مجموعه مطالب، قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی

0
مجموعه مطالب، قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی
مجموعه مطالب، قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی

پاراف مجموعه مطالب، قوانین و مقررات مرتبط با بازنشستگی :

قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ – ۱۳۹۰)

ماده ۳۰ـ به کارکنان مشمول صندوق‌های بازنشستگی اجازه داده می‎شود در صورت انتقال به سایر دستگاه ها یا بازخریدی، اخراج، استعفاء و استفاده از مرخصی بدون حقوق بدون محدودیت زمان کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند. در این صورت حق بیمه سهم بیمه‌شده و کارفرما به استثناء افراد منتقل شده به عهده بیمه‌ شده است.

ماده ۳۱ـ در صورتی که نرخ رشد حقوق و دستمزد اعلام‌شده بیمه‎شدگان در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی حقوق و دستمزد بیمه‎شدگان باشد و با سال‌های قبل سازگار نباشد، مشروط بر آن که این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد صندوق بیمه‎ای مکلف است برقراری حقوق بازنشستگی بیمه‌شده را بر مبنای میانگین حقوق و دستمزد پنج سال آخر خدمت محاسبه و پرداخت نماید.

قانون خدمات کشوری – فصل سیزدهم- تأمین اجتماعی

ماده ۱۰۱- کلیه کارمندان پیمانی دستگاههای اجرائی از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی نظیر بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت، بیکاری، درمان با رعایت این قانون مشمول قانون تأمین اجتماعی می‌باشند و کارمندان رسمی را که پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون، می‌توان برای مشاغل حاکمیتی در دستگاههای اجرائی استخدام نمود از لحاظ برخورداری از مزایای تأمین اجتماعی حسب تقاضای خود مشمول قانون تأمین اجتماعی یا قوانین بازنشستگی مورد عمل دستگاه اجرائی ذی‌ربط قرار می‌گیرند.

ماده ۱۰۲- کارمندان می‌توانند در صورت تمایل به‌جای سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی کشوری مشمول مقررات یکی دیگر از صندوقهای بیمه‌ای قرار گیرند. در این صورت سهم کارفرمایی دولت برای خدمات تأمین اجتماعی حداکثر به میزان سهم کارفرمایی مقررات قانون تأمین اجتماعی می‌باشد و مابه‌التفاوت توسط کارمندان پرداخت می گردد. این قبیل کارمندان از لحاظ بازنشستگی، وظیفه، از کارافتادگی و نظایر آن مشمول مقررات صندوقی که انتخاب کرده‌اند می‌باشند. تغییر صندوق در طول مدت قرارداد فقط یک بار امکانپذیر می‌باشد.

تبصره – آئین‌نامه اجرائی نحوه تغییر صندوقها با پیشنهاد سازمان به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

ماده ۱۰۳- دستگاه اجرائی با داشتن یکی از شرایط زیر می‌تواند کارمند خود را بازنشسته نماید:

الف) حداقل سی سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی و سی‌و‌پنج سال برای مشاغل تخصصی با تحصیلات دانشگاهی کارشناسی ارشد و بالاتر با درخواست کارمند برای سنوات بالاتر از ۳۰ سال .

ب) حداقل شصت سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت با بیست و پنج روز حقوق.

تبصره ۱- سابقه مذکور در بند (الف) و همچنین شرط سنی مزبور در بند «ب» برای متصدیان مشاغل سخت و زیان‌آور و جانبازان و معلولان تا پنج‌سال‌کمتر می باشد و شرط سنی برای زنان منظور نمی گردد.

تبصره ۲- دستگاههای اجرائی مکلفند کارمندانی که دارای سی‌سال سابقه خدمت برای مشاغل غیرتخصصی وشصت سال سن و همچنین کارمندانی که دارای سی و پنج‌سال سابقه خدمت برای مشاغل تخصصی وشصت و پنج‌سال سن می‌باشند را رأساً و بدون تقاضای کارمندان بازنشسته نمایند.

تبصره ۳- دستگاههای اجرائی موظفند کارمندانی را که دارای شصت و پنج‌سال سن و حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت می‌باشند را بازنشسته کنند. سقف سنی برای متصدیان مشاغل تخصصی هفتادسال است. کارمندان تخصصی فوق‌الذکر که سابقه خدمت آنها کمتر از بیست و پنج‌سال است، در صورتی‌که بیش از بیست سال سابقه خدمت داشته باشند می‌توانند تا رسیدن به بیست و پنج‌‌سال سابقه، ادامه خدمت دهند و در غیر این‌صورت بازخرید می‌شوند.

بند ط ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری:

هیات های رسیدگی به تخلفات اداری می توانند مستخدم مرد متخلف را در صورت داشتن ۲۵ سال سابقه خدمت و مستخدم زن را با دارابودن ۲۰ سال سابقه خدمت با تقلیل یک یا دو گروه بازنشسته نمایند.

بازنشستگی ناشی از فوت عادی:

باستناد ماده ۸۱ قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی دولت فوت شود خواه به حد بازنشستگی رسیده یا نرسیده باشد از تاریخ فوت بازنشسته محسوب و یکروز بعد از تاریخ فوت برای وراث قانونی وی حقوق برقرار خواهد شد.

بازنشسته متوفی :

باستناد ماده ۸۲ قانون استخدام کشوری هر گاه بازنشسته شود یکروز بعد از فوت برای وراث واجد شرایط وی حقوق وظیفه برقرار خواهد شد.

بازنشستگی ناشی از فوت به سبب انجام وظیفه:

باستناد ماده ۸۳ قانون استخدام کشوری هر گاه مستخدم رسمی به سبب انجام وظیفه و یا در حین ماموریت اداری فوت شود تمامی آخرین حقوق و مزایا و فوق العاده هایی که از بابت آن کسور بازنشستگی کسر گردیده است با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به عنوان حقوق وظیفه به وراث قانونی وی پرداخت خواهد شد.

از کار افتادگی (مواد ۷۹،۸۰،۸۴ قانون استخدام کشوری )

• از کار افتادگی به سبب انجام وظیفه :
هرگاه کارمند دولت به سبب انجام وظیفه از کار افتاده شود تمام حقوق و مزایای آخر خدمت وی با رعایت افزایش دو گروه ( حداکثر با احتساب گروه تشویقی ) به حقوق بازنشستگی به وی پرداخت خواهد شد .
• ازکار افتادگی به سبب حوادث :
هر گاه کارمند دولت به سبب حادثه از کارافتاده شود براساس سنوات خدمت (با ۳سال ارفاق ) بازنشسته خواهد شد .
بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور:
باستناد قانون نحوه بازنشستگی جانبازان انقلاب اسلامی و شاغلین مشاغل سخت و زیان آور مصوب ۱/۹/۶۷ مجلس شورای اسلامی جانبازان و شاغلین مرد مشاغل سخت و زیان آور با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت . ۵۰ سال سن و شاغلین زن با داشتن ۲۰ سال سابقه خدمت و بدون شرط سنی و با افزودن سنوات خدمت ارفاقی که مدت آن ذیلا” مشخص گردیده است می توانند تقاضای بازنشستگی نمایند.
۱- جانبازان با درجات ۲۰% تا ۴۰% از کارافتادگی حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی .
۲- جانبازان با درجات ۴۰% تا آستانه از کارافتادگی کامل حداقل ۶ و حداکثر ۱۰ سال خدمت ارفاقی.
۳- معلولین ناشی از کار با درجات ۲۰%تا ۴۰% از کار افتادگی کامل حداقل ۵ و حداکثر ۸ سال خدمت ارفاقی.
۴- معلولیت غیر ناشی کار با درجات ۲۰%تا ۴۰% از کار افتادگی کامل با حداقل ۳و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی
۵- معلولین غیر ناشی از کار با درجات ۴۰ % از کار افتادگی کامل حداقل ۳ و حداکثر ۶ سال خدمت ارفاقی.
رشته پرستاری { پرستار ، بهیار و کمک بهیار}:
(( بابت هر سال خدمت در بیمارستانها و مراکز سوختگی و روانی به مدت ۳ماه خدمت ارفاقی))
پرستار، بهیار، کمک بهیار:
((بابت هر سال خدمت در درمانگاه و مراکز بهداشتی درمانی و یا دانشکده ها بمدت ۲ ماه خدمت ارفاقی))
پرستار،بهیار،کمک بهیار:
((بابت هر سال خدمت ستادی و غیر بهداشتی درمانی بمدت۱ ماه خدمت ارفاقی))
تکنسین آزمایشگاه ، تکنسین اطاق عمل ، تکنسین فوریتهای پزشکی :
به ازاء هر سال خدمت یکماه خدمت ارفاقی

باستناد بند ۳ ماده قانون حفاظت در برابر اشعه افرادی که بطور مستمر به کار با اشعه اشتغال داشته باشند از افزایش خدمت به شرح زیر استفاده خواهند کرد.

الف) کار با پرتو گروه (الف) بازاء هر سال خدمت یکسال افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر ۱۰ سال.
ب )کار با پرتو گروه (ب) بازاء هر سال خدمت۶ ماه افزایش خدمت مورد قبول تا حداکثر۵ سال.
دستگاه تشخیص دهنده نوع پرتو و تعیین مدت افزایش خدمت ارفاقی سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
(( هر شخصی که بر اساس مفاد مقررات قانون حفاظت در برابر اشعه و آئین نامه اجرائی آن بازنشسته شود مجاز بکار با اشعه نخواهد بود))

ماده ۱۰۴- در هنگام تعیین حقوق بازنشستگی به کارمندانی که بیش از سی سال خدمت دارند به ازاء هر سال خدمت مازاد بر سی سال، دو و نیم درصد (۵/۲%) رقم تعیین شده حقوق بازنشستگی علاوه بر حقوق تعیین شده محاسبه و پرداخت خواهد گردید.

ماده ۱۰۵- منظور از سابقه خدمت در این قانون برای بازنشستگی، آن مدت از سوابق خدمت کارمندان می‌باشد که در حالت اشتغال به‌صورت تمام وقت انجام شده و کسور مربوط را پرداخت نموده یا می‌نماید و مرخصی استحقاقی و استعلاجی و مدت خدمت نیمه‌وقت بانوان به استناد قانون راجع به خدمت نیمه وقت بانوان ـ مصوب۱۳۶۲- (مشروط بر این که کسور بازنشستگی به‌طور کامل پرداخت شده باشد) و مدت خدمت نظام وظیفه به‌عنوان سابقه خدمت کارمندان محسوب می گردد.
تبصره – مدت خدمت کارمندانی که در ابتداء یا حین خدمت به تحصیل مقاطع رسمی آموزشی یا معادل آن اشتغال می‌یابند و از مزایای تحصیلات مربوطه بهره‌مند می‌شوند جزء سابقه خدمت برای بازنشستگی منظور نمی‌گردد. مگر آن‌که همراه با تحصیل حداقل سه چهارم از وقت اداری را به انجام وظایف محوله اشتغال داشته‌باشند، مأموریتهای تحصیلی و تعهدات خدمتی تحصیلی با رعایت ماده(۶۱) این قانون با موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور انجام می گیرد.
ماده ۱۰۶- مبنای محاسبه کسور بازنشستگی و برای محاسبه حقوق بازنشستگی کارمندان مشمول این قانون حقوق ثابت به اضافه فوق‌العاده‌های مستمر و فوق‌العاده بند «۱۰» ماده(۶۸) این قانون می‌‌باشد.

