رای دیوان درباره درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر

0
فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر
فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر

پاراف رای دیوان درباره درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درباره رج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر در احکام کارگزینی عنوان مبنای کسور بازنشستگی به منظور همسان سازی پرداخت حقوق و مزایای مستمر میان شاغلین و بازنشستگان بانک ملی اعلام نموده است که نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات و مقررات و آیین نامه ها و نظامات در صلاحیت هیأت عمومی تعیین شده است و الزام دستگاه ها به انجام وظیفه قانونی در شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد.

کلاسه پرونده: ۵۷۷/۹۵

شماره دادنامه: ۴۰۲ تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۹

موضوع رأی: درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر در احکام کارگزینی عنوان مبنای کسور بازنشستگی به منظور همسان سازی پرداخت حقوق و مزایای مستمر میان شاغلین و بازنشستگان بانک ملی ایرانشاکی: آقای سیدمحمد زمان دریا باری به وکالت از کانون بازنشستگان بانک ملی ایران

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

گردش کار: ۱- آقای سیدمحمد زمان دریاباری به وکالت از کانون بازنشستگان بانک ملی ایران با تقدیم دادخواستی الزام بانک ملی ایران، صندوق بازنشستگان بانکهای کشور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور (شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی به درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر در احکام کارگزینی عنوان مبنای کسور بازنشستگی به منظور همسان سازی پرداخت حقوق و مزایای مستمر میان شاغلین و بازنشستگان بانک ملی ایران را خواستار شده است.

۲- دادخواست مذکور به هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ارجاع شده است.

هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۹/۶/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص این موضوع که رسیدگی به خواسته در صلاحیت هیأت عمومی هست یا خیر اتخاذ تصمیم کند. هیأت عمومی پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت ورزید.

رأی هیأت عمومی:

نظر به اینکه به موجب ماده ۱۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبات و مقررات و آیین نامه ها و نظامات در صلاحیت هیأت عمومی تعیین شده است و الزام دستگاه ها به انجام وظیفه قانونی در شایستگی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قرار ندارد، بنابراین رسیدگی به خواسته درج فوق العاده خاص به عنوان حقوق مستمر در احکام کارگزینی به عنوان مبنای کسور بازنشستگی، قابل طرح در هیأت عمومی تشخیص نشد.

محمدکاظم بهرامی

رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید