ارباب رجوع و تکالیف دستگاه های دولتی

0

پاراف ارباب رجوع و تکالیف دستگاه های دولتی : طبق ماده 84 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان دستگاه ‌هاي اجرايي، سالي سي روز حق مرخصيِ کاري، با استفاده از حقوق و مزاياي مربوط، را دارند.

حداکثر نيمي از مرخصي کارمندان در هر سال قابل ذخيره شدن ‌است.» همچنين، بر اساس تبصره 2 اين ماده، کارمندان مي‌توانند با گواهي پزشک معتمد، حداکثر از 4 ماه مرخصي استعلاجي، در طول يک سال، استفاده کنند.

کارمنداني که تحت پوشش بيمه تأمين اجتماعي هستند، براي استفاده از مرخصي استعلاجي، تابع قانون تأمين‌اجتماعي خواهند بود.

طبق ماده 87 قانون مديريت خدمات کشوري، ساعات کار کارمندان دولت، چهل و چهار ساعت در هفته مي‌باشد و ترتيب و تنظيم ساعات کار ادارات با پيشنهاد سازمان و تصويب‌ هيئت‌ وزيران تعيين مي‌گردد و تغيير ساعت کار کارمندان، در موارد ضروري و با رعايت سقف مذکور، با دستگاه ذي‌ربط مي‌باشد. ميزان ساعات تدريس معلمان و اعضاي هيئت‌علمي از ساعات موظف، در طرح‌هاي طبقه‌بندي مشاغل ذي‌ربط تعيين خواهدشد.

البته، کارمندان مي‌توانند با موافقت دستگاه اجرايي، ساعات کار روزانه خود را تا يک چهارم کاهش دهند. کاهش کار روزانه کارمند، طي يک هفته، نبايد از 11 ساعت بيشتر شود. ميزان حقوق و مزايا و نحوه محاسبه سوابق خدمت اين دسته از کارمندان، متناسب با ساعات کار آنان تعيين خواهد شد.

همچنين، بر اساس ماده 90 قانون مديريت خدمات کشوري، کارمندان دستگاه‌هاي اجرايي موظف مي‌باشند که وظايف خود را با دقت، سرعت، صداقت، امانت، گشاده‌ رويي، انصاف و تبعيت از قوانين و مقررات عمومي و اختصاصي دستگاه مربوطه انجام دهند و در مقابل عموم مراجعين به طور يکسان و دستگاه ذي‌ربط پاسخگو باشند.

هرگونه بي‌اعتنايي به امور مراجعين و تخلف از قوانين و مقررات عمومي ممنوع مي‌باشد. ارباب رجوع مي‌توانند در برابر برخورد نامناسب کارمندان با آنها و کوتاهي در انجام وظايف به دستگاه اجرايي ذي‌ربط و يا مراجع قانوني شکايت نمايند.* خراسان.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here