ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی

0

پاراف ابلاغ بخشنامه یکنواخت سازی اخذ هزینه های دادرسی : بخشنامه شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ در خصوص یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی ۱۸/۵/۱۳۹۴ ۱۰۰/۳۵۷۸۵/۹۰۰۰شماره

جناب آقای سينجلی جاسبی رئيس محترم هيأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه « یکنواخت سازی در اخذ هزینه دادرسی» به شماره ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰ مورخ ۱۸/۵/۱۳۹۴ ریاست محترم قوه قضائيه جهت درج در روزنامه رسمی به پيوست ارسال میگردد.

مدیرکل دبيرخانه قوه قضائيه

محسن محدث

۱۸/۵/۱۳۹۴ ۱۰۰/۳۵۷۳۹/۹۰۰۰شماره بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور در اجرای بندهای ۱۳ ،۱۲ و ۲۲ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معين، مصوب ۱۳۷۳ و اصلاحات آن و به منظور یکنواختسازی در اخذ هزینه دادرسی، موارد زیر جهت اجرا اعلام میگردد: الف ـ هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجامخواهی (۵% محکوٌمبه) و همچنين، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (۴% محکوٌمبه) است. ب ـ هزینه دادرسی بند ۱۳ ماده ۳ قانون مذکور در دعاوی غيرمالی، درخواست تأمين دليل، تأمين خواسته و دستور موقت به شرح جدول پيوست میباشد. ج ـ هزینه اجرای آراء و تصميمات مراجع غيردادگستری در دادگستری و هزینه اجرای احکام مقرر در بند ۲۲ ماده ۳ قانون مذکور به شرح زیر است: ۱ـ آراء مربوط به خانواده (موضوع صلاحيت دادگاه خانواده): ۲۰۰ هزار ریال ۲ـ تصميمات و سایر آراء : ۵۰۰ هزار ریال تا ۱.۰۰۰.۰۰۰ ریال د ـ هزینه دادرسی در دعاوی مالی غيرمنقول و خلع ید از اعيان غيرمنقول، موضوع قسمت اخير بند ۱۲ ماده ۳ قانون مذکور، ارزش خواسته مطابق ارزش معاملاتی املاک در منطقه، تقویم و براساس آن هزینه دادرسی اخذ شود. لذا لازم است به منظور محاسبه دقيق و قانونی هزینه دادرسی در دعاوی مورد نظر، از طریق مسئولان ثبت اسناد و املاک که عضو کميسيون تقویم املاک موضوع ماده (۶۴) قانون مالياتهای مستقيم مصوب ۱۳۶۶ میباشند، آخرین مصوبه کميسيون اخذ شود و محاسبات براساس آن انجام گردد. هـ ـ مبنای محاسبه هزینه دادرسی در مورد سکه طلا و ارز، مبلغ واقعی حسب اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران میباشد. و ـ مراجع قضایی میتوانند بنابر اقتضاء نظير تعداد اصحاب دعوی در چارچوب تعرفههای مذکور در بندهای (ب) و (ج) فوقالذکر مبالغ دیگری را تعيين نمایند. این بخشنامه در تاریخ ۱۷/۵/۱۳۹۴ به تصویب ریيس قوه قضایيه رسيد و از تاریخ تصویب لازمالاجراء است.

رئيس قوه قضائيه

ـصادق آملی لاریجانی

 
ردیف
عنوان
بدوی
واخواهی
تجدید نظر
فرجام خواهی
اعاده دادرسی و اعتراض ثالث
1
دعاوی مربوط به اموال غیر منقول
800/000
1/000/000
1/000/000
*
1/000/000
2
دعاوی مربوط به امور تجاری و شرکتها
800/000
1/000/000
1/000/000
*
1/000/000
3
دعاوی راجع به اسناد سجلی
500/000
1/000/000
1/000/000
*
1/000/000
4
امور حسبی
500/000
1/000/000
1/000/000
1/000/000
1/000/000
5
دعاوی مربوط به امور خانواده
(موضوع صلاحیت دادگاه خانواده) و تأمین خواسته دستور موقت راجع به آن، به استثناء دعاوی قابل فرجام
200/000
400/000
800/000
*
1/000/000
6
درخواست تأمین خواسته و دستور موقت، به استثناء امور خانواده
500/000
*
1/000/000
*
1/000/000
7
اعتراض به آراء مراجع غیر دادگستری
1/000/000
1/000/000
1/000/000
*
1/000/000
8
دعاوی قابل فرجام
500/000
1/000/000
1/000/000
1/000/000
1/000/000
9
سایر دعاوی
500/000
800/000
1/000/000
*
1/000/000

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید