بخشنامه حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان

0

پاراف بخشنامه حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان : معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی (سابق) رئیس جمهور طی بخشنامه‌ای به منظور شفاف‌سازی و رفع ابهام، حدود اختیارات دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان در واحدهای سازمانی مختلف همان دستگاه را اعلام کرده است.

تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

دانلود بخشنامه شفاف سازی و رفع ابهام حدود اختیار دستگاه‌های اجرایی در تغییر شغل و محل خدمت کارمندان

این بخشنامه با شماره ۱۰۳۳۶/۹۳/۲۰۰ در ۳۰ مهرماه ۱۳۹۳ با امضای محمود عسکری آزاد جانشین معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور ابلاغ شده است.

یادآوری ماده ۴۵ قانون مدیریت خدمات کشوری:

ماده ۴۵-  از تاریخ تصویب این قانون، استخدام در دستگاههای اجرائی به دو روش ذیل انجام می‌پذیرد.

الف – استخدام رسمی برای تصدی پستهای ثابت در مشاغل حاکمیتی.

ب – استخدام پیمانی برای تصدی پستهای سازمانی و  برای مدت معین.

تبصره ۱ – کارمندانی که به موجب قوانین مورد عمل به استخدام رسمی درآمده‌اند با رعایت مقررات این قانون به صورت استخدام رسمی ادامه خواهند داد.

تبصره ۲ – مشاغل موضوع بند(الف) این ماده باتوجه به ویژگیهای مذکور در ماده(۸) این قانون بنا به پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ۳ – سن کارمند پیمانی در انتهای مدت قرارداد استخدام نباید از  شصت و پنج‌سال و برای مشاغل تخصصی از هفتاد سال تجاوز کند .

 تبصره ۴ – تعیین محل خدمت و شغل مورد تصدی کارمندان پیمانی در پیمان‌نامه مشخص می گردد و در مورد کارمندان رسمی به‌عهده دستگاه اجرائی ذی‌ربط می باشد.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here