بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان + تصویر بخشنامه

1

پاراف بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان + تصویر بخشنامه موضوع نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۵۰۱۱ مورخ ۹۲/۳/۱۲:

جناب آقای ایرج

مدیر کل محترم نظارت بر اجرای بودجه وزارت امور اقتصادی ودارایی

موضوع: اعلام نظر

با سلام و احترام

بازگشت به نامه شماره ۵۶/۱۰۱۵۱ مورخ ۹۲/۱/۳۱ راجع به نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت اعلام می دارد:

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ برنامه پنجم توسعه، افرادیکه تا قبل از تاریخ ۸۸/۱/۱ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد.

لذا به نظر این امور سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به ماخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

محمدرضا مسلمی

بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان + تصویر نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۵۰۱۱ مورخ ۹۲/۳/۱۲
بخشنامه نحوه محاسبه اضافه کار در پاداش پایان خدمت کارکنان + تصویر نامه شماره ۲۲۲/۹۲/۵۰۱۱ مورخ ۹۲/۳/۱۲

به موجب قسمت اخیر ماده ۵۹ برنامه پنجم توسعه، افرادیکه تا قبل از تاریخ ۸۸/۱/۱ از فوق العاده اضافه کار آنان کسور بازنشستگی کسر شده است، متناسب با مبلغ کسر شده در پاداش پایان خدمت محاسبه می گردد.

لذا به نظر این امور سنوات فوق العاده اضافه کار مکسوره به ماخذ آخرین ماه می تواند در محاسبه پاداش پایان خدمت ملاک عمل قرار گیرد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here