اصلاح جداول آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت

0
اصلاح جداول آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت

پاراف اصلاح جداول آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت : شماره۱۳۴۸۲۱/ت۵۰۹۸۰هـ ۱۶/۱۰/۱۳۹۴
اصلاح جداول شماره‌هاي (۱)، (۲) و (۴) پيوست آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأمورين ثابت)

دانلود بخشنامه و جداول اصلاح جداول آيين نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت

وزارت امور خارجه

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی کشور

هيأت وزيران در جلسه ۲/۱۰/۱۳۹۴ به پيشنهاد وزارت امور خارجه و تأييد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و به استناد ماده (۳۰) قانون مقررات تشکيلاتي، استخدامي، مالي و انضباطي وزارت امور خارجه ـ مصوب ۱۳۵۲ـ ، ماده (۷) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۰ـ و تبصره (۵) ماده (۱۱۷) قانون مديريت خدمات کشوري ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصويب کرد:

جداول شماره‌هاي (۱)، (۲) و (۴) پيوست آيين‌نامه فوق‌العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت جمهوري اسلامي ايران (مأمورين ثابت)، موضوع تصويب‌نامه شماره ۲۹۹۲۰/ت۴۶۱هـ مورخ ۹/۱۰/۱۳۷۱ و اصلاحات بعدي آن، در خصوص کارمندان سياسي و کارمندان شاغل در پست‌هاي سياسي وزارت امور خارجه به شرح پيوست که تأييد شده به مهر دفتر هيأت دولت است، جهت اجرا از اول سال ۱۳۹۴ اصلاح مي‌شود.

معاون اول رئيس‌جمهور

اسحاق جهانگيری

تصویب نامه فوق العاده اشتغال خارج از کشور مستخدمان دولت ۱۰۴۱۰۵

اصلاح ‌آیین‌نامه فوق‌العاده‌ اشتغال‌ خارج ‌از کشور مستخدمان ‌دولت

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید