رای دیوان درباره فوق العاده ایثارگری موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع )

0
رای دیوان درباره فوق العاده ایثارگری موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع )
رای دیوان درباره فوق العاده ایثارگری موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع )

پاراف رای دیوان درباره فوق العاده ایثارگری موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع ) : کلاسه پرونده: هـ ع/94/ 227
موضوع: ابطال مصوبه شماره 51700ت15744 هـ مورخ 27/1/1376 هیات وزیران

دادنامه 375 تاریخ صدور : 24/11/94
مرجع رسیدگی : هيات تخصصي اداری استخدامی
طرف شكايت : هیات وزیران

گردشكار:

شاکی اظهار داشته در سالهای 1361 و 1362 از طرف جهاد کشاورزی استان قم به مدت 16 ماه داوطلبانه در استان خوزستان بعنوان نیروهای بازسازی فعالیت داشته است . در سال 1389 از طرف ریاست ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران طی بخشنامه شماره 83/7/1/1710 الف مورخ 3/8/89 با موضوع طرح امام حسن مجتبی ( ع ) به وزارت جهاد کشاورزی ابلاغ شد کارمندان و نیروهایی که در زمان جنگ به عنوان نیروهای بازسازی مناطق جنگی در جنوب و غرب کشور حضور داشته اند نصف زمان خدمت به عنوان ایثارگری محاسبه و در حکم حقوقی آنان ثبت شود جهاد کشاورزی قم نیز اسامی مشمول طرح را با تعیین مبلغ دیون و احکام حقوقی صادره به خزانه معین دارائی استان قم فرستاده که متاسفانه خزانه معین به استناد مصوبه 51700ت15744 مورخ 27/1/1376 هیات وزیران که در آن امتیازاتی برای ارگانهایی غیر از سپاه و جهاد سازندگی قائل شده آن را مردود دانسته است .
باتوجه به ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که فوق العاده ایثارگری برای کارمندان و بازنشستگان در نظر گرفته و ماده 127 آن که قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو نموده تقاضای ابطال مصوبه سال 1376 هیات وزیران مورد درخواست می باشد .

خلاصه مدافعات مشتکی عنه : نظر به اینکه هیات عمومی دیوان عدالت اداری قبلاً بر اساس دادخواست مشابه دیگری ( موضوع پرونده شماره 91/960) نسبت به موضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره 918 مورخ 28/11/1391 دال بر قابل ابطال نبودن مصوبه یاد شده به لحاظ تصویب و ابلاغ آن بر اساس مقررات قانونی و اختیارات تفویضی رأی صادر نموده است لذا با استناد به ماده 85 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اتخاذ تصمیم شایسته مورد تقاضا می باشد .

نظریه استدلالی تهیه کننده گزارش:
اولاً :موضوع رأی وحدت رویه 918-28/11/92 هیات عمومی دیوان عدالت اداری تبصره ماده 6 دستورالعمل اجرایی نحوه احتساب مدت خدمت کارکنان دولت در مناطق جنگی مصوب 16/11/1379 موضوع بند 4 تصویب نامه شماره 51700 ت 15744 – 27/1/76 هیات وزیران بوده و متفاوت از خواسته شاکی است ( توضیح اینکه دستورالعمل اجرایی همانگونه که در بند4 مصوبه هیات وزیران مقرر گردیده توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و با هماهنگی سازمان امور اداری و استخدامی تهیه و ابلاغ شده است ) که بر اساس رأی وحدت رویه غیر قابل ابطال تشخیص داده شده است .
ثانیاً : شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ابطال مصوبه سال 1376 را درخواست نموده حال آنکه مستفاد از ماده 12 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوباتی که با قوانین و مقررات اجرایی زمان تصویب مغایر باشد قابل ابطال بوده و ناظر به مغایرت با قوانین که در آینده تصویب می شود نبوده چرا که با تصویب قانون جدید در صورت مغایرت ، مقررات قبلی فسخ شده و قابلیت استناد نداشته با این وصف مصوبه قابل ابطال نبوده ضمن اینکه در صورت مغایرت با قوانین جدید قابلیت استناد هم ندارد .

تهیه کننده گزارش : هدایتی

موضوع در جلسه مورخ 29/9/94 هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری مطرح ، نظریه هیأت به شرح آتی اعلام می گردد .

رأی هیات تخصصی:

در خصوص درخواست آقای محمد تقی رحیمی کاشانی فرزند علی اصغر به طرفیت هیات وزیران مبنی بر ابطال مصوبه شماره 51700 ت 15744 هـ – مورخ 27/1/1376 هیات وزیران ، با این توضیح که شاکی به استناد قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 ابطال مصوبه سال 1376 را درخواست نموده است . نظر به اینکه مصوباتی که با قوانین اجرایی زمان تصویب مغایر باشد قابل ابطال بوده و با تصویب قانون جدید درصورت مغایرت مصوبه فسخ شده و قابلیت استناد نداشته ضمن اینکه مصوبه مورد درخواست شاکی با قانون مدیریت خدمات کشوری نیز مغایرتی نداشته لذا با این وصف مصوبه قابل ابطال نبوده و به استناد بند ب ماده 84 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر و اعلام می گردد .رأی صادره ظرف بیست روز از تاریخ صدور از سوی رئیس دیوان و یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض می باشد .

سید کاظم موسوی

رئیس هیأت تخصصی اداری استخدامی دیوان عدالت اداری

یک پاسخ ارسال کنید

دیدگاه خود را بنویسید
لطفا نام خود را وارد کنید