شرایط قرارداد کارگران پیمانی و نحوه استخدام پرستار در سال آینده

0
شرایط قرارداد کارگران پیمانی و نحوه استخدام پرستار در سال آینده
شرایط قرارداد کارگران پیمانی و نحوه استخدام پرستار در سال آینده

پاراف شرایط قرارداد کارگران پیمانی و نحوه استخدام پرستار در سال آینده : با اتمام مدت قرارداد کار پیمانی،قرداد موقت به پایان می رسد و ادامه کار منوط به قرارداد جدید است.

روابط عمومی سازمان تامین اجتماعی اعلام کرده است که در مواردی که واحدها و مؤسسات دولتی یا خصوصی انجام برخی از امور خود را از طریق عقد قرارداد پیمانکاری به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار و مؤسسات اخیر دراجرای پیمان مزبور مبادرت به استخدام کارگر یا کارگرانی می‌کنند، با توجه به موقت بودن پیمان، قراردادهای منعقده میان پیمانکار و کارگران در زمره قراردادهای موقت موضوع تبصره یک ماده ۷ قانون کار است و حداکثر مدت آنها محدود به حداکثر مدت پیمان خواهد بود. بدیهی است با انقضای مدت پیمان و انجام تسویه‌حساب، رابطه کارگری و کارفرمایی کارگران و پیمانکاران خاتمه می‌یابد و اشتغال احتمالی بعدی کارگران مزبور در همان واحد یا مؤسسه (برای همان پیمانکار نخستین یا پیمانکاران دیگر)، یا در مؤسسات دیگر (برای همان پیمانکار اولیه)، دنباله اشتغال اولیه محسوب نخواهد شد.”

همچنین روابط عمومی وزارت بهداشت از موافقت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای جذب هزار پرستار در سال ۹۵ خبر داد.

وزارت بهداشت و درمان نیازهای خود در حوزه جذب پرستار را به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی برای تامین منابع اعلام کرده است لذا سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور هم به خاطر محدودیت مالی بخشی از درخواست وزارتخانه را پذیرفته است.سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با جذب پرستار به میزان یک سوم تعداد بازنشسته‌های دو سال قبل وزرات بهداشت و درمان موافقت کرده است.

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here