مقررات مورد رعایت در آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

0
مقررات مورد رعایت در آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد
مقررات مورد رعایت در آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد

پاراف مقررات مورد رعایت در آموزشگاه‌های فنی و حرفه ای آزاد: طبق ماده ۴۱ «دستورالعمل اجرایی آیین نامه نحوه تشکیل و اداره آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد»، تعطیل کردن آموزشگاه، از طرف دارنده پروانه تأسیس، پیش از پایان دوره آموزشی، ممنوع است؛ مگر با اخذ توافق کتبی از کارآموزان و بازپرداخت تمام شهریه دریافت شده به آنها.

آموزش کارآموزان زن، صرفاً با مربیان زن و آموزش کارآموزان مرد، صرفاً با مربیان مرد خواهد بود. با این حال، طبق تبصره ماده ۴۵ دستورالعمل اجرایی آیین نامه، «در صورت عدم وجود مربی واجد شرایط … بنا به پیشنهاد مؤسس و صدور مجوز کتبی هیئت نظارت استان، به کار گیری مربی واجد شرایط، از جنس مخالف و متأهل، با حداقل ۳۰ سال سن، برای مدت زمان مشخص، با نظارت هیئت نظارت استان، بلامانع است.»

آموزشگاه‌ها موظفند، نسخه اصلی پروانه تأسیس را در دفتر مدیر نصب کنند. بر اساس ماده ۴۳، نباید در محل آموزشگاه، فعالیت غیرمرتبط با موضوع تأسیس آموزشگاه وجود داشته باشد.

بر اساس ماده ۴۶ دستورالعمل اجرایی آیین نامه، نشر و پخش هر گونه آگهی و تبلیغات در مورد آموزشگاه های آزاد، در صورتی مجاز است که قبلاً حداقل برای یک بار، تأیید هیئت نظارت استان کسب شده باشد.

مدیر آموزشگاه موظف است در مقابل دریافت شهریه از کارآموزان، رسید شماره دار چاپی را، که در آن میزان شهریه دریافتی، نام آموزشگاه، مشخصات کارآموز و نوع دوره قید شده باشد، به کارآموز یا ولی او، تسلیم کند. این رسید باید توسط مدیر آموزشگاه، مُهر و امضا و در سه نسخه تنظیم شود.

توجه داشته باشید که برگزاری آزمون پایان دوره کارآموزان و صدور گواهی نامه مهارت، برعهده سازمان آموزش فنی و حرفه ای است. با این حال، طبق تبصره ۲ ماده ۴۹، «در صورت برگزاری دوره‌های آموزشی که سازمان برگزاری آزمون پایانی و صدور گواهی نامه مهارت را ضروری نمی داند، آموزشگاه مجری باید ضمن برگزاری آزمون داخلی، نسبت به صدور گواهی شرکت در دوره مربوط، اقدام نماید.

طبق ماده ۳۷ دستورالعمل اجرایی آیین نامه، به کار گماردن اتباع بیگانه فاقد اجازه اشتغال، دریافت شهریه اضافه یا اعمال تخفیف در شهریه، تعطیلی غیرموجه آموزشگاه، تغییر بدون مجوز محل آموزشگاه و به کارگیری افراد فاقد صلاحیت (اعم از تخصصی و عمومی) به عنوان مدیر، مربی و سایر کارکنان، همچنین ارتکاب اعمال خلاف عفت عمومی، در آموزشگاه، تخلف محسوب می شود و قابل پیگیری است.

تعیین میزان شهریه صرفاً بر اساس شیوه نامه ابلاغ شده از سوی هیئت مرکزی نظارت بر فعالیت آموزشگاه های فنی و حرفه ای آزاد است. بر اساس تبصره یک ماده ۵۰، «در صورت انصراف کارآموز، یک هفته قبل از شروع دوره آموزشی یا پس از آن، وی حق تقاضای استرداد شهریه را نخواهد داشت.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here