بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی

1

پاراف بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی:

بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 8/3/92 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور و به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور فارهم نمودن امکان ارتقاء رتبه عالی آندسته از کارمندانی که به لحاظ نداشتن امتياز ارزیابی پيش بينی شده در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل)و عليرغم دارابودن سایر شرایط لازم ارتقای آنان به رتبه عالی ميسر نشده استبا کاهش امتياز مندرج در بند 1 ردیف 4­3 بخشنامه مذکور از 90 درصد به 85 درصد موافقت نمود که به این وسيله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دانلود بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی

بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 8/3/92 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور و به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور فارهم نمودن امکان ارتقاء رتبه عالی آندسته از کارمندانی که به لحاظ نداشتن امتياز ارزیابی پيش بينی شده در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل)و عليرغم دارابودن سایر شرایط لازم ارتقای آنان به رتبه عالی ميسر نشده استبا کاهش امتياز مندرج در بند 1 ردیف 4­3 بخشنامه مذکور از 90 درصد به 85 درصد موافقت نمود که به این وسيله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here