اصلاحی – تبصره ـ کارمندان دستگاههای اجرائی مشمول این قانون که از نظر بیمه و بازنشستگی تابع مقررات صندوق تأمین اجتماعی هستند و قبل از تصویب این قانون از مزایای غیرمستمر آنان کسور بازنشستگی برداشت شده‌ است می‌توانند کسور مربوطه اعم از سهم کارمند و کارفرما را یکجا از صندوق تأمین اجتماعی دریافت نمایند و یا حسب تقاضا مطابق مقررات مربوط، به نسبت سالهای پرداخت کسور، قابل احتساب در حقوق بازنشستگی آنان خواهد بود. دستورالعمل اجرائی این تبصره از سوی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌ انسانی با هماهنگی وزارت رفاه و تأمین اجتماعی تهیه و ابلاغ خواهد شد.

قوانین مرتبط:
بخشی از ماده ۷۶:
فوق العاده‌های مذکور دربندهای(۲)،(۳)و(۵) ماده(۶۸) فوق‌العاده مستمر تلقی می گردند.
۵- فوق‌العاده شغل برای مشاغل تخصصی
۲- فوق‌العاده ایثارگری
۳- فوق‌العاده سختی کار و کار در محیطهای غیر متعارف

ماده ۱۰۷- به کارمندان مشمول این قانون که بازنشسته می‌شوند به ازاء هر سال خدمت یک ماه آخرین حقوق و مزایای مستمر (تا سی‌سال) به اضافه وجوه مربوط به مرخصی‌های ذخیره شده پرداخت خواهد شد.
آن قسمت از سابقه خدمت کارمند که در ازاء آن وجوه بازخریدی دریافت نموده‌اند از سنوات خدمتی که مشمول دریافت این وجوه می گردد کسر می‌شود.

قوانین مرتبط:
ماده واحده – ماده (۲) قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت – مصوب ۱۳۷۵.۲.۲۶ – به شرح زیر‌اصلاح می‌شود:
ماده ۲ – به ازای هر بار محکومیت اداری در ده سال آخر خدمت، یک ماه از پاداش پایان خدمت مستخدم کسر می‌شود.
ماده ۱۱۱- به منظور یکنواختی و هماهنگ سازی سایر حمایتهای قانونی مشترکین کلیه صندوق های بازنشستگی دستگاههای اجرائی مشمول این قانون، بندهای زیر لازم‌الاجراءخواهد بود.
۱- کلیه شاغلین و بازنشستگان مشترک صندوقهای بازنشستگی می‌توانند والدین تحت تکفل خود را در صورتی‌که تحت پوشش هیچ یک از بیمه‌‌های خدمات درمانی نباشند، تحت پوشش بیمه‌ خدمات درمانی خود قرار دهند.
۲- فرزندان اناث مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند، در صورت نداشتن شغل یا شوهر و فرزندان ذکور مشروط بر آن‌که ورثه قانونی باشند تا بیست‌سالگی و در صورت اشتغال به تحصیلات دانشگاهی تا بیست و پنج‌‌سالگی از کمک هزینه اولاد، بیمه و یا مستمری والدین خود برخوردار می گردند.

قوانین مرتبط:
* قانون اصلاح تبصره ۲ ماده واحده قانون اجازه پرداخت وظیفه و مستمری وراث کارمندان مصوب ۲۸/۹/۱۳۳۸ و بـرقراری حقوق وظیفه در مـورد فرزندان و نوادگان انـاث مصوب ۲/۱۰/۱۳۶۳ بـا اصلاحات بعدی، شرط برخورداری حقوق وظیفه سهم فرزندان و نوادگان اناث کلیه مستخدمین به نداشتن شوهر و شغل موکول شده است.
ماده ۱۲۷ – کلیه قوانین و مقررات عام و خاص به جز قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ مجلس شورای اسلامی مغایر با این قانون از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون لغو می گردد.

قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت

ماده واحده ـ به دولت اجازه داده می شود از تاریخ تصویب این قانون ظرف مدت سه سال کارکنان رسمـی، پیمانی وقراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی را که حداقل بیست و پنج سال سابقه خدمت قابل قبول داشته باشند با حداکثر پنج سال سنوات ارفاقی بدون شرط سنی در صورت تقاضای کارکنان و موافقت دستگاه متبوع خود بازنشسته نمایـد. پـاداش پایـان خدمـت این قبیل کارکنان براساس سی سال پرداخت خواهد شـد . حداقـل سنوات قابل قبول برای استفاده بانوان شاغل از این حکم بیست سال بوده و حداکثر سنوات ارفاقی آنان پنج سال خواهد بود . پاداش پایان خدمت این قبیل کارکنان براساس سنوات خدمت قابل قبول آنان محاسبه و پرداخت خواهد شد.

تبصره ۱ـ دستگاههای اجرائی مشمول این قانون مکلفند بار مالی ناشی ازاجراء این قانون درسال ۱۳۸۶ را از محل اعتبارات سال جاری خود پرداخت نمایند. اعتبار مورد نیاز برای سالهای آتی در قوانین بودجه سنواتی کل کشورپیش بینی وتامین خواهد شد.

تبصره ۲ـ سهم صندوقهای بازنشستگی بابت پرداخت حقوق بازنشستگی ونیز کسور بازنشستگی و یا حق بیمه سهم مستخدم و کارفرما نسبت به سنوات ارفاقی ازمحل اعتبارات تبصره (۱) تامین و به صندوقهـای مذکـور پرداخت خواهد شد.

تبصره ۳ـ شرکتهای دولتی وموسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند صرفا با استفاده ازمنابع مالی خود ،کارکنان واجد شرایط خود را به نحو مقرر دراین قانون بازنشسته نمایند.

تبصره ۴ـ کارکنانی که به استناد این قانون بازنشسته می شوند ازحقوق ومزایای سایرقوانین و مقررات که برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده است بهره مند خواهند بود.

تبصره ۵ ـ آیین نامه اجرائی این قانون حداکثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب بنـا بـه پیشنهـاد سازمـان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل برماده واحده وپنج تبصره درجلسه علنی روز دوشنبه مورخ پنجم شهریـور مـاه یکهـزار و سیصد و هشتاد و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تایید شورای نگهبان رسید.

آیین نامه اجرایی قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت

ماده ۱ـدراین آیین نامه اصطلاحات زیردرمعانی مشروح مربوط به کارمی روند:

الف ـ قانون : قانون بازنشستگی پیش ازموعد کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۸۶
ب ـ سنوات خدمت قابل قبول :سنواتی اسـت کـه طبـق قوانیـن ومقـررات مربـوط از لحـاظ احـراز شرایـط بازنشستگی جزو سنوات خدمت ملاک محاسبه قرار می گیرد.
پ ـ وزارت : وزارت اموراقتصادی ودارایی.

ماده ۲ ـ کارکنان رسمی ، پیمانی وقراردادی وزارتخانه ها و موسسات دولتی در صورت دارا بودن حداقل بیست و پنج (۲۵ ) سال سابقه خدمت قابل قبول (بدون رعایت شرط سنی)می توانند درمهلت پیش بینی شده در قانون با ارایه درخواست کتبی مبنی بربازنشستگی پیش ازموعد وموافقت دستگاه متبوع با استفاده از حداکثر پنج(۵) سال سنوات ارفاقی تا سقف سی سال بازنشسته شوند.
تبصره ۱ـ بانوان شاغل که فاقد شرط سابقه خدمت مقرردراین ماده می باشند به شـرط داشتـن حداقـل بیسـت (۲۰) سال سنوات خدمت قابل قبول می توانند با ارائه درخواست کتبـی وموافقـت دستگـاه متبـوع بـا استفـاده از حداکثر پنج (۵) سال سنوات ارفاقی بازنشسته شوند.
تبصره ۲ـ افرادی که درطول مدت اجرای قانون شرایـط موضـوع مـاده (۲) ایـن آیین نامـه را احـراز و بصـورت مکتوب درخواست خـود را ارایـه نماینـد ومطابـق مـاده (۳) ایـن آیین نامـه تـاپایـان ۵/۶/۱۳۸۹ با درخواسـت بازنشستگی آنها موافقت شود مشمول این آیین نامه خواهند بود.
ماده ۳ـ بمنظور بررسی درخواست بازنشستگی پیـش ازموعـد در انطبـاق بـا برنامه هـای جامـع نیـروی انسانـی دستگاههای دولتی ، رییس دستگاه یا بالاترین مقام مسئول دستگاه اجرایی می تواند کار گروهی مرکب از مدیران واحدهای ذیربط دستگاه متبوع تشکیل دهد. درخواستهای مشمولان قانون پس از اعلام نظر مدیر بلافصل متقاضی در کار گروه مورد رسیدگی قرارمی گیرد.
تبصره ـ تصمیمات کارگروه درصورت وجود اعتبارلازم وپس ازتایید بالاترین مقام دستگاه قابل اجرا خواهد بود
ماده ۴ـ پاداش پایان خدمت کارکنان رسمی مشمول قانون با رعایت مفاد قانون پرداخت پاداش پایان خدمت و بخشی ازهزینه های ضروری به کارکنان دولت مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحات بعـدی آن و بـا احتسـاب سنـوات ارفاقی توسط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه و پرداخت می شود.

تبصره ۱ ـ درمورد مستخدمان پیمانی مطابق آیین نامه استخدام پیمانی، موضوع تصویبنامـه شمـاره۵۲۲۸۲/ت ۶۶۴ مور خ ۱۵/۶/۱۳۶۸ واصلاحات بعدی آن و در مورد مشمولان قانون کار مطابق احکام مندرج درقانـون کـار توسـط دستگاه متبوع مستخدم محاسبه عمل خواهد شد.
تبصره ۲ـ پاداش پایان خدمت بانوان متقاضی با کمترازبیست وپنج (۲۵) سال سابقه خدمـت بـه میـزان سنـوات خدمت قابل قبول (بدون احتساب سنوات ارفاقی ) محاسبه وپرداخت خواهد شد.
ماده ۵ ـ وزارتخانه ها وموسسات دولتی مکلفند درسال۱۳۸۶ اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم و کار فرما بابت سنوات ارفاقی بر اساس آخرین حقوق و مزایای مشمول کسر کسور بازنشستگی را بصورت یکجا و نیز مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آنان را (همان سـال) بترتیـب مقـرردر تبصره (۱) ماده واحده قانون محاسبه وبه وزارت اعلام کند.
وزارت موظف است اعتبار اعلام شده را از سر جمع اعتبارات دستگاهها کسر و به حساب صندوقهای بازنشستگی ذیربط واریز نماید.
ماده ۶ – از سال ۱۳۸۷ تا پنج (۵) سال پس از مهلت اجرای قانون ، اعتبار لازم برای پرداخت کسور بازنشستگی و حق بیمه سهم مستخدم وکارفرما بابت سنوات ارفاقی براساس آخرین حقوق مزایای مشمول کسوربازنشستگی بطوریکجا وبـا اعمـال ضریـب ۱/۱ محاسبـه ودرردیـف بودجـه وزارتخانه هـا وموسسـات دولتـی، همچنیـن مابه التفاوت حقوق بازنشستگی بابت سنوات ارفاقی آندسته از کارکنانی که تا سال قبل بازنشستـه شده انـد در ردیف جداگانه ای ذیل بودجه وزارت پیش بینی خواهد شد.
وزارت موظف است سهم هریک از صندوقهای بازنشستگـی را سالانـه بـه حسـاب صندوقهـای بازنشستگـی ذیربط واریزنماید.
تبصره ـ وزارتخانه ها و موسسات دولتی مکلفند کسور بازنشستگی و حق بیمـه سهـم مستخـدم و کارفرمـا بابـت سنوات ارفاقی را بطور یکجا به صندوقهای بازنشستگی پرداخت نمایند.
ماده ۷ ـ کارکنانی که با استفاده ازسنوات ارفاقی بازنشسته می شوند پس از بازنشستگـی از امتیازاتـی که درسایـر قوانین ومقررات برای کارکنان بازنشسته درنظرگرفته شده یا می شود بهره مند خواهند شد.
ماده ۸ ـ شرکتهای دولتی و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی می توانند کارکنان واجد شرایط را صرفا ازمحل منابع مالی خود و براساس مفاد این آیین نامه بازنشسته کنند.

ماده ۹ـ منظور از کارکنان قراردادی درآیین نامه ، اشخاص زیرهستند:
الف ـ مستخدمان موقت شرکتهای دولتی ، موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی .
ب ـ آن دسته از مستخدمان متناظر کارکنان پیمانی شاغل در وزارتخانه ها و موسسات دولتی دارای مقررات خاص که به موجب قرارداد به استخدام درآمده اند.
ج ـ کارکنانی که براسـاس تصویبنامـه شمـاره ۱۷۵۹۸ مـورخ ۲۲/۳/۱۳۶۲ بصـورت خریـد خدمـت با رعایـت قوانین ومقررات مربوط در دستگاههای مشمول این قانون اشتغال دارند.
د ـ آن دسته ازکارکنان مشمول قانون که براساس مجوزهای قانونی با انعقاد قرارداد درخدمت دستگاههـای یـاد شده بوده اند وکسور بازنشستگی یا حق بیمه )اعم ازسهم مستخدم وکارفرمای ) آنها طبق مقررات به صندوقهای بازنشستگی مربوط پرداخت گردیده است.

تبصره ـ کارکنـان ثابـت یـا عناویـن مشابـه دستگاههای مزبوربرای استفاده ازتسهیلات قانون درحکم مستخـدم رسمی هستند.
ماده ۱۰ـ دستگاههای مشمول موظفند فهرست کارکنان مشمول قانون را با قید مشخصات استخدامی هریک ازآنان ، میزان سنوات ارفاقی وپاداش پایان خدمـت پرداختـی بـه معاونـت توسعـه مدیریـت وسرمایـه انسانـی رئیس جمهور و وزارت رفاه وتامین اجتماعی درفواصل شش ماهه ارسال کنند.
ماده ۱۱ ـ وزارت رفاه و تامین اجتماعی موظف است هرسال گزارش اجـرای قانـون را بـه هیئـت وزیـران ارایه نماید.
ماده ۱۲ـ درخصوص مستخدمان شاغل درمشاغل سخت وزیان آور وجانبـازان مقـررات مربـوط مـلاک عمـل خواهد بود. این تصویب نا مه درتاریخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۶ به تایید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

قانون بودجه سال ۹۴ کشور

تبصره ۱۸ –
ج – بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۵/۶/۱۳۸۶ و قانون تمدید آن در دستگاههای اجرائی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرائی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است. اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه ای مصوب دستگاهها تا سقف حداکثر پنج درصد (۵%) یا صرفه جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
بخشنامه به کلیه دستگاه های اجرایی مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب ۸۶/۶/۵ و قانون تمدید آن:

در اجرای بند (ج) تبصره (۱۸) ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور، بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دستگاه های اجرایی مشمول قانون مذکور بدون سنوات ارفاقی و با رعایت موارد زیر مجاز می باشد:
۱ – بازنشستگی پیش از موعد کارکنان با رعایت قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت و آیین نامه اجرایی آن و سایر قوانین و مقررات ذیربط در سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی (ملی و استانی) با مسؤولیت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد (۵۲) و (۵۳) قانون محاسبات عمومی کشور، بدون سنوات ارفاقی و با پرداخت کامل پاداش پایان خدمت و ذخیره مرخصی موضوع ماده (۱۰۷) قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سقف حداکثر پنج درصد اعتبارات هزینه ای مجاز است.
۲ – ارائه درخواست استخدام جدید به جای افرادی که از محل مجوز بند (ج) تبصره (۱۸) بازنشسته می شوند موضوعیت ندارد و هرگونه استخدامی در چارچوب نظام جامع نیروی انسانی که از سوی شورای عالی اداری ابلاغ شده است، امکان پذیر می باشد.
۳ – دستگاه های اجرایی موظفند در مقاطع شش ماهه فهرست کارکنانی را که از محل مجوز مذکور بازنشسته شده اند با قید مشخصات استخدامی هر یک از آنان به معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی این سازمان ارسال نمایند.پاراف.

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید