‌قانون نحوه تخليه خانه‌ های سازمانی نيروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و نيروی انتظامی

0

‌پاراف ‌قانون نحوه تخليه خانه‌ های سازمانی نيروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتيبانی نيروهای مسلح و نيروی انتظامی :

ماده واحده – در صورتي كه استفاده‌كنندگان مجاز يا متصرفين غير مجاز خانه‌ های سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازماندگان و وراث قانوني آنان كه به موجب مقررات مربوط مكلف به تخليه محل سكونت‌هستند، از تخليه محل خودداري كنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملك يا نزديكترين دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار مي‌شود كه‌ظرف سه ماه محل را تخليه نمايند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخليه خواهد شد و حسب مورد به نماينده نيروهاي مسلح،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده مي‌شود.

‌قانون نحوه تخليه خانه‌ های سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي جمهوري‌اسلامي ايران مصوب 6/5/1372
‌ماده واحده – در صورتي كه استفاده‌كنندگان مجاز يا متصرفين غير مجاز خانه‌ های سازماني نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي‌مسلح و نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران و همچنين بازماندگان و وراث قانوني آنان كه به موجب مقررات مربوط مكلف به تخليه محل سكونت‌هستند، از تخليه محل خودداري كنند بر حسب مورد از طرف دادستان محل وقوع ملك يا نزديكترين دادسرا به محل مزبور، به آنان اخطار مي‌شود كه‌ظرف سه ماه محل را تخليه نمايند و در صورت امتناع به دستور همان مقام، محل مزبور تخليه خواهد شد و حسب مورد به نماينده نيروهاي مسلح،‌وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح يا نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران تحويل داده مي‌شود.
‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه روز چهارشنبه ششم مرداد ماه يك هزار و سيصد و هفتاد و دو مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 17/5/1372 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي

 علي‌اكبر ناطق نوري

پاسخ ترک

Please enter your comment!
Please enter your name here