لغو بخشنامه کسورات بیمه و بازنشستگی از اضافه‌کاری کارمندان دولت

0

ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی در خصوص بخشنامه دولت مبنی بر لغو کسورات بیمه و بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان، ابراز امیدواری کرد این بخشنامه ملغی شود.

پاراف لغو بخشنامه کسورات بیمه و بازنشستگی از اضافه‌کاری کارمندان دولت :

وی اظهار کرد: استفساریه تهیه شده پس از آنکه یک فوریت آن در مجلس رأی آورد، به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و در این کمیسیون هم به اتفاق آرا تصویب شد.

وی اضافه کرد: این استفساریه قرار است برای تائید نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود تا در صورت رای دوباره نمایندگان به آن، به شورای نگهبان ارجاع شود و پس از تایید این شورا، بخشنامه مربوطه کان لم یکن تلقی خواهد شد.

ضرغام صادقی عضو هیئت رئیسه و نماینده مردم شیراز در مجلس شورای اسلامی با ارائه توضیحاتی در خصوص بخشنامه دولت مبنی بر لغو کسورات بیمه و بازنشستگی از اضافه کاری کارمندان، ابراز امیدواری کرد این بخشنامه ملغی شود.

پاراف لغو بخشنامه کسورات بیمه و بازنشستگی از اضافه‌کاری کارمندان دولت :

وی اظهار کرد: استفساریه تهیه شده پس از آنکه یک فوریت آن در مجلس رأی آورد، به کمیسیون برنامه و بودجه ارجاع و در این کمیسیون هم به اتفاق آرا تصویب شد.

وی اضافه کرد: این استفساریه قرار است برای تائید نهایی در صحن علنی مجلس به رای گذاشته شود تا در صورت رای دوباره نمایندگان به آن، به شورای نگهبان ارجاع شود و پس از تایید این شورا، بخشنامه مربوطه کان لم یکن تلقی خواهد شد.