتیاز دهید

ممکن است شما دوست داشته باشید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.