بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی

1

پاراف بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی:

بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 8/3/92 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور و به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور فارهم نمودن امکان ارتقاء رتبه عالی آندسته از کارمندانی که به لحاظ نداشتن امتياز ارزیابی پيش بينی شده در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل)و عليرغم دارابودن سایر شرایط لازم ارتقای آنان به رتبه عالی ميسر نشده استبا کاهش امتياز مندرج در بند 1 ردیف 4­3 بخشنامه مذکور از 90 درصد به 85 درصد موافقت نمود که به این وسيله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

دانلود بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی

بخشنامه شماره 23/710 مورخ 92/5/23 به منظور فراهم نمودن امكان ارتقاء به رتبه عالی شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در جلسه 8/3/92 بنا به پيشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریيس جمهور و به استناد تبصره 1 ماده 65 قانون مدیریت خدمات کشوری به منظور فارهم نمودن امکان ارتقاء رتبه عالی آندسته از کارمندانی که به لحاظ نداشتن امتياز ارزیابی پيش بينی شده در بخشنامه شماره 55588/200 مورخ 27/10/89 (موضوع ضوابط نحوه ارتقای کارمندان در طبقات و رتبه های جدول حق شغل)و عليرغم دارابودن سایر شرایط لازم ارتقای آنان به رتبه عالی ميسر نشده استبا کاهش امتياز مندرج در بند 1 ردیف 4­3 بخشنامه مذکور از 90 درصد به 85 درصد موافقت نمود که به این وسيله جهت اجرا ابلاغ می گردد.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید