1. هم‌رده
 2. اداری شغلی
 3. حقوق و مزایا
 4. بخشنامه ۱۱۱۹۲ موضوع محاسبه سوابق جبهه کارکنان دولتی شاغل در مناطق جنگی

بخشنامه ۱۱۱۹۲ موضوع محاسبه سوابق جبهه کارکنان دولتی شاغل در مناطق جنگی

قوانین مقررات بخشنامه ها تصویب نامه دستورالعمل ها آئین نامه ها

متن کامل مصوبه:

 • به :  فهرست گیرندگان
 • از : سازمان بسیج مستضعفین
 • موضوع : شیوه نامه اجرایی تشکیل پرونده و بررسی سوابق کارکنان دستگاههای دولتی

در اجرای دستورالعمل شماره ۶۴/۸۵/۱/۲۲۱۶ تاریخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۵ ستاد کل نیروهای مسلح، موضوع «تبصره (۱) ردیف (ت) گروه چهارم بند (۹) از خطوط راهنمای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان» به منظور محاسبه سوابق حضور در جبهه آن دسته از کارکنان دستگاه های دولتی که در راستای اجرای وظایف محوله در مناطق و شهرهای جنگی مستقر و مشغول به خدمت بوده اند، موارد زیر برای سهولت و تسریع در ارائه خدمات، به حضور اعلام می گردد.

الف- مستندات اجرا:

 • ۱- سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۱۴/۴/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران.
 • ۲- دستورالعمل نحوه اجرای تبصره (۱) ردیف (ث) گروه چهارم بند (۹) از خطوط راهنمای سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان
 • ۳- دستورالعمل «طرح امام حسن مجتبی (ع) به شماره ۵۵/۲۲۲۳/۱۰ن/۳۳۵ ق.م.ح.خ «ص» تاریخ ۲/۱۲/۱۳۸۸

ب- تعاریف و اختصارات:

 • ۱- سند: سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان مصوب ۱۴/۴/۱۳۹۴ هیأت محترم وزیران
 • ۲- دستگاه: کلیه دستگاه ها و سازمان های دولتی مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری
 • ۳- مناطق جنگی: شهرها و مناطق جنگی که بر اساس دستورالعمل طرح امام حسن مجتبی (ع) (موضوع بند ۳ این دستورالعمل) از تاریخ ۳۱/۶/۱۳۵۹ تا ۲۷/۵/۱۳۶۷ به عنوان مناطق جنگی شناخته شده است.

د- فرآیند تشکیل پرونده و تأیید سوابق

 • ۱- کلیه دستگاه های مستقر در شهرها و مناطق جنگی نسبت به شناسایی و فراخوان افراد و تکمیل برگه درخواست اقدام نمایند (پیوست شماره ۱)

نکته: شهرها و مناطق جنگی موضوع دستورالعمل طرح امام حسن (ع) در قالب لوح فشرده در اختیار نمایندگان محترم دستگاه ها قرار گرفته است.

 • ۲- جمع آوری کلیه سوابق اعم از احکام کارگزینی و حقوقی سالانه، گواهی و مکاتبات مربوط به بازه زمانی دوران جنگ تحمیلی (صادره در دهه ۶۰)، ابلاغ و یا هر گونه سند مثبت حضور فرد در شهرها و مناطق جنگی که در طول دوران دفاع مقدس صادر شده است.

نکته: برای کارکنان آموزشی وزارت آموزش و پرورش علاوه بر احکام کارگزینی و حقوقی، الصاق ابلاغ مدارس موجود در پرونده فرد و نیز برگه های شماره ۵۰۱ و ۵۰۲ (خلاصه سوابق کارکنان) الزامی است.

 • ۳- الحاق تصویر مدارک شناسایی (کارت ملی و تمامی صفحات شناسنامه کارمند) به پرونده
 • ۴- جمع آوری و الصاق کپی برابر با اصل کلیه تغییرات خدمتی فرد از قبیل: احکام به کارگیری، تبدیل عضویت، انتساب، ارتقاء، ترفیع، انتقال، مأموریت، آماده به خدمت و لغو آن، مرخصی بدون حقوق و… در پرونده.

نکته: در صورت وجود خدشه احتمالی و یا ابهام در مدارک و سوابق قید شده در بند ۳، اصل سوابق ارسال شود.

 • ۵- لحاظ تاریخ تخلیه شهرهای جنگ زده توسط دستگاه ها و استقرار در شهرها و مناطق امن و نیز قید تاریخ برگشت و استقرار مجدد آن دستگاه در همان شهر جنگ زده (پس از بازگشت دوباره آرامش به شهر)
 • ۶- ثبت دقیق محل استقرار موقتی دستگاه (پس از تخلیه شهر جنگ زده و استقرار در مناطق امن تر) برابر اطلاعات و سوابق موجود در ادارات شهرهای محل خدمت فرد و یا اطلاعات موجود در اداره کل استان ها.
 • ۷- تکمیل کاربرگ خلاصه پرونده و احتساب سوابق خدمتی کارکنان مربوط (قسمت الف) در پایین ترین سطح سازمانی دستگاه (محل خدمت فرد)
 • ۸- بررسی سوابق در استان و تأیید سوابق با ذکر موارد اصلاحی احتمالی
 • ۹- بررسی اولیه در وزارت متبوع توسط نماینده دستگاه و تأیید سوابق با ذکر موارد اصلاحی احتمالی
 • ۱۰- طرح و بررسی سوابق کارکنان در کمیته موضوع بند «پ» ماده ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند ۹ از خطوط راهنمای سند راهبردی؛ مرکب از مسئولین اداری و نیروی انسانی، حراست، ایثارگران و بسیج دستگاه و در صورت احراز اولیه، مدت حضور کارکنان مورد نظر را محاسبه و به همراه اطلاعات، سوابق و اسناد مورد نیاز و مرتبط به سازمان بسیج مستضعفین ارسال گردد.
 • ۱۱- تأیید و ارسال سوابق با امضای بالاترین مقام اجرایی در امور نیروی انسانی دستگاه جهت بررسی و طرح در کمیسیون ماده ۵ دستورالعمل به این سازمان

ترتیب چینش مدارک:

 • ۱- نامه و مکاتبه دستگاه
 • ۲- رأی کمیسیون موضوع ماده ۴ دستورالعمل نحوه اجرای بند (۹) از خطوط راهنمای سند راهبردی
 • ۳- کاربرگ احتساب خدمت کارکنان دستگاه های دولتی در شهرها و مناطق جنگی (پیوست شماره ۲)
 • ۴- سوابق خدمتی اعلامی در بندهای بالا به ترتیب تاریخ
 • ۵- اسناد شناسایی فردی

ملاحظات:

 • ۱- تشخیص مدت حضور در مناطق جنگی و صدور گواهی به عهده کمیسیون ماده ۵ در این سازمان می باشد.
 • ۲- در حال حاضر مدت حضور در جبهه موضوع این دستورالعمل، صرفاً مطابق با رویه صدور گواهی برای کارکنان وظیفه نیروهای مسلح (موظفی) محاسبه و ملاک عمل برای کسر خدمت و معافیت فرزندان رزمندگان موصوف بوده و ارایه سایر خدمات پیش بینی شده منوط به ابلاغ (تسهیلات مد نظر در سند راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان ) از سوی شورای هماهنگی سند مذکور می باشد.
 • ۳- عوان پست سازمانی و محل خدمت قید شده در احکام کارکنان دستگاه های دولتی در شهرهای جنگی تخلیه شده ملاک عمل نمی باشد و می بایست منطقه یا شهر محل استقرار دستگاه لحاظ شود.
 • ۴- سوابق خدمتی (اولیه) در دستگاه های دولتی قبل از تاریخ استخدام فرد که مدت آن مورد پذیرش دستگاه به عنوان سنوات قابل قبول پذیرفته شده در کمیسیون ماده ۵ سازمان بسیج مستضعفین قابل طرح می باشد (مثال: فردی قبل از استخدام رسمی با عضویت پیمانی در شهرهای یا مناطق جنگی خدمت نموده و مدت سنوات آن مورد پذیرش دستگاه قرار گرفته باشد، سوابق وی قابل بررسی و رسیدگی می باشد.)
 • ۵- با توجه به تراکم و ازدحام پرونده در وزارتخانه ها و همچنین مرکز اجرائیات معاونت سرمایه انسانی این سازمان، اولویت رسیدگی در کمیسیون ماده (۵) دستورالعمل نحوه اجرای تبصره (۱) ردیف (ت) گروه چهارم بند (۹) از خطوط راهبردی خدمات رسانی به رزمندگان، با پرونده هایی است که فرد دارای فرزند مشمول و یا در حال خدمت سربازی باشد. لذا تعیین اولویت ها توسط دستگاه ها الزامی است.
 • ۶- دستگاه ها و سازمان ها ترتیبی اتخاذ نمایند که حداکثر تا تاریخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۷ تمامی پرونده های کارکنان موصوف را در کمیسیون موضوع ماده (۴) مورد رسیدگی قرار داده و با رعایت مفاد این شیوه نامه به معاونت سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.

نکته: پذیرش پرونده از تاریخ فوق به بعد امکان پذیر نبوده و ممنوع است.

 • ۷- نماینده وزارت خانه یا سازمان می بایست پرونده ها را با رعایت مفاد این شیوه نامه تحویل مرکز اجراییات معاونت سرمایه انسانی این سازمان نموده و ضمن اخذ اطلاعات مورد نیاز برای صدور کسر خدمت یا معافیت فرزند یا فرزندان فرد ذینفع ، در تاریخ مقرر در مرکز اجراییات متمرکز معاونت سرمایه انسانی این سازامن ارایه و ضمن اخذ نامه کسر خدمت یا معافیت، آن را به نحو مقتضی در کمترین زمان ممکن تحویل ذینفع نماید و از ارجاع افراد به این معاونت خودداری شود.
 • ۸- در صورت اعتراض به رأی کمیسیون موضوع ماده (۵) دستورالعمل مذکور، افراد ذینفع مجازند ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ رأی، اعتراض کتبی خود را از طریق دستگاه متبوع خود به معاون سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضفعین ارائه نماید.

نکته: معاونت سرمایه انسانی سازمان بسیج مستضعفین موظف است ظرف مدت ۳۰ روز پس از وصول اعتراض فرد، موضوع را در کمیسیون تجدیدنظر مطرح و نتیجه را به دستگاه متبوع فرد اعلام نماید.

سرتیب پاسدار غلامرضا نوشادی

معاون هماهنگ کننده سازمان بسیج مستضعفین

5/5 - (2 امتیاز)

11 دیدگاه. ترک جدید

 • خواهش میکنم کمک کنید و پاسخ بدید.
  پدرم کارمند رسمی دولت بوده کارمند صداوسیمای مرکز بوشهر از سال ۵۷ تا ۶۵ .
  سازمان بسیج مستضعفین گفته بود بوشهر جز مناطق جنگی نیست ولی الان طبق این بخشنامه جدید شامل بوشهر هم میشه. امکان اعتراض و گرفتن کسری هست؟من سربازم لطفا جواب بدید.

  پاسخ
  • با سلام. ین بخشنامه در مورد چیز دیگری است. ارتباطی به سربازی ندارد.

   پاسخ
   • توی این بخشنامه نوشته بندر دیلم، گناوه تا بوشهر آیا بوشهر هم حساب میشه یا خیر؟ ممنون میشم همین رو پاسخ بدید .

    پاسخ
 • این بخشنامه کامل نیست و تبصره و بندهاش ناقصه امروز رفتیم بسیج با این بخشنامه گفتن ک این بخشنامه ناقصه خودشون کاملترشو داشتن تبصره های زیادی داره این بخشنامه لطف کنید اگر میشه کاملشو قرار بدید.

  پاسخ
  • با سلام. همین بخشنامه در اختیار ماست. اگر خوانندگان سایت نسخه کامل اون رو در اختیار دارند ارسال کنند تا در سایت قرار دهیم.باتشکر.

   پاسخ
 • با سلام،من سربازم و بدرم از سال ۶٣ تا ٧٢ در نیروکاه صوفیان کار می کرده ضمنا اطراف نیروکاه صوفیان جهت تامین امنیت ضد هوایی بود همجنین بدرم ماموریت های زیادی در مناطق نقده وسردشت و مهاباد و بیرانشهر داشت ولی حکم کارکزینی بدرم نیروکاه صوفیان بود .لطفا منو راهنمایی بکنید که جه باید بکنم?

  پاسخ
 • ایا خود بوشهر هم حساب میشه ؟؟؟؟ لطفا جواب بدید

  پاسخ
  • والا ما رفتیم بسیج مستضعفین میگن بوشهر شاملش نمیشه فقط توی دریای بوشهر شامل میشه حرف مزحک…
   طبق قانون بندر بوشهر جز مناطق جنگی اعلام شده ولی متاسفانه هیچ نظارتی روش نیست

   پاسخ
 • با سلام
  ایا این بخش نامه ارتباطی با سربازی ندارد؟
  یعنی قانون هر ماه ۱۲ روز کسری را شامل نمیشود؟

  پاسخ
 • یوسف عربی09194914921
  26 خرداد 1400 4:47 ب.ظ

  سلام
  من سال69 تا 71 استان کردستان شهر دیوانده عضو سپاه بودم قبل از سربازی به مدت 15 ماه وبعدش هم به سربازی اعزام شدم الان نامه اوردم برای استخدام از من قبول نمی کنند میگن بعد از جنگ بوده وایثار گری شما جبهه حساب نمیشه حالا تکلیف من چیه در صورتی که کردستان منطقه عملیاتی و جنگی محسوب میشه.چرا استخدام شامل حال من نمیشه ج

  پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این قسمت نباید خالی باشد
این قسمت نباید خالی باشد
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

فهرست